Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profillaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku

SPRAWOZDANIE

z działalności Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku.

 

I. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirosławcu została powołana Uchwałą Nr XXII/121/97 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29.04.1997 roku. W związku ze zmianą przepisów od 2002 roku Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są powoływane przez Burmistrzów. Obecny skład komisji został powołany – Zarządzeniem Nr 117/2010 Burmistrza Mirosławca z dnia 27 grudnia 2010 r. w następującym składzie:

1. Przewodniczący Komisji – Piotr Pawlik.

2. Sekretarz Komisji – Alicja Dybaczewska.

3. Członek Komisji – Krystyna Kozakiewicz.

4. Członek Komisji – Elżbieta Śliwińska.

5. Członek Komisji – Danuta Czerniawska.

6. Członek Komisji – Waldemar Olszewski.

W 2013 roku odbyły się cztery posiedzenia Komisji, w których frekwencja wyniosła około 96%.

Członkowie Komisji posiadają podstawowe przeszkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które wymagane jest przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Członkowie Komisji byli bezpośrednio zaangażowani w realizację zadań Programu w części dotyczącej zadań Komisji.

II. Do Komisji wpłynęło 11 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe, z tego 6 od członków rodziny, 5 od Kuratora Sądu Rejonowego w Wałczu.

Siedem osób skierowano na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, na które wezwani wstawili się i zostali zbadani.

W sześciu przypadkach postanowiono skierować wnioski do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu. W dwóch przypadkach rodzina wycofała wnioski. W trzech przypadkach Komisja nie stwierdziła podstaw do kierowania wniosków do Sądu.

Ponadto prowadzono postępowanie dotyczące jednego wniosku złożonego w 2012 roku, gdzie złożono wniosek do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu.

W związku ze złożonymi wnioskami, Posterunek Policji w Mirosławcu przeprowadził wywiady środowiskowe w formie notatki służbowej u osób, których wnioski dotyczyły.


 

III. Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała pozytywnie trzydzieści sześć wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

IV. Komisja opracowała projekt Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

V. Realizacja Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. W 2013 roku kontynuował pracę Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie, działający przy NZOZ Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Wałczu. Punkt ten czynny był w poniedziałki i wtorki.

W Punkcie Konsultacyjnym udzielono sześćdziesiąt porad, w tym:

a) trzydzieści siedem porad dla osób uzależnionych od alkoholu,

b) jedenaście porad dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu,

c) dwanaście porad w związku z trudnościami życiowymi, adaptacyjnymi i finansowymi, gdzie w większości przypadków „w tle” były współistniejące własne problemy alkoholowe lub problemy w rodzinie.

Udzielanie jednej porady trwało od piętnastu minut - w przypadku udzielania informacji; do dziewięćdziesięciu minut w przypadku wysłuchania pełnej relacji, psychoedukacja i psychoterapia.

W punkcie systematycznie prowadzone były – dla osób uzależnionych od alkoholu – trzy grupy terapeutyczne. Spotkania członków jednej grupy odbywały się we wtorki w godzinach przedpołudniowych od 10:00 do 11:30. Pozostałe dwie grupy spotykały się również we wtorki w godzinach popołudniowych od 16:00 do 19:00.

Osoby przyjezdne z terenu gminy Mirosławiec korzystały w większości ze spotkań w grupach przedpołudniowych. Spotkania grup samopomocowych – AA i Al.-Anon odbywały się na terenie plebani Św. Antoniego oraz w lokalu Stowarzyszenia Abstynentów „Korona” w Wałczu.

Członkowie rodzin uzależnionych i ofiary przemocy korzystały przede wszystkim z porad indywidualnych.

Terapię osób uzależnionych prowadzili:

- specjalista psychologii klinicznej w procesie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty,

- certyfikowany instruktor terapii uzależnień,

- psycholog – certyfikowany psychoterapeuta uzależnień.

W 2013 roku funkcjonował Punkt Konsultacyjny i Interwencji Kryzysowej w Wałczu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie udzielano konsultacji i porad dotyczących spraw przemocy w rodzinie, uzależnień oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych mieszkańcom Gminy Mirosławiec, w tym:

  • pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin – jedenaście osób,

  • pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie i stosującym przemoc – dwadzieścia siedem osób,

  • pomoc prawna dla osób doznających przemocy w rodzinie – dwadzieścia jeden osób.

