2015

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ZARZĄDZENIE NR 111 BURMISTRZAMIROSŁAWCA z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r. 2016-01-05 12:12:42
ZARZĄDZENIE NR 110 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy i MIasta Mirosławiec na lata 2016-2025. 2016-01-05 12:10:17
ZARZĄDZENIE NR 109 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16grudnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 106/2015 Burmistrza Mirosławca z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r. 2015-12-16 12:42:01
ZARZĄDZENIE NR 108 Burmistrza Mirosławca z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu 2015-12-14 09:41:56
ZARZĄDZENIE NR 107 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2015-12-09 14:53:48
ZARZĄDZENIE NR 106 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zamian w budżecie gminy i miasta na 2015 r. 2015-12-09 14:50:53
ZARZĄDZENIE NR 105 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont budżetu oraz Urzędu Miejskiego w Mirosławcu. - dokument stracił ważność 2015-12-09 14:49:03
ZARZĄDZENIE NR 104 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy imiasta na 2015 r. 2015-12-01 08:46:34
ZARZĄDZENIE NR 103 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze weryfikacji. 2015-11-30 09:32:46
ZARZĄDZENIENR 102 BURMISTRZA MIROSĄŁWCA z dnia 27 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2015-11-30 09:31:01
ZARZĄDZENIE NR 101 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-11-24 08:57:52
ZARZĄDZENIE NR 100 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 listopada w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta w Mirosławcu na lata 2016-2019. 2015-11-16 07:18:06
ZARZĄDZENIE NR 99 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na rok 2016. 2015-11-16 07:14:50
ZARZĄDZENIE NR 98 Burmistrza Mirosławca z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych 2015-11-04 12:40:41
ZARZĄDZENIE NR 97/2015 Burmistrza Mirosławca z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r. 2015-11-04 12:38:51
ZARZĄDZENIE NR 96 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r. 2015-10-21 14:18:22
ZARZĄDZENIE N 95 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2015-10-21 14:16:01
ZARZĄDZENIE NR 94 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2015-10-21 14:13:39
ZARZĄDZENIENR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaracie. 2015-10-08 10:21:45
ZARZĄDZENIE NR 92 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mirosławiec w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-07 13:39:45
ZARZĄDZENIE NR 91 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2015-10-07 13:37:05
ZARZĄDZENIE NR 90 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r. 2015-10-01 15:36:32
ZARZĄDZENIE NR 89 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy lokali użytkowych, garaży oraz innych budynków i pomieszczeń w zasobach komunalnych Gminy Mirosławiec. 2015-09-29 10:04:07
ZARZĄDZENIE NR 88 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirosławiec. 2015-09-22 13:42:17
ZARZĄDZENIE NR 87 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu III kadencji 2015-2016. 2015-09-22 13:40:46
ZARZĄDZENIE NR 86 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyzaczenia na obszarze Gminy Mirosławiec miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń, plakatów i haseł dotyczących wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-22 13:38:28
ZARZĄDZENIE NR 85 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2015-09-16 09:38:21
ZARZĄDZENIE NR 84 BURMISTRA MIROSŁAWCA z dnia 11 września 2015 r. w sprawie utworzenia i wprowadzenia zasad działania Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu. 2015-09-14 10:18:14
ZARZĄDZENIE NR 83 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 września w sprawie sprzedaży zbędnych składników majatku ruchomego Gminy i Miasta Mirosławiec. 2015-09-14 10:10:15
ZARZĄDZENIE NR 82 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. doskonalenia zawodowego. 2015-09-14 10:07:34
ZARZĄDZNIE NR 81 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2015-09-14 10:05:47
ZARZĄDZENIE NR 80 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gmiy i miasta na 2015 r. 2015-09-07 09:13:21
ZARZĄDZENIE NR 79 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r. 2015-09-02 09:38:42
ZARZĄDZENIE NR 78 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2016 r. 2015-08-31 09:12:05
ZARZĄDZENIE NR 77 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego realizację Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020 2015-08-27 14:11:00
ZARZĄDZENIE NR 76 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 2015-08-27 08:21:01
ZARZĄDZENIE NR 75 BURMISTRAZ MIROSŁAWCA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp 2015-08-27 08:14:23
ZARZĄDZENIE NR 74 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015r. 2015-08-27 07:41:04
ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Mirosławcu niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zasad gospodarowania tymi środkami oraz ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego i ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej. 2015-08-25 07:48:49
ZARZĄDZENIE NR 72 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie organizacji i działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania Gminy Mirosławiec. 2015-08-25 07:45:56
ZARZĄDZENIE NR 71 BURMISTRZA MIROSŁAWCA w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum 2015-08-13 12:11:01
ZARZĄDZENIE NR 70 BURMISTRZA MIROSŁAWCA w sprawie oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu 2015-08-12 08:31:27
ZARZĄDZENIE NR 69 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 sierpnia2015 r. w sprawie sprzedaży zbędnych składników majatku ruchomego Gminy i Miasta Mirosławiec. 2015-08-11 12:26:38
ZARZĄDZENIE NR 68 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Mirosławiec miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń, plakatów i haseł dotyczących referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-07 11:05:52
ZARZĄDZENIE NR 67 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Piecniku. 2015-08-07 11:02:58
ZARZĄDZENIE NR 66 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2015-08-04 13:48:20
ZARZĄDZENIE NR 65 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawiezmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r. 2015-08-04 13:46:29
ZARZĄDZENIE NR 64 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-07-31 08:04:50
ZARZĄDZENIE NR 63 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2015-07-10 14:08:25
ZARZĄDZENIE NR 62 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-07-03 13:19:31
ZARZĄDZENIE NR 61 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu współpracy Gminy iMiasta Miroslawiec z organizacjami pozarządowymi". 2015-07-01 12:01:01
ZARZĄDZENIE NR 60 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mirosławiec. 2015-07-01 11:57:46
ZARZĄDZENIE NR 59 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mirosławiec w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 2015-07-01 11:57:22
ZARZĄDZENIE NR 58 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budzecie gminy i miasta Mirosławiecna 2015 r. 2015-07-01 11:56:57
ZARZĄDZENIE NR 57 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Piecniku. 2015-06-29 11:13:04
ZARZĄDZENIE NR 56 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2015-06-23 11:39:01
ZARZĄDZENIE NR 55 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdzialania przemocy w rodzinie. 2015-06-23 08:40:40
ZARZĄDZENIE NR 54 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacych projektu uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Gminy Mirosławiec w ramach inicjatywy lokalnej. 2015-06-10 10:41:59
ZARZĄDZENIE NR 53 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. 2015-06-05 08:00:06
ZARZĄDZENIE NR 52 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacych zmian granic administracyjnych Miasta Mirosławiec. 2015-06-05 07:58:24
ZARZĄDZENIE NR 51 BURMSITRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy i miasta oraz udzielenia upoważnień Zastępcy Burmistrza. 2015-05-29 12:43:14
ZARZĄDZENIE NR 50 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r. 2015-05-29 12:41:35
ZARZĄDZENIE NR 49 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań z jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2015-05-29 12:39:50
ZARZĄDZENIE NR 48 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r. 2015-05-22 10:22:52
ZARZĄDZENIE NR 47 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 maja 2015 r. w sprawiekonkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Piecniku. 2015-05-21 11:22:25
ZARZĄDZENIE NR 46 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r. 2015-05-19 11:41:36
ZARZĄDZENIE NR 45 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r. 2015-05-13 10:30:39
ZARZĄDZENIE NR 44A BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku i umowy o przyznanie dotacji celowej ze środków budzetu Gminy i Miasta Mirosławiec na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska. 2015-05-06 08:33:59
ZARZĄDZENIE NR 44 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu wykonawczego ds. brakowania druków ścisłego zarachowania. 2015-04-29 11:38:02
ZARZĄDZENIE NR 43 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie odpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne. 2015-04-27 14:50:28
ZARZĄDZENIE NR 42 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budzetu gminy Mirosławiec dla samorządowych instytucji kultury. 2015-04-27 14:49:07
ZARZĄDZENIE NR 41 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-22 14:35:08
ZARZĄDZENIENR 40 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia "Nagrody Burmistrza Mirosławca dla Nejlepszego Ucznia". - dokument stracił ważność 2015-04-21 14:17:36
ZARZĄDZENIE NR 39 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2015-04-20 14:50:01
ZARZĄDZENIE NR 38 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1kwietnia 2015 r. w sprawiewyznaczenia nieodpłatnych miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów dla komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-09 15:16:01
