Protokół nr XXXVI z posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu w dniu 30 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR XXXVI/2013

z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 30 grudnia  2013 r. w godz. 11.00- 14 .00

w auli Zespołu Szkół w Mirosławcu

Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1, 2, 3).

Porządek obrad XXXVI sesji  Rady Miejskiej w Mirosławcu          

 

1.      Otwarcie XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z  XXXV Sesji Rady Miejskiej.

5.      Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.

6.      Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.

7.      Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXIV Sesji Rady Miejskiej.

a)      przyjęcie sprawozdania.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na  2014 rok.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2014-2019.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

12.  Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019.

13.  Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie opłaty targowej.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2014 rok.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2014 rok.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

17.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

18.  Wolne wnioski i zapytania.

19.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

20.  Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1

Otwarcie XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 11.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XXXVI Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecni radni: Henryk Nowak, Stanisław Wiese.

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XXXV sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.5

Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.

Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas przeprosił za swoją nieobecność na poprzednich sesjach i wyjaśnił, że niestety obowiązki służbowe nie pozwoliły mu na uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej w Mirosławcu .

Następnie przedstawił sytuację Powiatu w związku z  realizacją programu naprawczego. Wskazał, że problemy są, ale program był niezbędny do otrzymania pożyczki z Ministerstwa Finansów. W ramach tego programu niezbędne były działania zmierzające do zmniejszenia wydatków w tym m.in. - redukcje zatrudnienia w starostwie - dotyczy 7 osób, które miały prawa emerytalne bądź kończyły im się umowy na czas określony.

- oszczędności i reorganizacja szkół w powiecie. Zarząd i  Rada Powiatu zdecydowały
o ograniczeniach w wynagrodzeniach nauczycieli  – między innymi zlikwidowano dodatki motywacyjne. Pozwoliło  to zaoszczędzić kwotę około 2 mln zł. Podkreślenia wymaga również fakt, że ilość uczniów przyjętych do szkół zawodowych zwiększyła się. Dzięki uzyskanym środkom finansowym  wprowadzony został w życie  plan dotyczący modernizacji warsztatów w Zespole Szkół Nr 3 do praktycznej nauki zawodu.  Powiat Wałecki otrzyma dofinansowanie dla szkół zawodowych między innymi na zakup nowego wyposażenia do warsztatów. To zmotywowało uczniów do rozpoczęcia nauki  w szkole zawodowej.

Program naprawczy spełniał wszystkie wymagania, a Powiat Wałecki jako jedyny otrzymał na ten cel pożyczkę.  Dzięki pożyczce spłacone zostały zobowiązania wobec ZUS w kwocie około 5 mln zł   po byłym  szpitalu powiatowym. Rozwiązania te pomogły zamknąć budżet Powiatu na 2014 rok.

W dalszych słowach Przewodniczący Rady Powiatu poruszył sprawę funkcjonowania 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu.  Sytuacja szpitala jest dobra. Jednak w dalszym ciągu rosną długi za usługi ponadlimitowe. Związki zawodowe  wywalczyły podwyżki i konieczna była podobnie jak w powiecie redukcja etatów (zwolnienia dotyczyły osób, które mają prawa do emerytury oraz osób zatrudnionych czas określony). Wypowiedzenia otrzymało łącznie około 30 osób.

Poinformował również, iż Powiat Wałecki pozyskał dofinansowanie  z PFRON-u dzięki czemu udało się przeprowadzić niezbędne  remonty w budynku po byłym Szpitalu Powiatowym.

Następnie dodał, iż trwają przygotowania do  złożenia wraz  Gminą Wałcz, Gminą i Miastem Mirosławiec, Parafią Św. Antoniego w Wałczu i 107 Szpitalem Wojskowym wspólnego projektu na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.

Poinformował, iż nie znaleźli się chętni do kupna budynku po byłym szpitalu powiatowym dlatego też Powiat Wałecki musiał zrewidować swoje zamysły wobec tego budynku.

