Uchwała Nr XXIII/206/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych- ZMIENIONA UCHWAŁA NR XXVI/233/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Dziennik Urządowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz.1005

 

UCHWAŁA NR XXVI/233/2013

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, ; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 ; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz.1378 ) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682, Nr 216, poz. 1826; Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz.1484; Dz. U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/206/2012 z dnia 30 pażdziernika 2012 r. w sprawie wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych wprowadza sie następujące zmiany:

1) § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości -Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 - o treści określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały”

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 5 - o treści określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały”

3) § 3 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 9 - o treści określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały”

„2. określa się wzór deklaracji w sprawie podatku leśnego (DL-1) stanowiący załącznik Nr 10 - o treści określonej w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/233/2013

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2013 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/233/2013

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2013 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/233/2013

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2013 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/233/2013

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2013 r.

Zalacznik4.pdf

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Rok 2012 poz. 2833

 

UchwałaNr XXIII/206/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, ; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 ; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz.1378 ) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682, Nr 216, poz. 1826; Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz.1484; Dz. U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) uchwala się co następuje: 

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości: 

1. określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 

2. określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 

3. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o nieruchomościach” (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; 

4. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny: 

1. określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały; 

2. określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały; 

3. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o nieruchomościach rolnych” (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały; 

4. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny: 

1. określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały; 

2. określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały; 

3. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane o nieruchomościach leśnych” (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały; 

4. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym” (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr LVI/336/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 października 2010 roku w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 roku. 

 

Załącznik Nr 1 do UchwałyNr XXIII/206/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf  

Załącznik Nr 2 do UchwałyNr XXIII/206/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do UchwałyNr XXIII/206/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf    NIEAKTUALNY

Załącznik Nr 4 do UchwałyNr XXIII/206/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do UchwałyNr XXIII/206/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik5.pdf_ NIEAKTUALNY

Załącznik Nr 6 do UchwałyNr XXIII/206/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do UchwałyNr XXIII/206/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do UchwałyNr XXIII/206/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do UchwałyNr XXIII/206/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik9.pdf_NIEAKTUALNY

Załącznik Nr 10 do UchwałyNr XXIII/206/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik10.pdf_NIEAKTUALNY

Załącznik Nr 11 do UchwałyNr XXIII/206/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do UchwałyNr XXIII/206/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik12.pdf

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 15-12-2014 11:06:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 30-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 15-12-2014 11:07:48