Publiczna oferta zbycia udziałów AGROPLON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile

OFERTA ZBYCIA UDZIAŁÓW

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

ogłasza publiczną ofertę

zbycia udziałów „AGROPLON” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile

Burmistrz Mirosławca, działając w imieniu i na rzecz Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec na podstawie art. 12 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej ( Dz. U. 2011r. Nr 45, poz. 236 ) w związku z art. 33 i art. 34 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 216 ze zm. ) oraz uchwały Nr XLII/361/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy i Miasta Mirosławiec w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Agroplon” oraz zgody na wystąpienie ze spółki ogłasza publiczną ofertę zbycia 100 udziałów  Gminy i Miasta Mirosławiec w spółce "Agroplon„ z o.o. z siedzibą w Pile, ul. Portowa 9, 64-850 Ujście zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu pod numerem KRS 0000067374.

Przedmiot działalności spółki: PKD - 46.21.Z.; 46.75.Z.; 46.76.Z.; 46.71.Z.; 46.61.Z.; 46.90.Z.; 46.11.Z.; 46.12.Z.; 52.10.A.; 52.10.A.; 10.61.Z.; 01.61.Z.; 01.63.Z.; 01.64.Z.; 70.22.Z.;74.90.Z.; 85.60.Z.; 10.91.Z.; 20.15.Z. ; 47.30.Z.; 47.19.Z.; 01.11.Z.;01.13.Z.; 01.16.Z.  01.19.Z.; 16.29.Z.; 71.20.A.; 71.20.B.; 62.01.Z.; 63.11.Z.; 63.12.Z.

AKTYWA                                                    PASYWA

a) Aktywa trwałe      - 3 437 067,42              a) kapitał własny                    2 886 238,14

b) Aktywa obrotowe - 2 629 813,76              b) zobowiązania i rezerwy     3 180 643,04

              ___________                                        na zobowiązania                 ___________

    Suma aktywów 6 066 881,18                        Suma pasywów 6 066 881,18

 

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

Przychody netto ze sprzedaży: 25 943 917,55 zł; Koszty działalności operacyjnej 26 707 670,51 zł; Zysk ze sprzedaży: - 763 752,96 zł; Pozostałe przychody operacyjne: 398 941,61 zł; Pozostałe koszty operacyjne 82 360,95 zł; Zysk ( strata) z działalności operacyjnej: - 447 172,30 zł; Przychody finansowe 72 576,07 zł; Koszty finansowe: 57 185,10 zł; Zysk z działalności gospodarczej: - 431 781,33 zł; Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych: 0 zł; Zysk (strata) brutto: - 431 781,33 zł; Zysk (strata) netto - 331 947,33 zł;

Stan pracowników zatrudnionych w ”Agroplon„ Spółka z o.o. z siedzibą w Pile - 21

Liczba oferowanych udziałów - 100

Wartość nominalna jednego udziału- 100 zł

Cena wywoławcza zbycia jednego udziału - 785 zł

Burmistrz Mirosławca oczekiwać będzie na oświadczenia o przyjęciu oferty od dnia 26 sierpnia 2014 r. od godz. 7 00 do dnia 3 września do godz. 15 00.

Przyjmujący ofertę jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3925 zł.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Mirosławcu prowadzone w Banku SBL Złotów O/Mirosławiec : 78-8941-1032-0092-2937-2000-0030

Dowód wpłaty wadium w formie przelewu powinien być dołączony do oświadczenia o przyjęciu oferty pod rygorem bezskuteczności.

Pisemne oświadczenie o przyjęciu oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oświadczenie o przyjęciu oferty: Agroplon Spółka z o.o. z siedzibą w Pile" oraz oznaczeniem przyjmującego ofertę pod adresem: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.

Z chwilą dojścia do zbywcy pierwszego oświadczenia o przyjęciu oferty dochodzi do zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesienia praw z udziałów na nabywcę.

Podpisanie umowy przeniesienia własności udziałów na nabywcę nastąpi w formie przewidzianej w art. 180 ksh w terminie 10 dni od daty przyjęcia oferty w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.

Cena sprzedaży zostanie zapłacona przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny. Zapłata ceny zbycia udziałów może nastąpić przelewem na konto  Urzędu Miejskiego w Mirosławcu prowadzone w Banku SBL Złotów O/Mirosławiec: 57-8941-1032-0092-2937-2000-0020. Koszty nabycia udziałów ponosi nabywca.

Za chwilę złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty przyjmuje się datę i godzinę potwierdzenia przez zbywcę wpływu tego oświadczenia. W stosunku do pozostałych adresatów oferta przestaje być wiążąca z chwilą wpływu do zbywcy pierwszego oświadczenia o jej przyjęciu.

W przypadku nie zapłacenia w terminie ceny za udziały nie dojdzie do zawarcie umowy, a wpłacone wadium przepada.

Zbywca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia osób, które złożyły oświadczenia o przyjęciu oferty, o dacie i godzinie

Załączniki do pobrania

1 OFERTA ZBYCIA UDZIAŁÓW 3.docx (DOCX, 15KB) 2014-08-20 07:56:07 291 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 20-08-2014 07:55:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 20-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 20-08-2014 07:57:25