2. Powołanie, oraz prowadzenie świetlic środowiskowych jest od wielu lat dla Gminy Mirosławiec wielkim wyzwaniem. Jest to forma opieki nad dziećmi, którą warto kontynuować. 19 kwietnia 1997 r. na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec zostały utworzone i objęte programem świetlice w Mirosławcu, Łowiczu Wałeckim oraz Piecniku. Od 2004 roku do programu świetlic środowiskowych została włączona świetlica w Jabłonowie, w roku 2007 świetlica w Bronikowie, a w roku 2010 świetlica w Hankach i Mirosławcu Górnym.

 Dzięki możliwości uczęszczania na zajęcia w świetlicach, dzieci maja zapewnioną pomoc w nauce, następuje rozwój ich zdolności, umiejętności oraz zainteresowań, zmniejszają się kłopoty wychowawcze.

W wyżej wymienionych placówkach wychowankowie uczyli się pożytecznego spędzania czasu wolnego, wyrabiania nawyków kulturalnej rozrywki, współpracy w grupie.

W świetlicy mieszczącej się w Ośrodku Kultury w Mirosławcu zajęcia prowadzone były w środy i piątki od godz. 15.00 do godz.19.30. W zajęciach uczestniczyło 26 dzieci.

W Piecniku zajęcia prowadzone były we wtorki w godz. od 10.00 do 19.00. W zajęciach uczestniczyło 15 dzieci.

W Łowiczu Wałeckim zajęcia prowadzone były w poniedziałki w godz. od 13.00 do 19.00. W zajęciach uczestniczyło 19 dzieci.

W Jabłonowie zajęcia prowadzone były we wtorki w godz. od 15.30 do 20.00. W zajęciach uczestniczyło dwadzieścioro troje dzieci.

W Bronikowie zajęcia prowadzone były w poniedziałki i środy w godz. od 12.00 do 18.00. W zajęciach uczestniczyło 15 dzieci.

Do świetlicy w Hankach – w roku sprawozdawczym- uczęszczało 18 dzieci, czynnej 3 razy w tygodniu w godz. 10,00 - 19,00.

W Mirosławcu Górnym na zajęcia uczęszczało 20 dzieci i młodzieży w środy i piątki w godz. 11,00- 19,00.

Uczestnikami zajęć w wymienionych świetlicach były dzieci i młodzież w przedziale wiekowym   od 6 do 17 lat.

Formy organizacyjne zajęć:

- nauka własna (pomoc w odrabianiu i zrozumieniu lekcji),

-zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu ( wycieczki, spacery, gry i zabawy),

-zajęcia z wych. fizycznego (gry i zabawy ruchowe, zręcznościowe, sprawnościowe),

-zajęcia umuzykalniające (nauka piosenek, słuchanie muzyki),

-zajęcia plastyczno – techniczne,

-zajęcia komputerowe,

-zajęcia kulinarne,

-imprezy plenerowe, wycieczki.

W wymienionych placówkach organizowane były również imprezy okolicznościowe, takie jak:

- WOŚP- dzieci brały udział w kwestowaniu, przygotowywaniu banerów oraz wykonywaniu gadżetów na licytacje.

-„Dzień Babci i Dziadka” – program artystyczny, upominki,

-”Witanie Wiosny”- korowód, topienie Marzanny, zabawy, gry terenowe, ognisko,

-„Dzień Kobiet”- program artystyczny,

-„Dzień Matki i Ojca”- program artystyczny, upominki,

-„Dzień Dziecka”- impreza plenerowa, gry, konkursy, zabawa, ognisko,

-„Dożynki Gminne” – wykonywanie kotylionów, banerów, udział w korowodzie,

-wieczór andrzejkowy- wróżby, konkursy, wspólna zabawa,

-Jasełka – przedstawienia,

-Jarmark wielkanocny - wykonywanie stroików, dekoracji świątecznych, ozdób,

-”Manufaktura bożonarodzeniowa” - wykonywanie ozdób, prezentów dla najbliższych, kartek,

figurek gipsowych, stroików, ozdabianie świątecznych wypieków ( pierniki, babki, mufinki),

- „Warsztaty z filcowania” z wełny czesankowej na sucho i mokro.

