ZARZĄDZENIE NR 26 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec.

ZARZĄDZENIE NR 26

Burmistrza Mirosławca

z dnia 10 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie: art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 518 z późn.zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń U.M w Mirosławcu na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w EXTRA WAŁCZ , na tablicy ogłoszeń U.M oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26

Burmistrza Mirosławca

z dnia 10 lutego 2015 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

na terenie gminy i miasta Mirosławiec

I

1. Księga wieczysta KO1W/00037016/7.

2. Działka nr 980/4 położona w Mirosławcu , obręb nr 0001.

3. Powierzchnia działki 277 m2.

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec w rejonie ulicy Wolności przeznaczona jest na cele usługowe.

6. Forma sprzedaży – własność – przetarg nieograniczony.

7. Cena wywoławcza – 18.000 zł. netto ( słownie: osiemnaście tysięcy gr 00.)

8. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 26.pdf (PDF, 17KB) 2015-02-10 14:14:30 146 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 10-02-2015 14:14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 10-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 10-02-2015 14:14:30