2014

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ZARZĄDZENIE NR 87 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy i Miasta Mirosławiec do prowadzenia określonych spraw gminy. 2015-02-02 14:08:48
ZARZĄDZENIE NR 86 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r. 2015-01-07 08:59:05
ZARZĄDZENIE NR 85 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do oceny składników mienia ruchomego. 2014-12-19 09:35:58
ZARZĄDZENIE NR 84 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze weryfikacji. 2014-12-03 12:35:37
ZARZĄDZENIE NR 83 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2014-12-03 12:32:48
ZARZĄDZENIE NR 82 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r. 2014-12-02 14:14:20
ZARZĄDZENIE NR 81 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji do oceny składników mienia ruchomego. 2014-12-01 11:02:12
ZARZĄDZENIE NR 80 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy w ramach przetargów i rokowań. 2014-12-01 10:59:39
ZARZĄDZENIE NR 79 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-11-26 09:12:47
ZARZĄDZENIE NR 78 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 listopada w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r. 2014-11-18 08:20:14
ZARZĄDZENIE NR 77 BURMISTRZA MIROSŁWACA z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych. 2014-11-12 14:37:27
ZARZĄDZENIE NR 76 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu. 2014-11-06 08:57:19
ZARZĄDZENIE NR 75 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych podległych Gminie i Miastu Mirosławiec. 2014-11-04 12:48:48
ZARZĄDZENIE NR 74 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r. 2014-11-03 09:58:04
ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 października 2014 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego. 2014-10-28 09:17:23
ZARZĄDZENIE NR 72 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 październiak 2014 r. w sprawie przekwalifikowania w mieszkaniowym zasobie gminy dwóch lokali socjalnych w jeden lokal socjalny. 2014-10-28 09:14:54
ZARZĄDZENIE NR 71 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2014-10-17 07:29:38
ZARZĄDZENIE NR 70 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za święto 1 listopada 2014 r. przypadajace z dniu wolnym od pracy. 2014-10-15 14:32:47
ZARZĄDZENIE NR 69 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Solectwa "Kalinówka". 2014-10-15 10:57:56
ZARZĄDZENIE NR 68 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczcych projektu Statutu Sołectwa "Mirosławiec Górny". - dokument stracił ważność 2014-10-15 10:55:48
ZARZĄDZENIE NR 67 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 października 2014 r. w sprawie zarządzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu II ladencji 2014-2015. 2014-10-06 08:58:02
ZARZĄDZENIE NR 66 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Miroslawiec na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2014-10-03 08:19:08
ZARZĄDZENIE NR 65 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 0034 Miroslawiec, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-09-30 10:45:26
ZARZĄDZENIE NR 64 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r. 2014-09-30 10:42:49
ZARZĄDZENIE NR 63 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korenspondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 2014-09-26 13:50:58
ZARZĄDZENIE NR 62 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-09-26 13:48:24
ZARZĄDZENIE NR 61 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów dla komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-09 13:34:49
ZARZĄDZENIE NR 60 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 września w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosków dotyczących dopłat do czesnego oraz dofinansowania kursów kwalifikacyjnych . 2014-09-08 12:54:51
ZARZĄDZENIE NR 59 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 września 2014 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego. 2014-09-08 12:43:27
ZARZĄDZENIE NR 58 BURMISTRZA MIROSŁACWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r. 2014-09-08 12:42:30
ZARZĄDZENIE NR 57 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2015 r. 2014-09-08 11:29:34
ZARZĄDZENIE NR 56 BURMITRZA MIROSŁAWCA z26 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r. 2014-08-29 08:56:57
ZARZĄDZENIE NR 55 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. biura rady i archiwum. 2014-08-29 08:44:42
ZARZĄDZENIE NR 54 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania zespołu wykonawczego ds. zbycia udziałów spółki "Agroplon" z organiczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile. 2014-08-29 08:37:22
ZARZĄDZENIE NR 53 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wyboru trybu zbycia udziałów spólki "Agroplon" z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile. 2014-08-29 08:35:54
ZARZĄDZENIE NR 52 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania zespołu wykonawczego ds. przejęcia mienia. 2014-08-29 08:33:38
ZARZĄDZENIE NR 51 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont budżetu oraz Urzędu Miejskiego w Mirosławcu. - dokument stracił ważność 2014-08-29 08:29:10
ZARZĄDZENIE NR 50 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mirosławcu. 2014-08-07 07:56:49
ZARZĄDZENIE NR 49 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r. 2014-08-04 10:30:43
ZARZĄDZENIE NR 48 BURMISTRZA MIROSŁAWCA zdnia 22 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-07-22 13:36:51
ZARZĄDZENIE NR 47 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego. 2014-07-08 14:01:13
