ZARZĄDZENIE NR 37 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 kwietnia 2015 rw sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

ZARZĄDZENIE NR 37

Burmistrza Mirosławca

z dnia 1 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 518 z późn.zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w EXTRA WAŁCZ , na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi ZECWIK Sp. z o. o. w Mirosławcu

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 37

Burmistrza Mirosławca

z dnia 1 kwietnia 2015 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

na terenie gminy i miasta Mirosławiec

1. Księga wieczysta K.W. Nr 13916

2. Działka nr 256/1 położona w Mirosławcu, obręb nr 0001, przy Placu Wolności 4/4.

3. Powierzchnia działki 170 m2.

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno – usługowym.

5. Nieruchomość przeznaczona była w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na działalność usługowo – mieszkaniową.

6. Nieruchomość zabudowana.

7. Forma – dzierżawa – przetarg nieograniczony.

8. Opis lokalu użytkowego:

Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 48m2 usytuowany w budynku mieszkalno – usługowym przy Placu Wolności 4/4 w Mirosławcu.

9. Cena wywoławcza (netto) – 288 zł. Słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem i 00/100 złotych.

10. Cena uzyskana w przetargu płatna miesięcznie do 30 – tego każdego miesiąca (wysokość czynszu najmu może ulec zmianie w przypadku podjęcia przez właściwy organ nowych stawek czynszu),

11. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

12. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.

13. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną przedstawione w ogłoszeniu o przetargu.

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 37.pdf (PDF, 17KB) 2015-04-02 15:21:00 151 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 02-04-2015 15:21:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 01-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 02-04-2015 15:21:00