Swoją siedzibę znalazły tam: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności i Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Pozostałe pomieszczenia
w szpitalu zostały wydzierżawione. Dodał, iż jego zdaniem swoją siedzibę mogłoby mieć tam Starostwo Powiatowe. Na zakończenie swojej wypowiedzi poinformował, iż dzięki braku opadów śniegu udało się zaoszczędzić środki finansowe zaplanowane na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Radny Bolesław  Romaniukwskazał, że  w związku z pracami związanymi z wykonaniem drogi na odcinku od górki na drodze Piecnik- Próchnowo  do Drzewoszewa przez Lasy Państwowe -   na odcinku drogi powiatowej Piecnik – Próchnowo – został zniszczony asfalt. Następnie zapytał, czy Lasy Państwowe będą partycypować w naprawie drogi powiatowej?

Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan  Białasodpowiedział, że jeśli droga została zniszczona przez Lasy Państwowe to powinni dołożyć się do naprawy. Dodał, iż wspomniany wyżej temat będzie przez niego zgłoszony do Powiatowego Zarządu Dróg i  monitorowany.

Radny Bolesław   Romaniukzwrócił się z zapytaniem, czy  dzieje się coś nowego
 w 107 Szpitalu Wojskowym?

Bogdan Białaspoinformował, iż poza tym, o czym wspomniał wcześniej sytuacja szpitala wygląda zadowalająco. Dodał, iż jego zdaniem należy  wyłożyć środki finansowe na remont oddziału wewnętrznego. Powoli standardy w szpitalu ulegają poprawie. Następnie stwierdził „uprzedzając pytanie - dyrektora nie zwalniają”.

Radny Bolesław Romaniukdodał, iż w szpitalu jest coraz ładniej, ale jego zdaniem „chamstwo i oszukaństwo” w dalszym ciągu istnieje. Następnie przytoczył przykład zachowań mających miejsce w szpitalu, które nie dają szpitalowi dobrej opinii.

Bogdan Białaspoinformował, iż złe podejście lekarzy do pacjentów wynika ze złego systemu zdrowia. Reforma jest potrzebna, lekarzom musi zależeć na pacjentach.

Radny Bolesław Romaniukna poparcie wcześniejszych słów podał przykład dotyczący „oszustwa”. Pracownik pojechał do szpitala gdzie zostały zrobione mu badania. Po wykonanych badaniach pacjent został wypuszczony ze szpitala.  Odbierając wypis ze szpitala  nie przeczytał go dokładnie. Po kilku dniach zwrócił uwagę , że na wypisie stwierdzono, że
 „ pacjent wypisał się ze szpitala na własne  żądanie”.

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że niestety wszędzie pracują ludzie  i zdarzają im się pomyłki.

Radny Bolesław Romaniukstwierdził, że Rada Powiatu powinna słać protesty i skargi na szpital.

Bogdan Białasodpowiadając poinformował, że Rada Miejska też może wystosować protest na funkcjonowanie 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu. Dodał, iż jego zdaniem nie można cedować tego typu działań tylko i wyłącznie  na Radę Powiatu.

Radny Bolesław  Romaniukpoinformował, iż jego zdaniem tylko i wyłącznie zmiana osoby na stanowisku Dyrektora Szpitala może przynieść zmiany.

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż dyrektor też widzi obecnie panującą patologię.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czechpodkreślił, że Komisja Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mirosławcu w planie pracy Komisji na 2014 rok zaplanowała temat dotyczący sytuacji w służbie zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Elżbieta Nuszkiewicz stwierdziła, iż  dyrektor zdaje sobie doskonale sprawę z istniejących w Szpitalu Wojskowym problemów. Podczas jednego ze spotkań na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej z Dyrektorem Napiórkowskim poruszony został powyższy temat. Dodała, iż pacjenci sami powinni reagować na tego typu przypadki i zgłaszać je.

Przewodniczący Bogdan Białasstwierdził, że nawet po kilku dniach pacjent może zgłosić do Dyrektora Szpitala  sytuacje budzące wątpliwości.

Radny Janusz Beerpoinformował, iż poruszony w dyskusji temat nie jest mu obcy,  ponieważ  jak stwierdził ”na wypisach ze szpitala piszą bzdury”. Dodał, iż Komisja Polityki Społecznej wysłucha wszystkich problemów, ale tak naprawdę nikt nie chce się narazić. Dodał, iż wraz z radnym Bolesławem Romaniukiem będzie chciał uczestniczyć
w  posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej.

