ZARZĄDZENIE NR 35 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu.

Zarządzenie Nr 35/2006
Burmistrza Mirosławca

z dnia 17 maja 2006 r.

w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mirośławcu

Na podstawie art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej ( Dz.U z dnia 6 listopada 2003 r.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mirośławcu.

2. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza              odrębnym zarządzeniem.

3. Termin rozpoczęcia postępowania konkursowego ustala się na dzień 11 lipca 2006 r.

§ 2. Ustala się, że wymagane dokumenty należy składać w terminie do 30 czerwca 2006 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzedu Gminy i Miasta w Mirosławcu.

§ 3. 1. Ustala się, że posiedzenie Komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego odbędzie się w dniu 11 lipca 2006 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu.

2. Termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się na 11 lipca 2006 r.

§ 4. 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikajace z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówkach ( Dz.U. Nr 89 poz. 826 z póxn. zm.)

2. Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajacy w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

c) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

d) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia, przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

e) dyplam ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

f) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

h) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (Dz.U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 i Nr 37 poz. 1304) oraz nie doczy sie przeciwko niemu postepowanie dyscyplinarne;

i) oświadczenie, że kandydat nie byl karany za przestepstwo popelnione umyślnie oraz że n ie doczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874 i Nr 166 poz. 1611);

k) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 i Nr 153 poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

§ 5. Ogłoszenie o konkursie  umieszczone zostanie na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczojowo przyjęty, na stronie internetowej Gminy Mirosławiec oraz w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym: Kurierze Szczecińskim oraz Pojezierzu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 zarz_dzenie_nr_35-2006.doc (DOC, 88KB) 2006-06-08 01:10:33 204 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 08-06-2006 01:10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 17-05-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 22-10-2013 10:43:14