Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XIV/136/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 2016-01-05 08:09:19
Uchwała Nr XIV/135/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2016 rok 2016-01-05 08:05:18
Uchwała Nr XIV/134/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2016 rok 2016-01-04 15:08:31
Uchwała Nr XIV/133/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2016-01-04 15:07:06
Uchwała Nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2016-01-04 15:02:49
Uchwała Nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec 2016-01-04 14:52:30
Uchwała Nr XIV/130/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji przekazywanych publicznym i niepublicznym podmiotom oświatowym 2016-01-04 14:49:21
Uchwała Nr XIV/129/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025 2016-01-04 14:42:27
Uchwała Nr XIV/128/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019 2016-01-04 14:36:00
Uchwała Nr XIV/127/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 2016-01-04 14:27:52
Uchwała Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 r. 2016-01-04 14:24:56
Uchwała Nr XIV/125/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019 2016-01-04 14:21:38
Uchwała Nr XIV/124/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2016 rok 2016-01-04 09:38:04
UCHWAŁA NR XIII/123/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015r. 2015-12-01 11:44:50
UCHWAŁA NR XIII/122/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2015-12-01 11:43:19
UCHWAŁA NR XIII/121/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych 2015-12-01 08:29:10
UCHWAŁA NR XIII/120/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 2015-12-01 08:28:04
UCHWAŁA NR XIII/119/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zniesienia użytku ekologicznego 2015-12-01 08:20:52
UCHWAŁA NR XIII/118/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne 2015-11-27 09:14:49
UCHWAŁA NR XIII/117/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-11-27 09:08:10
UCHWAŁA NR XIII/116/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-11-27 09:07:19
UCHWAŁA NR XIII/115/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie - Stara Studnica - Orle - Mirosławiec" 2015-11-27 09:04:27
UCHWAŁA NR XIII/114/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec 2015-11-27 09:03:39
UCHWAŁA NR XIII/113/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2015 r. o zmianie uchwały Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury " Biblioteki Publicznej w Mirosławcu oraz nadania Statutu 2015-11-27 09:01:56
UCHWAŁA NR XIII/112/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu 2015-11-27 09:00:54
Uchwała Nr XII/111/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019 2015-11-04 10:42:26
UCHWAŁA NR XII/110/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015r. 2015-11-04 10:18:38
UCHWAŁA NR XII/109/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 2015-11-04 10:16:36
UCHWAŁA NR XII/108/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej 2015-11-04 10:14:03
UCHWAŁA NR XII/107/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej 2015-11-04 10:12:16
UCHWAŁA NR XII/106/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 2015-11-04 09:39:30
UCHWAŁA NR XII/105/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2015-11-04 09:38:22
UCHWAŁA NR XII/104/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo Jezior" 2015-11-04 09:24:30
UCHWAŁA NR XII/103/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zasad udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasto Mirosławiec 2015-11-04 09:23:00
UCHWAŁA NR XII/102/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Mirosławcu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 191/17. 2015-11-04 09:21:51
UCHWAŁA NR XII/101/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie udzielenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie: 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno -zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. 2015-11-04 09:14:34
UCHWAŁA NR XII/100/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec w obrębach geodezyjnych Hanki, Jadwiżyn i Setnica 2015-11-04 09:07:18
UCHWAŁA NR XII/99/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2015-11-04 09:01:13
Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy 2015-11-04 08:50:50
Uchwała Nr XII/97/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu 2015-11-04 08:48:42
UCHWAŁA NR XI/96/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Mirosławiec do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej 2015-10-02 12:27:04
UCHWAŁA NR XI/95/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały uznającej za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec 2015-10-02 12:26:04
UCHWAŁA NR XI/94/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2015-10-02 12:25:00
UCHWAŁA NR XI/93/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SP ZOZ ?Leśna Ustroń? w Tucznie 2015-10-02 12:23:47
UCHWAŁA NR XI/92/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2015 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Choszczeńskiego 2015-10-02 12:22:45
Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019 2015-10-02 12:15:42
Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok. 2015-10-01 14:29:18
Uchwała Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019 2015-09-09 13:27:26
Uchwała Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok 2015-09-09 13:22:21
Uchwała Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2015-09-09 13:17:01
Uchwała Nr X/86/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec 2015-09-09 13:15:13
Uchwała Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne 2015-09-09 13:13:18
uchwała Nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej 2015-09-09 13:11:28
Uchwała Nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie umieszczania reklam na terenach, obiektach lub urządzeniach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat. 2015-09-09 13:00:47
Uchwała Nr X/82/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Gminy Mirosławiec w ramach inicjatywy lokalnej 2015-09-09 12:58:18