Bogdan Białaspodkreślił ponownie, żeby  pamiętać, że Szpital Wojskowy nie podlega bezpośredniej kontroli przez Powiat Wałecki  i Powiat nie może nic zrobić. Organem prowadzącym Szpital Wojskowy jest Ministerstwo Obrony Narodowej. W interesie szpitala leży dobra współpraca z Powiatem i dyrekcją szpitala i zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje.

Radny Janusz  Beer poinformował, iż z jego wiedzywynika, że 107 Szpital Wojskowy
w Wałczu jest  najgorszym szpitalem wojskowym w Polsce pod względem rozliczeń finansowych.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowskizwrócił się z zapytaniem na jaki okres czasu  i w jakiej wysokości  oprocentowana jest  pożyczka uzyskana przez  Powiat Wałecki?

Bogdan Białaspoinformował, iż umowa pożyczki zawarta została do  2029 roku, natomiast  oprocentowanie jest minimalne, ponieważ pieniądze pochodzą z Ministerstwa Finansów. Umowa zawarta została przed świętami, dlatego też z tego powodu odbyły się  dwie sesje nadzwyczajne Rady Powiatu. W tym wypadku warunki uzyskanej pożyczki są korzystne, bo Powiat nie ma takich dochodów własnych jak gminy- 90 % środków to środki pochodzące
 z budżetu powiatu. Umiejętności kadry zarządzającej są tu bezcenne. Większość inwestycji to środki pozabudżetowe, być może to Ministerstwo wzięło pod uwagę wyrażając zgodę na udzielenie pożyczki.

Radna Ewelina Zdanowicznawiązując do dyskusji  dotyczącej sytuacji w Szpitalu Wojskowym stwierdziła, że każdy miał takie przypadki w szpitalu i uważa, że  wszystko to co się dzieje, to wynik decyzji ordynatorów. Jednak  do końca nie wie -w kim tkwi problem -
w dyrektorze czy też ordynatorach. Następnie zaproponowała,  żeby ten temat został poruszony na sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatuwyraził opinię, iż „Dyrektor jest zakładnikiem lekarzy”. Aby 107 Szpital Wojskowy mógł funkcjonować musi posiadać odpowiednio wykwalifikowaną  kadrę. Dodał, iż  nie ma porównania z innymi szpitalami. Dodał, iż dociera do niego bardzo dużo informacji o Specjalistycznym Szpitalu w Pile, jednak on sam nie korzysta z ich usług, więc nie może dokonać oceny. Dobrych informacji nie ma, bo pacjentowi się to należy,  a słyszy się  tylko o złych.  Zaproponował, żeby przedstawiony został projekt uchwały z listem intencyjnym do Rady Powiatu z prośbą o skierowanie  do 107 Szpitala prośby o zwrócenie uwagi na przypadki mające miejsce.

Radna Ewelina Zdanowiczstwierdziła iż „My mówimy o problemie w Szpitalu 107, a nie
o całym systemie”. Przykład oddział ginekologiczny - podejście lekarzy jest tragiczne –
w Trzciance zmienił się ordynator i jest bardzo dobrze. Problem jest w ordynatorach, tu potrzeba dobrego zarządzania dla dobra pacjenta”.
Dodała, iż jej zdaniem większą siłę będzie miał list intencyjny od Rady Powiatu.

Bogdan Białasnawiązując do powyższego poinformował, że  jego zdaniem jest  to pewnego rodzaju „cwanictwo”, ponieważ  problem zgłoszony jest przez radnych Rady Miejskiej
w Mirosławcu i dlatego uważa, że list intencyjny powinien zostać wystosowany od Rady Miejskiej w Mirosławcu. Przypomniał, iż Rada Powiatu nie jest organem kontrolnym dla 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czechzaproponował, aby omawiany temat został poruszony w punkcie „Wolne wnioski i zapytania”.