ZARZĄDZENIE NR 46 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-08 08:16:21
ZARZĄDZENIE NR 45 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie powołania zespołu wykonawczego ds. zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec. 2014-07-08 08:09:21
ZARZĄDZENIE NR 44 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-02 12:02:29
ZARZĄDZENIE NR 43 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r. 2014-07-01 13:32:02
ZARZĄDZENIE NR 42 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Osiedle XXX-lecia LLP i utworzenia na tym obszarze sołectwa Mirosławiec Górny. 2014-07-01 13:29:04
ZARZĄDZENIE NR 41 Burmistrza Mirosławca z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie utworzenia sołectwa Kalinówka 2014-06-24 11:10:53
ZARZĄDZENIE NR 40 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 2014-06-23 14:55:23
ZARZĄDZENIE NR 39 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko komendanta Straży Miejskiej. 2014-06-23 14:53:51
ZARZĄDZENIE NR 38 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienie pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do prowadzenia postępowań w sprawie ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Mirosławca. 2014-06-04 10:01:24
ZARZĄDZENIE NR 37 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na "Najaktywniejsze Sołectwo Gminy i Miasta Mirosławiec". 2014-06-04 09:59:35
ZARZĄDZENIE NR 36 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego. 2014-06-03 13:56:09
ZARZĄDZENIE NR 35 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-06-02 08:51:00
ZARZĄDZENIE NR 34 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r. 2014-06-02 08:48:36
ZARZĄDZENIE NR 33 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Mirosłacu do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. 2014-06-02 08:42:17
ZARZĄDZENIE NR 32 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r. 2014-05-20 14:42:22
ZARZĄDZENIE NR 31 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia "Nagrody Burmistrza Mirosławca dla Najlepszego Ucznia". - dokument stracił ważność 2014-05-20 14:39:41
ZARZĄDZENIE NR 30 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2014-05-06 11:08:40
ZARZĄDZENIE NR 29 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-05-06 11:07:12
ZARZĄDZENIE NR 28 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zamiany działek. 2014-05-06 11:04:31
ZARZĄDZENIE NR 27 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r. 2014-05-06 09:38:12
ZARZĄDZENIE NR 26 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-04-25 12:21:15
ZARZĄDZENIE NR 25 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majatku ruchomego 2014-04-25 12:17:42
ZARZĄDZENIE NR 24 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów dla komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014r. 2014-04-25 12:04:39
ZARZĄDZENIE NR 23 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 2014-04-23 09:14:01
ZARZĄDZENIE NR 22 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zapewnienia pracownikom zatrudnionym przy monitorach ekranowych okularów korygujących wzrok. 2014-04-23 09:08:57
ZARZĄDZENIE NR 21 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika USC. 2014-04-23 09:05:12
ZARZĄDZENIE NR 20 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 kwietania 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko strażnika miejskiego. 2014-04-23 09:01:29
ZARZĄDZENIE NR 19 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-04-23 08:58:27
ZARZĄDZENIE NR 18 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-04-23 08:56:25
ZARZĄDZENIE NR 17 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r. 2014-04-03 12:14:44
ZARZĄDZENIE NR 16 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mirosławcu. 2014-03-28 14:05:12
ZARZĄDZENIE NR 15 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2013 r. 2014-03-28 14:01:58
ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu. 2014-03-28 13:51:31
ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia wniosków dotyczących dopłat do czesnego oraz dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych. 2014-03-05 08:28:09
ZARZĄDZENIE NR 12 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2014 r. 2014-03-03 10:17:06
ZARZĄDZENIE NR 11 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r. 2014-03-03 10:14:33
ZARZĄDZENIE NR 10 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. 2014-02-18 09:08:19
ZARZĄDZENIE NR 9 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-02-07 07:34:17
ZARZĄDZENIE NR 8 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2014 r. 2014-02-04 10:17:14
ZARZĄDZENIE NR 7 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. - dokument stracił ważność 2014-02-04 10:14:42
ZARZĄDZENIE NR 6 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r. 2014-02-04 10:10:45
ZARZĄDZENIE NR 5 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie przyznania stypendium za wybitne osiagnięcia w sporcie i nauce. 2014-02-04 10:06:06
ZARZĄDZENIE NR 4 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. podziału środków przyznanych na stypendia za wybitne osiagnięcia w sporcie i nauce. 2014-01-22 11:25:37
ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych oraz budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 r. 2014-01-22 11:22:38
ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie "Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu". 2014-01-22 11:13:19
ZARZĄDZENIE NR 1 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku i umowy o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska. - dokument stracił ważność 2014-01-15 09:16:25