Uchwała Nr XLV/380 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

Dz. Urz. Woj. Zachpom.- 2014, poz. 4502

 

UCHWAŁA NR XLV/380/2014
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 5 listopada 2014 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072 ),  art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 849) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy i miasta Mirosławiec :
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych:
- zabudowanych budynkami mieszkalnymi – 0,28 zł od 1 m2 powierzchni,
- w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,39 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,52 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/287/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Piotr Czech

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 15-12-2014 11:59:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 05-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 15-12-2014 11:59:50