Przewodniczący Rady Powiatupowiedział, iż rok po reorganizacji szpitala wojskowego,
 a już po likwidacji Szpitala powiatowego były zamysły, aby zlikwidować Szpital Wojskowy. Należy się cieszyć, że w Powiecie Wałeckim w ogóle funkcjonuje szpital.  

Radny Janusz Beerpoinformował, iż jego zdaniem skarga na funkcjonowanie 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu powinna zostać skierowana na Pana Dyrektora Szpitala, a  Rada Powiatu skargą, musi się zająć. Powinna być również skierowana do organu prowadzącego.

 Radny Bolesław  Romaniukzmienił temat i poruszył sprawę  drogi  Próchnowo - Bronikowo wyrażając opinię, że Przewodniczący Rady Powiatu dobrze się  spisał, ponieważ zorganizował odsunięcie ziemi – kałuże nie stoją, ale Dyrektor Powiatowego Zarządu  Dróg jest ciągle ten sam, a chciałby powiedzieć, że  zrobili to „ohydnie”.

Przewodniczący Rady Powiatupoinformował, że  na dzisiejszej Sesji Rady Powiatu  będzie Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Tomasz Rzemykowski i  zapyta czy widział w jaki sposób zrobione zostały zatoczki na w/w drodze.

Radny Bolesław Romaniukzapytał również kto obcinał gałęzie na drzewach przy drodze Bronikowo-Próchnowo.

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż Pan Smak z Polskich Zakładów Zbożowych „Eko-Młyn” Sp. z o.o. w Wałczu dokonał  uporządkowania pobocza drogi powiatowej.

Radny Bolesław Romaniukzwrócił się z zapytaniem ilu pracowników zatrudnionych jest  
w Powiatowym Zarządzie Dróg i jeśli nie ma pieniędzy to, co urzędnicy robią w tej jednostce?

Bogdan Białaspoinformował,  że redukcje objęły też Powiatowy Zarząd Dróg.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech podziękował w imieniu Rady Miejskiej Przewodniczącemu Rady Powiatu Bogdanowi  Białas za przybycie na posiedzenie Rady Miejskiej i przedstawienie najważniejszych  informacji.

Przewodniczący Rady Powiatu  Bogdan Białas również podziękował za zaproszenie i złożył życzenia noworoczne.

Następnie opuścił posiedzenie Rady.

 

Ad.6

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik poinformował, iż w okresie między sesjami:

30.11.2013 r. - odbyła się świąteczna  zbiórka żywności. Burmistrz złożył podziękowania radnemu Januszowi Beer za zaangażowanie w tą akcję.

03.12.2013 r. – w Wałczu odbyło się spotkanie Platformy Rozwoju Zawodowego połączonych Komisji pracujących nad projektem.

07.12. 2013 r.–wiał  huragan Ksawery, który spowodował liczne szkody i braki w dostępach prądu i wody. Wnioski po huraganie są następujące: trwa przebudowa instalacji elektrycznych w stacjach wodociągowych pod agregat prądotwórczy; planowana jest  zmiana auta Straży Miejskiej z napędem 4x4, zakup opon zimowych przynajmniej na jeden z samochodów OSP: dodał, że zakup beczkowozu opłacił się tak jak i zakup radiotelefonów. Z beczkowozu skorzystali mieszkańcy Gminy, został także użyczony do Gminy Tuczno.

Podczas orkanu Ksawery została  podłączona linia drugostronnego zasilania z Czaplinka, gdyby nie to,  trzy doby  nie byłoby prądu, a tak został włączony po kilku godzinach. Jedynie Toporzyk musiał poczekać.

12.12.2013– nastąpiło przekazanie  auta dla OSP  Piecnik. Gmina  zyskała kolejne auto
z napędem 4x4, ponadto pozyskano od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa torbę medyczną i deskę ortopedyczną, to w ramach przygotowań do włączenia OSP Piecnik do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;

-13.12.2013 r.– w Wałczu nastąpiło podpisanie umów z Urzędem Marszałkowskim z PROW na kwotę blisko 300 tysięcy złotych dotyczących dofinansowania modernizacji  placów zabaw, świetlicy wiejskiej w Bronikowie, placu zabaw w Mirosławcu przy ul. Polnej oraz siłowni na wolnym powietrzu.