ZARZĄDZENIE NR 37 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 kwietnia 2015 rw sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-04-02 15:21:00
ZARZĄDZENIE NR 36 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r. 2015-04-02 15:18:14
ZARZĄDZENIE NR 35 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2014 r. 2015-03-31 11:16:23
ZARZĄDZENIE NR 34 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2015-03-31 09:00:03
ZARZĄDZENIE NR 33 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu. 2015-03-31 08:56:34
ZARZĄDZENIE NR 32 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosków dotyczących dopłat do czesnego oraz dofinansowania kursów kwalifikacyjnych. 2015-03-05 12:03:40
ZARZĄDZENIENR 31 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 51/2007 Burmistrza Mirosławca w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz określenia jej tryby pracy. 2015-03-05 12:02:02
ZARZĄDZENIE NR 30 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosłwiec w 2015 r. 2015-03-03 11:52:51
ZARZĄDZENIE NR 29 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r. 2015-03-03 11:51:03
ZARZĄDZENIE NR 28 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy lokali użytkowych, garaży oraz innych budynków i pomieszczeń w zasobach komunalnych Gminy Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2015-02-12 08:39:56
ZARZĄDZENIE NR 27 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkurowej. 2015-02-12 08:37:20
ZARZĄDZENIE NR 26 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2015-02-10 14:14:30
ZARZĄDZENIE NR 25 BURMISTRZA IROSŁAWCA z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego. 2015-02-10 14:12:34
ZARZĄDZENIE NR 24 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy i Miasta Mirosławiec. 2015-02-10 14:11:14
ZARZĄDZENIE NR 23 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawieustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. - dokument stracił ważność 2015-02-06 12:19:22
ZARZĄDZENIE NR 22 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 lutego 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu. 2015-02-06 12:16:56
ZARZĄDZENIE NR 21 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawiepowołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego . 2015-02-06 12:14:38
ZARZĄDZENIE NR 20 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 utego 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminiei Mirosławiec w 2015 r. 2015-02-04 11:32:56
ZARZĄDZENIE NR 19 BURMISTRZAMIROSŁAWCA z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Statutu Sołectwa "Hanki". 2015-02-04 11:32:24
ZARZĄDZENIE NR 18 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Statutu Sołectwa "Orle". 2015-02-04 11:31:22
ZARZĄDZENIE NR 17 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 lutego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczącychStatutu Sołectwa "Jabłonowo". 2015-02-04 11:30:16
ZARZĄDZENIE NR 16 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Toporzyk". 2015-02-04 11:28:52
ZARZĄDZENIE NR 15 BURMISTRZA IROSŁAWCA z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawieprzeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Piecnik". 2015-02-04 11:26:38
ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Łowicz Wałecki". 2015-02-04 11:24:04
ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Jabłonkowo". 2015-02-04 11:21:52
ZARZĄDZENIE NR 12 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przyznania stypendium za wybitne siągnięcia w sporcie i nauce. 2015-02-02 14:26:26
ZARZĄDZENIE NR 11 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r. 2015-02-02 14:21:57
ZARZĄDZENIE NR 10 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Statutu Sołectwa "Próchnowo". 2015-02-02 13:53:25
ZARZĄDZENIE NR 9 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Bronikowo". 2015-02-02 13:51:44
ZARZĄDZENIE NR 8 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Jadwiżyn". 2015-01-30 12:43:02
ZARZĄDZENIE NR 7 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w innym dniu niż niedziela w 2015 roku 2015-01-30 12:40:58
ZARZĄDZENIE NR 6 BURMISTRZAMIROSŁAWCA zdnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Mirosławiec. 2015-01-22 12:10:49
ZARZĄDZENIE NR 5 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r. 2015-01-22 11:26:54
ZARZĄDZENIE NR 4 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych oraz Budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 r. 2015-01-22 11:25:11
ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZAMIROSŁAWCA z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. podziału środków przeznaczonych na stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce. 2015-01-22 11:18:32
ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2015-01-15 10:49:22
ZARZĄDZENIE NR 1 BURMITRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie powołaia komisji do oceny przydatności skladników majątku ruchomego. 2015-01-02 13:01:05