Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2015-12-21 12:47:41
Projekt uchwały w sprawie uchwalenie budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok 2015-12-21 12:41:10
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2025 2015-12-21 12:38:22
Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2016 rok 2015-12-21 12:35:21
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosłąwiec na 2015 rok 2015-12-18 14:09:28
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2015-12-18 14:04:57
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-12-18 14:02:49
Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. 2015-12-18 14:00:00
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od przetagowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-11-19 13:02:44
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-11-19 12:59:20
Projekt uchwały w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2015-11-19 08:53:47
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych 2015-11-19 08:45:01
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 2015-11-19 08:37:39
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok 2015-11-18 15:03:08
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu 2015-11-18 14:59:36
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-10-21 08:52:20
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Mirosławcu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 191/17 2015-10-21 08:50:12
Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej 2015-10-21 08:30:59
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej 2015-10-21 08:29:19
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 2015-10-21 08:27:54
Projekt uchwały w sprawie udzielenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie: 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno -zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. 2015-10-20 14:10:39
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec w obrębach geodezyjnych Hanki, Jadwiżyn i Setnica 2015-10-20 14:06:32
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok 2015-10-20 13:58:23
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy 2015-10-20 13:53:33
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu 2015-10-20 13:29:15
Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2015-10-20 13:12:43
Projekt uchwały w sprawie zniesienia użytku ekologicznego 2015-10-20 13:09:29
Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2015-10-20 13:06:41
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo Jezior" 2015-10-20 13:03:10
Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Choszczeńskiego 2015-09-24 14:48:44
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2015-09-24 14:46:26
projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ "Leśna ustroń" 2015-09-24 14:42:18
Projekt uchwały zmieniający wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019 2015-09-22 14:38:41
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok 2015-09-22 08:35:49
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały uznającej za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec 2015-09-21 14:30:47
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Mirosławiec do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej 2015-09-21 14:27:42
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie-stara Studnica-Orle-Mirosławiec" 2015-06-24 11:34:25
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok 2015-06-18 10:28:53
Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne i, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec. 2015-06-18 09:52:51
Projekt uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej dla powiatu Wałeckiego za realizację zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi 2308z w miejscowości Piecnik" 2015-06-16 14:05:09
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały uznającej za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec 2015-06-16 11:09:04
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2015-06-16 09:16:41
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mirosławiec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2015-06-16 09:10:34
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad ustalania stypendiów za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce. 2015-06-16 09:06:40
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2015-06-16 09:02:48
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych 2015-06-16 08:58:30
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały rady Miejskiej w Mirosławcu 2015-06-12 10:43:51
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne 2015-06-11 09:03:52
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca 2015-06-11 09:01:56
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2014 rok 2015-06-11 08:59:13
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2014 rok 2015-06-11 08:57:18
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2014 rok 2015-06-11 08:55:22
Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 2015-06-11 08:53:29
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok 2015-05-20 11:11:56
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kieorwnika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu 2015-05-20 09:59:27
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystapienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Drawy" na okres programowania 2014-2020 2015-05-20 09:57:02
Projekt uchwały w sprawie zmiany studnium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-05-20 09:44:41
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok 2015-03-26 07:43:22
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2015-03-19 10:45:34
projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki. 2015-03-19 10:29:25
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2015 rok 2015-03-12 12:55:21
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok 2015-02-20 13:12:37
Projekt uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej 2015-02-20 13:09:00
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2015 roku 2015-02-20 13:07:26
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec 2015-01-12 12:24:06
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Mirosławiec 2015-01-12 12:19:36
Projekt uchwały w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu 2015-01-12 12:17:27