-13.12. 2013 r.-w Wałczu odbyło się Walne Zgromadzenie Lidera Wałeckiego dotyczące podziału wolnych środków , przy czym Gmina Mirosławiec wykorzystała już cała pulę przeznaczonych dla niej środków.

W tym dniu zorganizowano również spotkanie szkoleniowe - wigilijne ze strażakami OSP
z terenu gminy.

-14.12.2013 r.- wzorem lat poprzednich zastęp Świętego Mikołaja objeżdżał gminę
i rozdawał prezenty dzieciom. Następnie Burmistrz podziękował radnemu Januszowi Beer, który zgodził się odegrać rolę Mikołaja.

- 16.12.2013 r.-w Koszalinie do Wojewódzkiego Zarządu Dróg przekazana została dokumentacja na modernizację ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu, która zaplanowana jest na  rok 2014, przy czym  na pewno będzie konieczność współfinansowania ze strony gminy tej inwestycji.

-17.12.2013 r.-w Wałczu odbyło się kolejne spotkanie Platformy Rozwoju Zawodowego.

W tym dniu miał miejsce również konkurs kolęd w Zespole Szkół w Mirosławcu  

-18.12.2013 r.- w 12 Komendzie Lotniska podczas spotkania opłatkowego od generała Mikutela uzyskano kolejne potwierdzenie zwiększenia obecności wojska w Mirosławcu.

-20.12.2013r. – odbyło się ostatnie spotkanie z mieszkańcami Gminy tym razem
w Mirosławcu, które zamknęło cykl spotkań z mieszkańcami.

Podczas  spotkań z mieszkańcami okazało się, że w opinii większości za często odbierane są odpady. Nie ma jeszcze  podliczenia, jak wygląda sytuacja z finansami. Wyraził opinię, że być może uda się obniżyć cenę za odpady segregowane, ponieważ jest dobry spływ płatności. Niestety koniecznością będzie wówczas złożenie ponownej deklaracji segregacji bądź nie, po podjęciu uchwały przez Radę o zmianach stawki.

-23.12.2013 r.- odbyło się spotkanie w temacie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej dotyczące wspólnego projektu Starostwa Wałeckiego, gminy Wałcz, Parafii Św. Antoniego oraz 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu i Gminy Mirosławiec.

Finansowanie przedstawia się następująco  30% dotacja, 10% wkład własny, reszta możliwa jako pieniądze z NFOŚ. Jeśli chodzi o Gminę Mirosławiec  wkład własny powinien zostać zapewniony. Ponadto  w Ośrodku Kultury trwają już  prace wykończeniowe na sali widowiskowej w ramach środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 i komisje styczniowe najprawdopodobniej odbędą się już w Ośrodku Kultury.

W Urzędzie również trwają prace modernizacyjne Sali sesyjnej i pomieszczeń na strychu.

Następnie Burmistrz zaprosił obecnych na Finał WOŚP w dniu 12.01.2014 r. oraz
17.01.2014 r. na  spotkanie noworoczne.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w okresie międzysesyjnym nastąpiła sprzedaż mienia. Został sprzedany jeden lokal na ul. Wałeckiej z  zastosowaną bonifikatą w wysokości 95 % Został również podpisany akt notarialny darowizny dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na  tzw. Małą obwodnicę

Radny Bolesław Romaniukzapytał czy można byłoby przypomnieć w przyszłym roku
 o zbiórce żywności sms -ami?

 

Ad.7

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXIV Sesji Rady Miejskiej.

a)      przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie  Radni otrzymali w materiałach  na posiedzenie Rady Miejskiej. 

W związku z brakiem pytań do powyższego  Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 13

Wstrzymało się-0

Przeciw - 0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

Sprawozdanie  stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech ogłosił przerwę w obradach.

Przerwa

12.25.-12.40

Po przerwie wznowiono obrady. Obecnych na posiedzeniu 12 radnych. Nieobecny Radny Grzegorz Plewa.

Ad.8

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na  2014 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej  odczytał informację na temat procedury dotyczącej przyjęcia budżetu.

