Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2013 r.

 

                                   Załącznik  Nr 2 

                                                                                     do Zarządzenia Nr 15./2014 

                                          Burmistrza Mirosławca z dnia 25.03.2014 r.

 

 

I n f o r m a c j a

o stanie mienia komunalnego

1.Dane dotyczące praw własności.

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym powołały samorząd terytorialny w konsekwencji czego część mienia ogólnonarodowego ( państwowego ) stała się własnością gmin. Sposób inwentaryzacji mienia komunalnego określa ustawa z dnia 10 maja 1990r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Gmina w świetle powyższej ustawy nabyła mienie z mocy decyzji obligatoryjnej ( tzw. z mocy prawa) i z mocy decyzji fakultatywnej ( na wniosek Gminy ) .

Z mocy prawa Gmina nabyła ;

1. mienie państwowe należące do rad narodowych  i terenowych organów  administracji państwowej   stopnia  podstawowego wchodzące w skład  zasobu gruntów  i   zasobów mieszkaniowych  państwowych,

2.nieruchomości;

- gruntowe  zajęte przez budynki  mieszkalne,   niezabudowane i zabudowane nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób   fizycznych ,

- służące użyteczności publicznej ,

- znajdujących się w zarządzie jednostek organizacyjnych i zakładów  nie  będących  przedsiębiorstwami państwowymi .

            Nabycie mienia komunalnego odbywało się na mocy decyzji  Wojewody Pilskiego.

Z mocy decyzji fakultatywnej ( na wniosek ) Gmina nabyła wszystkie grunty Państwowego Funduszu Ziemi na terenie miasta i gminy oraz parking w Nieradziu . Na wniosek w roku 1994 skomunalizowana została oświata .Decyzją Wojewody z dnia 11 października 1994r. na własność  Gminy przeszedł cały majątek  szkół podstawowych wraz z przynależnościami położonymi na terenie miasta i gminy o łącznej wartości  1.454.160 zł.

Proces komunalizacji mienia z mocy prawa zakończył się w 1994r., jednakże  nadal występują pojedyncze przypadki komunalizacji  nieruchomości  na wniosek Gminy i z mocy prawa .

W  2004 r.Gmina nabyła nieodpłatnie z mocy prawa cmentarze położone na terenie Gminy
o wartości  49.500 zł.

Ponadto Gmina otrzymała od Starostwa Powiatowego w Wałczu w ramach darowizny Przychodnię Zdrowia w Mirosławcu o wartości 122.091,00 zł.          

W 2006 r. Gmina nabyła nieodpłatnie od A.N.R. S.P. nieruchomość zabudowaną oznaczona nr 277/1 położoną w miejscowości Bronikowo o wartości 20.750 zł.

W roku 2008 Gmina przejęła nieodpłatnie od WAM Szczecin działkę  oznaczoną nr 50/51 o pow. 2,8258 ha (droga wraz z infrastrukturą ) o wartości 307.250 zł. oraz działki oznaczone nr 50/15 , 50/18 i 50/56 o łącznej powierzchni 0,8733 ha i  wartości 69.170 zł.

W roku 2009 Gmina przejęła nieodpłatnie od ANR Szczecin działkę nr 421 o pow. 1758 m2 położoną w Jabłonkowie z przeznaczeniem na plac zabaw o wartości 17.000 zł. 

W 2010 roku Gmina przejęła nieodpłatnie działkę ( droga )  oznaczoną nr geodezyjnym 122/5 o pow. 667 m położoną w miejscowości Próchnowo , obręb nr 28 o wartości 2.648 zł.

W 2011 r. Gmina przejęła nieodpłatnie od WAM w Szczecinie działkę oznaczoną nr geodezyjnym 50/61 o pow. 700 m2 o wartości 23.569zł na usytuowanie wiaty śmietnikowej dla potrzeb mieszkańców.

2013 r. Gmina przejęła nieodpłatnie działki położone w obrębie nr 0034 Mirosławiec ( Mirosławiec Górny) od WAM w Szczecinie o niżej wymienionych numerach geodezyjnych:

- 50/39 o pow. 0,3675 ha wraz z urządzeniami w postaci placu zabaw o wartości 117.777 zł.,

- 50/42 o pow. 0,0547 ha wraz z urządzeniami w postaci zbiorników magazynowych wody o wartości 43.666 zł.,

- 50/45 o pow. 0,0814 ha wraz ze studnią wierconą nr 3 o wartości 50.239 zł,

- 50/72 o pow. 0,0407 ha wraz z budynkiem hydroforni o wartości 137.718 zł.,

- 546/7 o pow.0,14 ha wraz z urządzeniami w postaci budynku hydroforni o wartości 197.770 zł. Stan  mienia gminnego  na 31.12.2013 r. wynosi 627 ha.

2.  Użytkowanie wieczyste i udziały w spółkach.

L.p.

Nazwa podmiotu w którym gmina posiada udziały bądź akcje

Rodzaj waloru (akcje/udziały)

Łączna wartość akcji/udziałów w zł

1

AGROPLON PIŁA

udziały

10 000,00

2

SPÓŁKA MIRA

udziały

400,00

3

SPÓŁKA ZECWIK MIROSŁAWIEC

udziały

5 351 000,00

4

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

udziały

250,00

Przekazanych w użytkowanie wieczyste jest 18 ha, w tym osobom fizycznym 12 ha. natomiast Gmina nie jest w posiadaniu udziału  użytkowania wieczystego.  

3. Dane o zmianach w stanie mienia  komunalnego.

L.p

Mienie

Stan na dzień 01.01.2013r.

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na dzień 31.12.2013r.

1

Place, tereny zielone, cmentarze, itp.

17 039 553,17

41 176,25

31 619,20

17 049 110,22

2.

 

Tereny rekreacyjne (034)

146 715,98

 

 

146 715,98

3

Działki budowlane

(033)

297 710,02

108 895,09

 

406 605,11

4

Grunty rolne

(010)

1 326 320,31

8 100,00

48 885,96

1 285 534,35

5

Działki przemysłowe

(031)

2 277 254,18

40 489,31

 

2 317 743,49

6

Budynki mieszkalne

(110)

5 622 150,47

 

143 725,88

5 478 424,59

7

Oświata

(107)

11 953 822,34

303 571,38

 

12 257 393,72

8

Budynki pozostałe

 

3 606 014,33

345 216,38

12 640,38

3 938 590,33

9

Budowle (szamba, studnie, ogrodzenia), itp.

21 442 303,51

1 318 847,09

2 500,00

22 758 650,60

10

Urządzenia gr. 3

 

756 754,47

 

 

756 754,47

11

Przychodnia Zdrowia

(106)

214 706,55

 

 

214 706,55

Suma

64 683 305,33

2 166 295,50

239 371,42

66    10 229,41

4. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz posiadania .

L.p.

Dochody z tytułu

Wysokość dochodów uzyskanych od 01.01. do 31.12.2013 r. w zł

1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

54.750,55

2

Czynsz za grunty

24.613,73

3

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

50.282,60

4

Odpłatne nabycie prawa własności (działki rolne)

70.719,84

5

Odpłatne nabycie prawa własności (lokale, działki budowlane )

262.528,51

Łącznie dochody:

462.895,23

Załączniki do pobrania

1 stan_mienia_komunalnego_2013.doc (DOC, 61KB) 2014-03-26 11:49:12 285 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 26-03-2014 11:49:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 25-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 26-03-2014 11:49:12