GIŚ.6220.4.2014.AM - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn: "Budowa zakładu mieszania gotowych komponentów w celu uzyskania końcowych produktów w postaci środków myjących dla zakładów przetwórczych sektora rolno-spożywczego" w m. Łowicz Wałecki 56, na działce nr 16/2 obręb 0035 Łowicz Wałecki.

                                                                                                                 

                                                                                                                                            Mirosławiec  dnia  15.07.2014 r.

GIŚ.6220.4.2014.AM

 

 

               OBWIESZCZENIE

                     Burmistrza Mirosławca

                              o wszczęciu postępowania administracyjnego  

 

                 Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267) o wszczęciu w dniu 15.07.2014 r. na wniosek „INVESTA” Centrum Obsługi Inwestycji Spółka z o.o. ,Al. Poznańska 28A, 64-920 Piła  postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn: „Budowa zakładu mieszania gotowych komponentów w celu uzyskania końcowych produktów w postaci środków myjących dla zakładów przetwórczych sektora rolno-spożywczego „  w m. Łowicz Wałecki 56,na działce nr 16/2 obręb 0035 Łowicz Wałecki.

     Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanej inwestycji, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

     Informuję Pana/Panią o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie  do czynnego udziału  w każdym stadium postępowania , w tym prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Referatu GIŚ, pokój nr 10.

      Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz  § 3 ust.1 pkt 1  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 213, poz. 1397).

     Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie Delegatura w Koszalinie,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wałczu.

     Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi  niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych  uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

     Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

     Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publiczne dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu bip.Mirosławiec.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w Mirosławcu.

                                                                                                                                             Burmistrz Mirosławca

                                                                                                                                             Piotr Pawlik

Załączniki do pobrania

1 obwieszczenie15.07.2014.pdf (PDF, 19KB) 2014-07-15 07:18:53 283 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 15-07-2014 07:18:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 15-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 15-07-2014 07:23:21