Następnie przystąpiono do realizacji procedury.

1)      odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną.

Wiceprzewodniczący Rady Zenon Gębarowski odczytał projekt uchwały budżetowej na
2014 r. Skarbnik Halina Glińska dodała, że ustalona została nadwyżka budżetu
w wysokości 665 552,88 zł.

2)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.

Wiceprzewodniczący Rady Zenon Gębarowski odczytał UchwałęSkładu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy
 i Miasta Mirosławiec na
2014 rok.

Uchwała Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii
o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

3)      odczytanie opinii komisji stałych Rady poprzez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji:

a)      stanowisko Komisji Rewizyjnej

Pisemne stanowisko komisji przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Ewelina Zdanowicz.

Stanowisko stanowi załącznik nr   7  do niniejszego protokołu

b)     stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Pisemne stanowisko komisji przedstawiła Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Elżbieta Nuszkiewicz.

Stanowisko stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

c)      stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

Pisemne stanowisko komisji przedstawił Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad.

Stanowisko stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

4)      przedstawienie  stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych, które może być:

a.      negatywne lub,

b.      przychylające się do wniosków w całości lub w poszczególnych ich punktach.

Wobec braku wniosków komisji stałych Burmistrz Mirosławca nie miał podstaw do przedstawienia stanowiska.

 

5)      odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji  przez Radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż nie zostały zgłoszone żadne wnioski przez radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

6)      przedstawienie  ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały.

Do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec Burmistrz nie złożył autopoprawek.

7)      dyskusja nad projektem budżetu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech otworzył dyskusję.

Radny Bolesław Romaniukzwrócił się zapytaniem czy Młodzieżowa Rada Miejska będzie mogła zgłaszać swoje pomysły do realizacji.

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż  w miesiącu styczniu będą mogły  zostać dostarczone pisemne zgłoszenia pomysłów Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowskizwrócił się z zapytaniem do Burmistrza Mirosławca czy przewidziana jest nowela budżetu ?

Piotr Pawlikpoinformował, iż na pewno zajdzie potrzeba nowelizowania budżetu już
w styczniu przyszłego roku, będzie także  konieczność wprowadzenia do budżetu wolnych środków.  Natomiast jak stwierdził, planowana sesja Rady Miejskiej w miesiącu styczniu będzie musiała odbyć się szybciej z uwagi na przygotowanie projektu dotyczącego termomodernizacji, zajdzie też potrzeba urealnienia kwoty z  kosztorysów remontu sali sesyjnej w Urzędzie.

Skarbnik Gminy Halina Glińskawyjaśniła, że  22.01.2014 upływa termin składania sprawozdań finansowych. Po upływie wymienionego terminu będzie znana kwota z tzw. „wolnych środków”.   

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowskizwrócił się z  zapytaniem, czy  
w związku ze składaniem wniosku o termomodernizację Gmina ponosić będzie dodatkowe koszty finansowe? 

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nie zatrudniona firmy zewnętrznej do przygotowania projektu termomodernizacji iż z tego tytułu Gmina nie poniesie dodatkowych kosztów.

8)      głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza

W związku z brakiem wniesionych autopoprawek odstąpiono od głosowania.

9)      głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków.

Do powyższego nie zostały zgłoszone żadne wnioski.

10)  głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
i Miasta Mirosławiec na 2014 rok.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 r.

Głosowanie:

Za – 13

Wstrzymało się-0

Przeciw – 0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXVI/300/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na  2014 rok.

Przedmiotowa uchwała  stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.

 

Burmistrz Mirosławcapodziękował za jednomyślne poparcie budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok. Poinformował dodatkowo, iż zostały wysłane do radnych Rady Miejskiej zaproszenia  na dzień 13.01.2014 na godz.  13.00 na uroczyste uruchomienie linii napowietrznej 110KW prowadzącej z Czaplinka do Mirosławca.

 

Ad.9

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2014-2019.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Uchwała Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy i Miasta Mirosławiec o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2019 stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu.

W/w opinię odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowski.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech  otworzył dyskusję.