Do zadań priorytetowych świetlic środowiskowych należy uatrakcyjnienie i organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w trakcie trwania ferii zimowych i wakacji letnich.

W roku sprawozdawczym ferie zimowe na terenie naszej gminy trwały od 28 stycznia do 10 lutego. W programie „Zimowisko 2013” ogółem udział wzięło 160 dzieci i młodzieży. W trakcie trwania zimowiska uczestnicy wyjeżdżali na stok narciarski w Starej Studnicy, na basen COS Bukowina w Wałczu oraz do kina „Tęcza” w Wałczu na filmy w wersji 3D. Ponadto obywały się zajęcia plastyczne: malowanie na szkle, decupage – podstawki pod kubek, projektowanie własnej koszulki poprzez malowanie na tkaninie, gry i zabawy przy muzyce jak i w terenie, ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz wycieczka do Jednostki Wojskowej w Mirosławcu.

Tradycją w naszej gminie stała się również organizowana w czasie wakacji letnich akcja pod nazwą „Zielone lato”. Akcja ta trwała w dniach od 5 sierpnia do 23 sierpnia, podczas której propagowaliśmy aktywne spędzanie czasu wolnego. Odbywały  się zajęcia rekreacyjno – sportowe, kulturalne i świetlicowe. Wzięło w nich udział 200 dzieci.

Uczestnicy „Zielonego lata” mieli możliwość spotkania się z historią na wesoło wraz z Bractwem Rycerzy Bezimiennych i Drużyną Wojów Grodu z Wałcza, uczestniczyć w „ Nocy w Ośrodku Kultury”, odbyć podróż do poznańskiego Nowego ZOO i uczestniczyć w wyjeździe na wałecki basen. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się zajęcia kulinarne, gry i zabawy w terenie, wyprawa nad jezioro, mini olimpiada ( piłka siatkowa, piłka nożna, rzut piłką lekarską, skoki w workach, strzelanie), projektowanie widokówki z Mirosławca, ozdabianie drzew mozaikami, malowanie na płótnie, wykonywanie pacynki oraz projektowanie własnego logo na koszulkach. Na zakończenie odbyło się ognisko z kiełbaskami i słodką niespodzianką.

3. W ramach promowania zdrowego stylu życia i aktywności społecznej dzieci i młodzieży, ze środków funduszu przeciwalkoholowego dofinansowano:

  • II Turniej Orlików o Puchar Burmistrza w ramach Ligi Bałtyckiej Orlików drużyn z Powiatu

Wałeckiego (uczestniczyło około 90 dzieci),

  • Międzygminne zawody sportowo – pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

( uczestników 150 osób),

  • Ogólnopolska Akcja Polska Biega ( udział wzięło 220 osób, w tym 150 dzieci).

4. Dofinansowano programy i spektakle profilaktyczne w następujących placówkach oświatowych:

a) Zespół Szkół w Mirosławcu:

- „Cukierki” - dwie edycje programu dla uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej w których udział wzięło około 110 osób. Realizatorem programu była Agencja Profilaktyki i Terapii Uzależnień ze Szczecina. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż program ten w centrum uwagi stawia dziecko, które w wyniku realizowanych treści uczy się jak samodzielnie podejmować właściwe decyzje w sytuacjach zagrożenia.

- „Najlepszy z najlepszych” - spektakl profilaktyczny, przygotowany przez wieloletniego partnera szkoły – Teatr „Kurtyna”. W spektaklu brali udział uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej . Uczniowie poznali mechanizm budowania poczucia wartości w oparciu o poczucie dobra i zła, przewidywanie i przyjmowanie konsekwencji dokonywanych wyborów, poszanowanie i tolerancja dla odmienności, oparcie w osobie nauczyciela, ukazanie źródeł agresji jako efektu niezaspokojonych potrzeb, profilaktyka zachowań prowadzących do patologii, narkotyki ich szkodliwość i obecność w środowisku szkolnym.

