Uchwała Nr XLV/383/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnnia 5 listopada 2014 r. w sprawie opłaty miejscowej

Dz. Urz. Zachpom- 2014, poz. 4505

UCHWAŁA NR XLV/383/2014
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 5 listopada 2014 r.
w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072 ),   art. 19 pkt 1 lit. b), pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 849) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Mirosławcu:
1) określa wysokość stawki opłaty miejscowej,
2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej,
3) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. 1. Opłata miejscowa wynosi 2,20 zł za każdy dzień pobytu.
2. Opłatę miejscową :
1) od dzieci i uczącej się młodzieży pobiera się w wysokości 0,47 zł za każdy dzień pobytu ,
2) od emerytów i rencistów w wysokości 1,16 zł za każdy dzień pobytu.
§ 3. 1. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe itp. od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Łowicz Wałecki, Drzewoszewo, Orle, Piecnik i Mirosławiec.
2. Pobór opłaty miejscowej powierza się niżej wymienionym :
1) osobom fizycznym:
a) Wanda i Tadeusz Niedźwiedź
b) Wioletta i Dariusz Woźniak
c) Alicja i Marian Woźniak
d) Cecylia i Marian Wilk
e) Ryszard Ciepielewski
f) Irena Protić
g) Jolanta Szulc
h) Grażyna Kugiel
2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej:
a) Philips Lighting Poland z siedzibą w Pile
b) Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych z siedzibą w Mirosławiu Ujskim
c) Klub Żeglarski Kliwer z siedzibą w Pile.
§ 4. Wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej ustala się w wysokości 25 % zainkasowanej kwoty.
§ 5. 1. Inkasenci o których mowa w § 3 pkt 2, mają obowiązek ewidencjonowania pobranych wpłat opłaty na kwitariuszach K-103 (druk ścisłego zarachowania) , które zostaną im wydane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu pokój nr 102.
2. Opłata miejscowa pobrana przez inkasentów, płatna jest w SBL Złotów Oddział w Mirosławcu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 do dnia 10 każdego miesiąca po miesiącu, w którym zainkasowano opłatę. Osoby te przedkładają inspektorowi ds. księgowości podatkowej w Urzędzie kwitariusz K-103 z wypełnionymi i czystymi drukami przed dokonaniem wpłaty na rachunek bankowy.
3. Wynagrodzenie jest płatne na wskazany przez inkasenta rachunek bankowy w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiło rozliczenie się z zainkasowanej kwoty.
4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w pkt 2, naliczane będą odsetki od zaległości podatkowych, które będą potrącane z wypłacanego inkasentowi wynagrodzenia za inkaso.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXIV/289/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2013 r. w sprawie opłaty miejscowej.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2015 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 15-12-2014 12:14:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 05-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 15-12-2014 12:14:04