W dyskusji nie zabrano głosu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2014-2019.

Głosowanie

Za – 13

Wstrzymało się - 0

Przeciw - 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXVI/301/2013 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2014-2019

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr  12  do niniejszego protokołu

 

Ad.10

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

Głosowanie

Za – 13

Wstrzymało się-0

Przeciw - 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXVI/302/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 13   do niniejszego protokołu

 

Ad.11

Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż w przedłożonym projekcie uchwały zawartych zostało 26 zadań z których 2 zadania dotyczą wykonania oświetlenie na ul. Sprzymierzonych, oraz remontu UGiM i sali sesyjnej, natomiast pozostałe zadania  to dokumentacje projektowe.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

Głosowanie

Za – 13

Wstrzymało się-0

Przeciw - 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXVI/303/2013 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2013

 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 14   do niniejszego protokołu

 

Ad.12

Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019.

Głosowanie

Za – 13

Wstrzymało się-0

Przeciw - 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXVI/304/2013 zmieniającą wieloletnią prognozę finansową Gminy
 i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019.

 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr  15  do niniejszego protokołu

Ad.13

Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie opłaty targowej.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławca Monika Stąporek poinformowała, iż około 1000 zł miesięcznie  otrzymuje gmina natomiast poborca otrzymuje 40 %. Rada ma uprawnienie tylko do określenia wysokości wynagrodzenia inkasenta ponieważ jego obowiązki określa ustawa.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie

Za – 13

Wstrzymało się - 0

Przeciw - 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXV/305/2013 zmieniającą  uchwałę w sprawie opłaty targowej

 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 16  do niniejszego protokołu

 

Ad.14

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2014 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowskizaproponował, by zająć się tematem Szpitala 107 w maju w pkt. dotyczącym informacji na temat zdrowia.

Przewodniczący odparł, że dyrektor zostanie zaproszony.

Radny Piotr Suchojad stwierdził, że w maju może być weryfikacja uwag i ocena działań dyrektora po apelu Rady z obecnej sesji.

Radny Bolesław  Romaniukwyraził opinię,  iż „Dyrektor uderzy się w piersi i tyle z tego będzie.”

Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że jeśli jest to temat komisji to chętni radni
z innych komisji mogą przyjść, a na posiedzenie Rady Miejskiej w miesiącu maj zaproszony zostanie Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego.  

Radna Ewelina Zdanowiczzaproponowała, żeby zaprosić media tj. telewizję i może to przyniesie skutek.

Przewodniczący Rady Miejskiejodparł, że za wizytę telewizji na sesji należy zapłacić.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2014 rok.

Głosowanie:  

Za – 13

Wstrzymało się-0

Przeciw - 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXV/306/2013 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2014 rok

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr  17  do niniejszego protokołu

 

Ad.15

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2014 rok.

W/w projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2014 rok.

Głosowanie:

Za – 13

Wstrzymało się-0

Przeciw - 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXV/307/2013 w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2014 rok.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr  18  do niniejszego protokołu

 

Ad.16

Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Radna Ewelina  Zdanowiczwskazała, że w załączniku do przedłożonego projektu uchwały brak jest numeracji od stycznia  do czerwca, ale jest to wynik błędu drukarskiego który zostanie naprawiony.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

Głosowanie

Za – 13

Wstrzymało się-0

Przeciw - 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXVI/308/2013 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr  19  do niniejszego protokołu

Ad.17

Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik nr 20   do niniejszego protokołu.

Nie zostały złożone żadne zapytania dotyczące powyższego.

Ad.18

Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czechotworzył dyskusję.

Radny Janusz Beerpoinformował, iż  18.12.2013 r. podpisana została przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ustawa o działkowcach. W związku z tym zwrócił się
z podziękowaniami do wszystkich, którzy zostali zaangażowani w zbieranie podpisów, jak również wszystkim radnym Rady Miejskiej oraz Burmistrzowi Mirosławca za okazane wsparcie. Kadencja zarządu zostaje przedłużona- teraz, żeby być działkowcem nie trzeba być członkiem. Zapowiedział, że  będą dążenia do tego, by działkowcy zrezygnowali
z członkostwa i działki wzięli w dzierżawę .