- „Życie nie po to jest, by...” w spektaklu uczestniczyli uczniowie klas I-III Gimnazjum, również przygotowany przez Teatr „Kurtyna”. W przedstawieniu poruszony został temat relacji występujących pomiędzy młodymi ludźmi, ich spojrzenia na życie i otaczający świat. Bezwzględną nie rzadko brutalną codzienność, nudę i brak alternatywy na monotonne spędzania czasu pod blokiem. Sięganie po narkotyki które stają się sposobem na „dobrą” zabawę i zabicie czasu.

- „Odpowiedzialność prawna młodzieży po 13 roku życia” spotkanie dla dzieci klas IV-VI wraz z opiekunami ( 170 osób),

- „Wpływ zachowań ryzykownych na rozwój małoletniego” przemoc, agresja, uzależnienia, cyberprzemoc – spotkanie dla uczniów gimnazjum klasy I-III wraz z opiekunami (172 osób). W czasie tych spotkań sędzia Anna Maria Wesołowska opowiadała uczniom o swojej pracy, kulisach powstawania programu telewizyjnego z jej udziałem oraz sposobach rozwiązywania problemów dotyczących młodych ludzi. Swoje historie opierała na konkretnych przypadkach, z którymi miała styczność wykonując zawód sędziego. Starała się przybliżyć młodzieży ich prawa oraz poinformować o konsekwencjach prawnych grożących w wyniku podejmowania zachowań niewłaściwych, zarówno na terenie szkoły jak i poza nią. Uczniowie chętnie brali udział w dyskusji, zadawali pytania i z ciekawością słuchali udzielonych wyjaśnień. Pod koniec spotkania wszystkie klasy zrobiły sobie zdjęcia z gościem do kroniki klasowej, nieliczni zdobyli autograf. Przedstawiciele społeczności uczniowskiej podziękowali pani sędzi wręczając kwiaty i zaprosili do ponownego odwiedzenia placówki.

- „Postaw na rodzinę” realizacja ogólnopolskiej kampanii. „ Rodzina to jeden z najwspanialszych pomysłów Pana Boga” - słowa Damiana Zimonia pięknie wpisały się w tematykę Szkolnego Dnia Profilaktyki zorganizowanego w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej i klasach I-III Gimnazjum. Jego głównym celem było uświadomienie uczniom wartości rodziny w życiu każdego człowiek

b) Zespół Szkół w Piecniku:

- "Mam swoje prawa – jestem bezpieczny” - prawa i obowiązki dzieci i młodzieży, przyczyny oraz sposoby zapobiegania przestępczości wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską młodzieży – uczniowie klas starszych szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści 65 osób. Prelegentka w bardzo przystępny sposób omówiła zagrożenia z jakimi mogą się spotkać dzieci i młodzież we współczesnym świecie. Zwróciła uwagę słuchaczy na skutki nieodpowiedzialnych zachowań, opowiedziała o swojej wieloletniej praktyce zawodowej i przytoczyła kilka przypadków popełnionych przez nieletnich przestępstw i wykroczeń z którymi miała do czynienia, a które drastycznie zmieniły życie młodych ludzi. Spotkanie zostało zorganizowane w świetlicy wiejskiej, na które zaproszeni zostali również rodzice uczniów oraz mieszkańcy okolicznych wsi. Mamy nadzieję, że jego uczestnicy będą mieli okazję do wielu przemyśleń oraz zrozumieją konieczność przewidywania skutków swojego postępowania.

O swoich prawach i obowiązkach dowiedzieli się również najmłodsi uczniowie szkoły – oddział przedszkolny i klasy I-III – 60 dzieci, których sędzia odwiedziła w szkole.

