ZARZĄDZENIE NR 67 Burmistrza Mirosławca z dnia 3 października 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu II kadencji 2014-2015

ZARZĄDZENIE NR 67

Burmistrza Mirosławca

z dnia 3 października 2014 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu II kadencji 2014-2015

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z § 23 uchwały Nr XXX/258/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu i nadania jej statutu  ( Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2013 r. poz. 2484), po uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół w Mirosławcu zarządza się, co następuje:

§ 1. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu II kadencji 2014-2015 odbędą się 30 października 2014 r. w godzinach zajęć szkolnych Zespołu Szkół w Mirosławcu.

§ 2. Wybory zostaną przeprowadzone w auli Zespołu Szkół w Mirosławcu.

§ 3. Ustala się kalendarz wyborczy wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu II kadencji określający terminy wykonania czynności wyborczych.

Lp. Określenie czynności wyborczych Termin realizacji Podmiot odpowiedzialny
1. Zarządzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu II kadencji 3 października 2014 r.  
2. Powiadomienie Zespołu Szkół w Mirosławcu o zarządzeniu wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu II kadencji 7 października 2014 r. Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec
3. Podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym, liczbie radnych wybieranych do Młodzieżowej Rady Miejskiej i  siedzibie komisji wyborczej   Komisja Wyborcza
4. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu I kadencji ( komitety wyborcze kandydatów mających poparcie 10 osób )   Opiekun Rady
5. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości obwieszczenia o wyborach i liście kandydatów 20 października 2014 r. Przewodniczący Komisji Wyborczej
6. kampania wyborcza 20 października 2014 r. -29 października 2014 r. kandydaci do Młodzieżowej Rady Miejskiej
7. Sporządzenie spisu wyborców i przekazanie Przewodniczącemu Komisji Wyborczej   Opiekun Rady
8. Przygotowanie kart do głosowania   Komisja Wyborcza
9. Przygotowanie lokalu wyborczego i przekazanie Komisji Wyborczej   Dyrektor Zespołu Szkół w Mirosławcu
10. Głosowanie   Uczniowie Gimnazjum Zespołu Szkół w Mirosławcu

§ 4.

1. Powołuje się Komisję Wyborczą ds. wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu II kadencji w składzie:

1) Przewodniczący Komisji - Piotr Czech - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu

2) Członek Komisji - Aneta Jasnowska - Opiekun Rady

3) Członek Komisji - Monika Stąporek - Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec,

4) Członek Komisji - Lidia Cybulska - Pracownik Biura Rady Miejskiej,

5) Członek Komisji - Alicja Furman - Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego z Gimnazjum z Zespołu Szkół w Mirosławcu.

2. Członek Komisji, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 nie może być kandydatem w wyborach, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia.

3. Do obowiązków Komisji Wyborczej ds. wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu II kadencji, zwanej dalej Komisją Wyborczą, należy:

1) podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym, liczbie radnych wybieranych do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu i siedzibie Komisji Wyborczej,

2) ustalenie wzoru karty do głosowania wraz z opisem sposobu głosowania i warunkami ważności głosu,

3) przygotowanie kart do głosowania,

4) przyjęcie lokalu wyborczego,

5) przygotowanie protokołu z przeprowadzonego głosowania,

6) rozpatrywanie protestów w sprawie wyborów,

7) przygotowanie obwieszczenia o wyborze Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół w Mirosławcu oraz Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz przekazanie do zamieszczenia na stronie internetowej Gminy i Miasta Mirosławiec oraz stronie internetowej Zespołu Szkół w Mirosławcu.

4. Komisja wyborcza podejmuje decyzje w drodze uchwał w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

5. Pracami Komisji Wyborczej kieruje jej Przewodniczący.

6. Komisja Wyborcza ulega rozwiązaniu w dniu I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

7. Siedziba Komisji Wyborczej mieści się w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przy ul. Wolności 37.

§ 5.

1. Opiekun Rady po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły na podstawie listy uczniów przygotowuje spis wyborców, który służy do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu. Wzór spisu wyborców stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Do spisu wyborców wpisuje się osoby, którym przysługuje prawo wyborcze.

3. Spis wyborców przekazuje się Przewodniczącemu Komisji Wyborczej.

§ 6.

1. Komisja Wyborcza ustala wzór karty do głosowania i drukuje je w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu.

2. Karta do głosowania zawiera następujące dane: tytuł i datę wyborów, okręg wyborczy, imiona i nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym, pola przeznaczone na dokonanie wyboru, zwięzłą informację o sposobie głosowania.

3. Wielkość i rodzaj czcionki powinny być jednakowe dla wszystkich kandydatów.

4. Karty do głosowania muszą być opatrzone pieczęcią Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 7.

1. Komitet wyborczy kandydata zbiera podpisy popierające jego kandydaturę na liście, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Do zgłoszenia kandydat dołącza oświadczenie o zgodzie na kandydowanie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Do zgłoszenia kandydat dołącza oświadczenie swego rodzica lub prawnego opiekuna o zgodzie na kandydowanie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem decyduje Przewodniczący Komisji Wyborczej.

§ 9. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół w Mirosławcu oraz Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, a także na stronach internetowych w/w jednostek.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67

Burmistrza Mirosławca

z dnia 3 października 2014 r.

Wzór spisu wyborców w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu

Lp. Nazwisko i imię Adres zamieszkania Klasa Podpis głosującego
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67

Burmistrza Mirosławca

z dnia 3 października 2014 r.

Wykaz osób popierających kandydaturę na radnego w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu

Dane kanydata:

Imię i nazwisko Nazwa szkoły, klasa
   

Wykaz osób popierających kandydaturę na radnego w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu

Lp. Imię i nazwisko Nazwa szkoły Klasa Podpis popierającego
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 67

Burmistrza Mirosławca

z dnia 3 października 2014 r.

Oświadczenie kandydata

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na radnego w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu II kadencji 2014-2015 zarządzonych na dzień 30 października 2014 r.                          i posiadam prawo wybieralności.

                                                                                                   ....................................................

                                                                                                     data i czytelny podpis kanydata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 67

Burmistrza Mirosławca

z dnia 3 października 2014 r.

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie mojej/mojego* syna/córki*

.....................................................................................................................................................

na kandydowanie na radnego do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu II kadencji 2014/2015.

 

                                                                                                                ..........................................

                                                                                                                (podpis rodzica/opiekuna)

* - niepotrzebne skreślić

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie_67.pdf (PDF, 38KB) 2014-10-08 16:02:52 229 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 08-10-2014 16:02:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Kędzia 08-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 06-10-2015 11:42:17