Podziały nieruchomości


Podział nieruchomości

   Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzaju dokumentów wymaganych w tym postępowaniu..

  Przepisów powyższych nie stosuje się do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania na cele rolne lub leśne, chyba że podział takiego terenu spowodowałby konieczność wydzielenia nowych dróg nie będących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych.
   Chcąc dokonać podziału nieruchomości, należy złożyć wniosek do Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec. Wniosek ten może złożyć osoba, która ma w tym interes prawny (interes prawny oznacza zainteresowanie wnioskodawcy wynikiem postępowania, które wynika z przepisu prawa materialnego, a nie tylko z faktycznego zainteresowania sprawą). Stroną postępowania o podział nieruchomości, bez względu na to, kto wystąpił z wnioskiem o podział, jest właściciel (współwłaściciele) lub użytkownik wieczysty (współużytkownicy wieczyści) nieruchomości. Do wniosku o podział nieruchomości należy dołączyć dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z księgi wieczystej), wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - na kopii mapy ewidencyjnej, uzupełnionych w miarę potrzeby niezbędnymi dla projektu podziału elementami zagospodarowania terenu.
   Podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z przepisami szczególnymi. Zgodność z ustaleniami planu zagospodarowania dotyczy nie tylko przeznaczenia terenu, ale również późniejszej możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu. Pozytywna opinia na temat zgodności z planem zagospodarowania, wyrażana w formie postanowienia, stanowi podstawę do opracowania projektu podziału nieruchomości. Projekt podziału nieruchomości stanowi podstawę decyzji o podziale i w odróżnieniu od wstępnego projektu podziału, który może być sporządzony przez wnioskodawcę, musi być sporządzony przez geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec, zatwierdzającej projekt podziału. Ostateczna decyzja stanowi podstawę do umieszczenia na mapie z projektem podziału, stanowiącej załącznik do decyzji, wzmianki o treści: „ Niniejszy projekt podziału został zatwierdzony decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia ……………… nr ………………”, z podpisem Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec lub osoby przez niego upoważnionej. Decyzja ostateczna jest ponadto podstawą do utrwalenia na gruncie nowo wyznaczonych punktów granicznych znakami granicznymi i podziału nieruchomości na poszczególne działki gruntu.

Decyzja zatwierdzająca projekt podziału nie traci mocy w razie zmiany lub uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Prawomocna decyzja zatwierdzająca projekt podziału stanowi podstawę do dokonania zmian w dziale I księgi wieczystej, sprostowania oznaczenia nieruchomości w zbiorach dokumentów oraz wprowadzenia zmian w danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Załączniki do pobrania

1 Wniosek.doc (DOC, 21KB) 2004-01-28 17:00:54 249 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Wroński 28-01-2004 17:00:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Wroński 28-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Robert Wroński 28-01-2004 17:00:54