Uchwała Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zgłoszenia kandydata, które pozostawia się bez dalszego biegu 2015-09-09 12:53:44
Uchwała Nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu 2015-09-09 12:52:10
Uchwała Nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników 2015-09-09 12:29:19
Uchwała Nr IX/78/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie-Stara Studnica-Orle-Mirosławiec" 2015-07-01 08:00:21
Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Powiatu Wałeckiego na realizację zadania "Budowa chodnika wzdłuż drogi 2308z w miejscowości Piecnik" 2015-07-01 07:57:36
Uchwała Nr IX/76/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2015-07-01 07:55:17
Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019 2015-07-01 07:52:20
Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok 2015-06-30 08:50:49
Uchwała Nr IX/73/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mirosławiec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2015-06-30 08:46:00
Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obowodywch komisji wyborczych 2015-06-30 08:43:40
Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 2015-06-30 08:40:07
Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec 2015-06-30 08:32:44
Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad ustalania stypendiów za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce 2015-06-30 08:25:52
Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu 2015-06-30 08:24:25
Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały uznającej za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec 2015-06-30 08:22:57
Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne 2015-06-29 15:28:05
Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 2015-06-29 15:26:20
Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2014 rok 2015-06-29 15:25:01
Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2014 rok 2015-06-29 15:23:37
Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca 2015-06-29 15:22:17
Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2014 rok. 2015-06-29 15:21:01
Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019 2015-06-11 14:13:11
Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok 2015-06-01 09:25:14
Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany studnium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec. 2015-06-01 09:23:10
Uchwałą Nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Drawy" na okres programowania 2014-2020 2015-06-01 09:16:02
Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu 2015-06-01 09:09:28
Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok 2015-04-29 08:33:32
Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu 2015-04-29 08:26:40
Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 r. 2015-04-16 13:58:41
Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Mirosławcu 2015-04-16 13:55:43
Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 14 kwietnia 2015 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019 2015-04-16 13:53:24
Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok 2015-04-15 08:43:30
Uchwała Nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania skarbnika Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-04-01 11:37:44
Uchwała Nr V/48/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2015 r w sprawie odwołania skarbnika Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-04-01 11:36:35
Uchwała Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok 2015-04-01 11:34:54
Uchwała Nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochrona środowiska i gospodarki wodnej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania 2015-04-01 11:32:54
Uchwała Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2015-04-01 11:08:17
Uchwała Nr V/44/2015 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec 2015-04-01 11:06:45
Uchwała Nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki. 2015-04-01 11:05:21
Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2015 rok 2015-04-01 10:57:37
Uchwała Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jabłonkowo 2015-04-01 10:36:17
Uchwała Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Próchnowo 2015-04-01 10:33:45
Uchwała Nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Orle 2015-04-01 10:29:32
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Toporzyk 2015-04-01 10:27:39
Uchwała Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jadwiżyn 2015-04-01 10:22:10
Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bronikowo. 2015-04-01 10:20:01
Uchwała Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Hanki 2015-04-01 10:17:32
Uchwała Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Piecnik 2015-04-01 10:14:54
Uchwała Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jabłonowo 2015-04-01 10:11:50
Uchwała Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łowicz Wałecki 2015-04-01 10:03:24
Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok 2015-02-27 14:07:16
Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej 2015-02-27 14:06:03
Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie kryteriów oraz ich wartości punktowej w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirosławiec 2015-02-27 14:04:46
Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2015-02-27 14:02:45
Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2015 r. 2015-02-27 14:00:05
Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy i Miasta Mirosławiec w Stowarzyszeniu Gmin polskich Euroregionu Pomerania 2015-02-27 13:57:41
Uchwała Nr III/25/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej 2015-02-12 10:15:58
Uchwała Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej do Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2015-02-12 10:14:02
Uchwała Nr III/23/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec 2015-02-05 09:03:02
Uchwała Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Mirosławiec. 2015-02-02 07:52:18
Uchwała Nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Mirosłąwcu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energtyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu 2015-02-02 07:49:23