Następnie zwrócił się z zapytaniem czy na placu zabaw w parku przy ulicy Parkowej
w Mirosławcu będzie zrobiony porządek, ponieważ  psie odchody nie pozwalają dzieciom na zabawę? Pomimo zamontowanych kamer monitoringu są  osoby które nie sprzątają po swoich psach.

Radny Bolesław Romaniukzwrócił się do Radnego Janusza Beer z opinią, że „jeśli będą wypychać członków, zostaną kanapowcami, a to  w grupie jest siła.”

Radny Janusz  Beerodparł, ze problem tkwi w ustawie, która stanowi, że zawiadomienie
o zebraniu musi być dostarczone za poleceniem odbioru przez kuriera, a to koszt około 900,00 zł, drugie zebranie można zrobić dopiero po miesiącu. Jest więc plan aby odłączyć się od związku i stworzyć stowarzyszenie. Ustawa wchodzi w życie 19-go stycznia 2014 r.

Radny Grzegorz Plewa zgłosił, żenależy sprawdzić nasadzenia drzewek przy drodze na odcinku Mirosławiec-Mirosławiec Górny, ponieważ drzewko wisiało nad drogą i samochód w nie uderzył.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowskizgłosił, że ścieżka pieszo-rowerowa do Mirosławca Górnego jest brudna i nie  posprzątana. Zaproponował, aby  firma sprzątająca dokonała uporządkowała w/w odcinek drogi.

Radny Bolesław Romaniukzgłosił  że „czapa” na słupie ogłoszeniowym betonowy jest pobita.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, ze tam jest pleksa i czeka na odczyt z monitoringu, „jak to się stało”.  Dopiero wtedy zostanie naprawiona szkoda. Dodał, że 2 lata było spokojnie.

Radny Bolesław  Romaniukzwrócił się z zapytaniem o przetarg na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, że  nie zostały uruchomione  środki, ponieważ powiat ich jeszcze nie uruchomił.

Radny Grzegorz Plewazwrócił się z zapytaniem kto lub jako instytucja zadecydowała
o miejscu ustawienia pojemnika na używane ubrania, ponieważ mieszkańcom Mirosławca Górnego przeszkadza pojemnik, który stoi przy samolocie i chcą przenieść go w inne miejsce. Radny Janusz Beer stwierdził, że firma powinna zwrócić się do gminy i płacić.

Burmistrz Mirosławcapoinformował, że tak jest.

Radny Grzegorz  Plewaw imieniu nieobecnego radnego Henryka Nowaka złożył życzenia noworoczne.

 Radny Bolesław  Romaniukstwierdził, że herb Gminy zawieszony na słupach oświetleniowych w dzień ładnie wygląda, ale w nocy wydaje się mdły. Powinno się halogen umieścić nad, by ładnie wyglądał.

Radna Ewelina Zdanowiczzapytała, czy został przekazany wniosek odnośnie zarwania drogi - Bronikowo. Poprosiła  o ponowienie wniosku.

Sołtys Jadwiżyna Katarzyna Fierkowiczpodkreśliła, że podobna sytuacja jest
w Jadwiżynie.

Przewodniczący Rady Miejskie Piotr Czechaby do tematu 107 Szpitala Wojskowego wrócić w styczniu na sesji i przygotować wówczas projekt uchwały lub projekt pisma.

Ad.19

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

Przewodniczący Rady Miejskiejzapytał, czy Rada Miejska włącza się w licytację serduszka dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?

Radni Rady Miejskiej przychylili się do propozycji.

Uzgodniono, że bez względu na wyniki licytacji pieniądze zostaną oddane WOŚP mimo wszystko. Wiceprzewodniczący Zenon Gębarowski zaproponował, by pieniądze na licytację radni przynieśli jutro  tj. na 31.01. na godz.  13.00 na spotkanie u Burmistrza.

Ad.26

Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 14 .00 zamknął XXXVI sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                             Przewodniczący Rady Miejskiej:

Monika Kędzia                                                        Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 27-01-2014 11:35:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 30-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 27-01-2014 11:35:12