- "Szkolny dzień profilaktyki" w ramach którego przeprowadzono cykl działań związanych z profilaktyką i promocją zdrowego trybu życia. Jednym z nich był Szkolny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu (test teoretyczny) oraz Turniej Wiedzy o Zdrowiu (część praktyczna – zadaniowa).W Konkursie oraz Turnieju udział wzięli wszyscy uczniowie szkoły podzieleni na kategorie wiekowe. Taka forma realizacji zadań związanych z profilaktyką oraz poznawaniem zasad zdrowego stylu życia jest jedną z najskuteczniejszych metod pobudzania pozytywnego zainteresowania sprawami zdrowia. Pozwala na dotarcie nie tylko do uczniów, ale także ich bliskich i znajomych poszerzając tym samym krąg odbiorców przekazywanych treści. W każdej klasie został wyłoniony uczeń, który wykazał się najrozleglejszą wiedzą na temat zdrowia i profilaktyki uzależnień i następstw nałogów, wyróżniony nagrodą.

- „Postaw na rodzinę” realizacja ogólnopolskiej kampania poprzez wspieranie dobrych relacji między przedstawicielami trzech pokoleń jako zadanie wychowawcze i profilaktyczne realizowane było poprzez włączenie tej tematyki do programu nauczania. W wielu zespołach klasowych uczniom zlecono specjalną pracę domową – poznanie dziejów własnej rodziny poprzez stworzenie przy udziale dziadków drzewa genealogicznego. Taka praca była doskonałą okazją dla uczniów wzmocnienia własnego poczucia tożsamości i zakorzenienia. Zorganizowano wiele spotkań na terenie szkoły. Uroczyste zakończenie odbyło się z okazji Dnia Dziecka , w organizację którego włączyli się również rodzice przygotowując dla wszystkich uczestników zdrowy poczęstunek.

- „Najlepszy z najlepszych” - spektakl profilaktyczny, przygotowany przez Teatr „Kurtyna”. W spektaklu brali udział uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej ( 65 osób). Uczniowie poznali mechanizm budowania poczucia wartości w oparciu o poczucie dobra i zła, przewidywanie i przyjmowanie konsekwencji dokonywanych wyborów, poszanowanie i tolerancja dla odmienności, oparcie w osobie nauczyciela, ukazanie źródeł agresji jako efektu niezaspokojonych potrzeb, profilaktyka zachowań prowadzących do patologii, narkotyki ich szkodliwość i obecność w środowisku szkolnym.

c) Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu:

- Zakup zestawu profilaktycznego – bajki do zajęć na temat bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowia oraz akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”

Komisja zorganizowała konferencję z Sędzią Anną Marią Wesołowską na temat „Profilaktyka a nowe zagrożenia” Chyba jeszcze żadna pogadanka profilaktyczna nie zgromadziła tylu słuchaczy co spotkanie, które odbyło się 17 września w Ośrodku Kultury. Sala była pełna , a tajemnice tego „cudu” wyjaśnia osoba prelegentki. Przez 30 lat pracy nigdy nie zwątpiłam w człowieka, zawsze na niego stawiałam – opowiadała sędzia. Badając każdą sprawę dochodziłam do tego, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli dziecko kradnie, to znaczy, że gdzieś my dorośli, popełniliśmy błąd. Jeśli jest agresywne, wulgarne, to znaczy, że to my nie sprostaliśmy naszym obowiązkom rodzicielskim czy wychowawczym. W drugiej części spotkania sędzia opowiedziała o trzech ważnych zagrożeniach, które najbardziej dotykają młodych ludzi: przemocy rówieśniczej, zbyt wczesnej inicjacji seksualnej i tzw. child groomingu, czyli uwodzenia dzieci za pośrednictwem internetu.

Przeprowadzono badania wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz dorosłych mieszkańców naszej gminy celem zdiagnozowania skali zagrożeń społecznych. W badaniu dorosłych osób uwzględnione zostały takie obszary , jak bezrobocie i wykluczenie społeczne, spożywanie alkoholu i zagrożenia z tym związane, używanie narkotyków, przemoc domowa, hazard. W badaniu młodych mieszkańców uwzględnione zostały takie obszary , jak spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, używanie narkotyków oraz dopalaczy , przemoc rówieśnicza oraz domowa, hazard oraz zachowania seksualne. W oparciu o wykonane badania została opracowana Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Mirosławiec.

Załączniki do pobrania

1 sprawozdanie(13).pdf (PDF, 2.MB) 2014-05-20 09:06:55 250 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 20-05-2014 08:13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 20-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 20-05-2014 09:06:55