Sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok

 

 

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

za 2013 rok

Adresat1)

 1. Marszałek Województwa  Zachodniopomorskiego w Szczecinie ul. Korsarzy 34
 2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  w Szczecinie

 

I. NAZWA GMINY (MIASTA)

Gmina i Miasto Mirosławiec

II. Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych
Z OBSZARU GMINY odpadów komunalnych2) oraz sposobie ich zagospodarowania3)

Nazwa i adres instalacji,
do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)

Masa odebranych odpadów komunalnych5)

 [Mg]

Sposób zagospodarowania6) odebranych odpadów komunalnych

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

ul. Parkowa

78-650 Mirosławiec

15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych

33,9

R-13

15 01 06

zmieszane odpady opakowaniowe

17,9

R-12

15 01 07

opakowania ze szkła

24,4

R-13

20 01 02

szkło

12,9

R-12

 

20 01 39

tworzywo sztuczne

7,5

R-12

20 01 40

metale

0,4

R-12

20 02 02

gleba, ziemia w tym kamienie

2,2

R-12

20 03 01

niesegregowane odpady komunalne

845,3

R-12

20 03 07

odpady wielkogabarytowe

18,1

R-12

 

Składowisko Odpadów ul. Parkowa 78-650 Mirosławiec

 

20 03 01

niesegregowane odpady komunalne

9,4

D-5

 

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Wardyń Górny 35

78-320 Połczyn Zdrój

 

20 03 01

niesegregowane odpady komunalne

5,3

R-12

15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych

0,1

R-12

 

Altvater Piła Sortownia Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Kłodzie  64-920 Piła

 

20 03 01

niesegregowane odpady komunalne

65,5

R-12

Składowisko Odpadów w Kłodzie 64-920 Piła

20 03 01

niesegregowane odpady komunalne

5,5

D-5

 

Masa odebranych odpadów o kodzie 20 03 015)

[Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01 poddanych składowaniu5)

[Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01 poddanych innym niż składowanie procesom przetwarzania5)

[Mg]

Odebranych z obszarów miejskich

540,8

7,9

532,9

Odebranych z obszarów wiejskich:

390,2

7,1

383,1

Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, funkcjonujących na terenie gminy

  0

Nazwa i adres punktu

Kod zebranych odpadów komunalnych4)

Rodzaj zebranych odpadów komunalnych4)

Masa zebranych odpadów komunalnych5)

[Mg]

-

-

-

-

III. Informacja o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji7)

Łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji5) [Mg]

41,0

 1. przekazanych do składowania na składowisku odpadów

Nazwa i adres składowiska, na które przekazano odpady komunalne ulegające biodegradacji

Kod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji4)

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania na składowisku odpadów5)

[Mg]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów

Nazwa i adres instalacji,
do której przekazano odpady komunalne ulegające biodegradacji

Kod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji4)

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieprzekazanych do składowania na składowiska odpadów5)

[Mg]

Sposób zagospodarowania8) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieprzekazanych do składowania na składowiska odpadów

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie 76-200 Słupsk

20 01 08

odpady kuchenne ulegające biodegradacji

28,7

kompostowanie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów ul. Parkowa 78-650 Mirosławiec

15 01 01

opakowania z papieru i tektury

2,0

recykling materiałowy

20 01 01

papier i tektura

5,1

recykling materiałowy

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

5,2

kompostowanie

IV. osiągniętY poziom OGRANICZENIA masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania9)

24,52 %

V. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia  następujących frakcji odpadów komunalnych: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA10) odebranych z obszaru gminy

Kod odebranych odpadów komunalnych4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych5)

[Mg]

Masa odpadów poddanych recyklingowi5) [Mg]

Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia5)

[Mg]

 15 01 01

opakowania z papieru i tektury

2,0

2,0

 

15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych

34,0

34,0

 

15 01 06

zmieszane odpady opakowaniowe

17,9

17,9

 

15 01 07

opakowania ze szkła

24,4

24,4

 

20 01 01

papier i tektura

5,1

5,1

 

20 01 39

tworzywa sztuczne

7,5

7,5

 

20 01 40

metale

0,4

0,4

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła11) [%]

17,01%

VI. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych12) z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych

Kod odebranych odpadów4)

Rodzaj odebranych odpadów4)

Łączna masa odebranych odpadów5)

[Mg]

Masa odpadów poddanych recyklingowi5)

[Mg]

Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia5)

[Mg]

Masa odpadów poddanych odzyskowi innymi metodami niż recykling
i ponowne użycie5)

[Mg]

 

 

 

 

 

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych11) [%]

 

VII. Liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne

1091

VIII. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy14)

 

IX. Rodzaj i ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy

Rodzaj odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych13)

Ilość odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych5)

[m3]

Ścieki bytowe

4558,60 m3

 

 

 

 

X. DODATKOWE UWAGI

 

 

Sprawozdanie sporządzone ze sprawozdań kwartalnych złożonych przez przedsiębiorców świadczących usługi odbierania opadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Mirosławiec.

 

 

 

XI. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE

Imię  

Kamila

 

Nazwisko

Chałupczak

Telefon służbowy15)

67 259 61 42

 

Faks służbowy15)

67 259 61 88

E-mail służbowy15)

k.chalupczak@miroslawiec.pl

Data

16.06.02014 r.

Podpis i pieczątka15) wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

 

 

 

 

                                                   

 

 

O b j a ś n i e n i a:

 1. Należy wpisać właściwego ze względu na położenie gminy marszałka województwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
 2. Z wyłączeniem selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji.
 3. Jeżeli podmioty odbierające odpady komunalne, prowadzące działalność na terenie gminy prowadzą segregację odebranych odpadów komunalnych w sortowniach niebędących częścią regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, to w części tej powinny również zostać uwzględnione pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.
 4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
 5. Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
 6. Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) oraz procesy unieszkodliwiania odpadów, wymienione w załączniku nr 6 do tej ustawy.
 7. Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, ex 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
  z włókien naturalnych, 20 01 01, 20 01 08, ex 20 01 10 Odzież z włókien naturalnych, ex 20 01 11 Tekstylia z włókien naturalnych, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
 8. Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji rozumie się: kompostowanie, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie, fermentację, inne biologiczne procesy przekształcania, termiczne przekształcanie odpadów, recykling materiałowy, przekazanie osobom fizycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 257).
 9. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oblicza się zgodnie przepisami wydanymi na podstawie z art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).
 10. Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
 11. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 12.  Należy uwzględnić odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07,
  17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
 13. Przez rodzaj odebranych nieczystości ciekłych rozumie się: ścieki bytowe, ścieki komunalne oraz ścieki przemysłowe, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145).
 14. W szczególności niedopełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 15. Jeżeli posiada. 

 

Załączniki do pobrania

1 sprawozdanie roczne odpady 2013.doc (DOC, 10KB) 2015-04-20 09:25:39 217 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Chałupczak 20-04-2015 09:25:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec 16-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Kamila Chałupczak 20-04-2015 09:29:24