UCHWAŁA NR XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mirosławiec

Dz.Urz. Woj. Zachpom- 2014.poz. 1601

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/320/2014

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie zasad i trybu  konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec

Na podstawie art. 5a ust. 2, w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mirosławiec, których celem jest realizacja idei partycypacji społecznej, rozumianej jako tworzenie płaszczyzny współuczestnictwa i zaangażowania mieszkańców, kształtowanie postawy współodpowiedzilaności mieszkańców, pozyskiwanie przychylnosci mieszkańców gminy dla podejmowania decyzji w sprawach ważnych dla funkcjonowania i rozwoju gminy Mirosławiec.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Gminie - rozumie się przez to gminę Mirosławiec,
2) Radzie Miejskiej - rozumie się przez to Radę Miejską w Mirosławcu,
3) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Mirosławca,
4) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miejski w Mirosławcu,
5) organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zm.),
6) sołectwie - rozumie się przez to jednostkę pomocniczą Gminy.
§ 3.1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy, przeprowadza się w sprawach przewidzianych odrębnymi przepisami prawa oraz w sprawach ważnych dla Gminy.
2. Konsultacje z mieszkańcami Gminy mogą być przeprowadzone w szczególności w sprawach dotyczących:
1) strategii rozwoju gminy i innych programów rozwoju gminy,
2) ważnych inwestycji gminnych,
3) budżetu gminy,
4) konkretnych spraw z planów i programów branżowych w dziedzinach obejmujących zadania własne gminy,
5) zamierzeń w sferze tworzenia, podziału, łączenia lub zniesienia jednostek pomocniczych Gminy,
6) spraw uznanych za ważne dla danego sołectwa,
7) innych spraw uznanych za ważne dla gminy,

Rozdział 2.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych

§ 4. Podmiotami uprawnionymi do wnioskowania w sprawie konsultacji społecznych w gminie Mirosławiec są:
1) Rada Miejska ,
2) Burmistrz,
3) Jednostki organizacyjne gminy, w zależności od tematyki konsultacji;
4) Rady sołeckie lub 1/4 mieszkańców sołectwa lub wsi,
5) Mieszkańcy gminy w liczbie co najmniej 100 osób.
§ 5. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych kieruje się do Burmistrza Mirosławca.
§ 6.1. Wniosek powinien zawierać:
1) przedmiot i zasięg terytorialny konsultacji;
2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
3) proponowane formy przeprowadzenia konsultacji;
4) określenie sposobu zgłaszania opinii, uwag i propozycji;
5) uzasadnienie z określeniem celu konsultacji;
6) wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z Urzędem w sprawie konsultacji;
7) informację o sposobie dostępu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji;
2. Wniosek składany przez mieszkańców oprócz wymagań określonych w ust. 1 powinien dodatkowo zawierać listę osób popierających wniosek, zawierającą ich imiona, nazwiska, adresy, numer PESEL, własnoręczne podpisy, a także określenie przedmiotu konsultacji w nagłówku każdej z ponumerowanych stron listy.
3. Wnioski niekompletne i niespełniające warunków wynikających z ust. 1 i 2 nie podlegają rozpatrzeniu.
4. W konsultacjach mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy Gminy, posiadający czynne prawo wyborcze.
§ 7.1. Burmistrz rozpatruje wniosek spełniający wymogi określone w ust. 1 i 2 uwzględniając racjonalność kosztów proponowanej formy konsultacji, istotność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej oraz zasadność proponowanego sposobu konsultacji.
2. O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz informuje wnioskodawców w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty jego złożenia.
3. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji został rozpatrzony odmownie, kolejny wniosek w tej samej sprawie może być złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty podjęcia decyzji o jego odmownym rozpatrzeniu.
§ 8.1. Burmistrz podejmuje decyzję o przeprowadzeniu konsultacji w drodze zarządzenia.
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 określa:
1) cel i przedmiot konsultacji;
2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz miejsce ich przeprowadzenia;
3) zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacji;
4) formy przeprowadzenia konsultacji;
5) komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji;
6) termin i formę przekazania mieszkańcom Gminy informacji o wynikach konsultacji.
§ 9.  Burmistrz podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz w sołectwach, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej, wówczas ogłoszenia następuje na ich podstawie.
§ 10. W konsultacjach mogą uczestniczyć:
1) wszyscy mieszkańcy Gminy, jeżeli sprawa dotyczy całej Gminy,
2) mieszkańcy określonej części Gminy ( określonego rejonu Miasta Mirosławca, sołectwa, miejscowości),
3) organizacje pozarządowe.
§ 11.1. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzone w następujących formach:
1) otwartych spotkań z mieszkańcami zwoływanych przez Burmistrza, z otwartego spotkania sporządza się protokół, z odnotowaniem zgłaszanych wniosków, wyników głosowań oraz dołącza się listę obecności biorących udział w spotkaniu;
2) badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy projektu aktu prawa miejscowego, projektu dokumentu, propozycji rozwiązania ważnej sprawy dla gminy i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą m.in. poczty internetowej, formularza zgłoszenia uwagi, formularza ankietowego itp.; 3 )zebrań z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych działających na terenie Gminy, podczas których zgłoszone uwagi i opinie zostaną wpisane do protokołu zebrania,
4) przekazania do zaopiniowania projektu dokumentu organizacjom pozarządowym lub instytucjom i przyjęcia uwag oraz opinii na piśmie,
5) innych form uzasadnionych potrzebami i celami konsultacji.
2. Burmistrz dokonuje wyboru form konsultacji społecznych w zależności od potrzeb i możliwości ich przeprowadzenia. Możliwe jest przeprowadzenie konsultacji w jednej lub kilku formach jednocześnie.
3. Konsultacje społeczne wymagające specjalistycznej wiedzy, mogą odbyć się z udziałem ekspertów w danej dziedzinie, a w uzasadnionych przypadkach Burmistrz może powołać zespół opiniodawczo-konsultacyjny lub zlecić przeprowadzenie konsultacji społecznych wyspecjalizowanemu podmiotowi zajmującemu się konsultacjami społecznymi.
§ 12.1. Burmistrz zobowiązany jest zapewnić odpowiednią opiekę merytoryczną, organizacyjną i finansową nad konsultacjami oraz bezstronny sposób ich prowadzenia.
2. Koszty konsultacji społecznych pokrywa się z budżetu Gminy.

Rozdział 3.

Wyniki konsultacji

§ 13.1. Osoba lub podmiot sprawujący opiekę merytoryczną nad przeprowadzanymi konsultacjami społecznymi sporządza po zakończeniu konsultacji analizę wyników i przedstawia ją Burmistrzowi.
2. Burmistrz podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji społecznych w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz na najbliższej sesji Rady Miejskiej.
§ 14. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział.
§ 15. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla Rady Miejskiej i Burmistrza, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
§ 16. W przypadku, gdy obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z odrębnych przepisów prawa, niniejszą uchwałę stosuje się w takim zakresie, w jakim zasady i tryb konsultacji nie zostały odrębnie uregulowane w tych przepisach.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                            Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 11-03-2014 09:03:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 27-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 29-10-2014 07:59:29