Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 28.01.2015

Protokół nr 2/2015

z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu

które odbyło się w dniu 28.01. 2015 r. w godz. 1300- 1445

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2).

 1. Otwarcie 2  posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu.
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad Komisji.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia  Komisji.
 5. Zapoznanie się z kalkulacją opłat za zaopatrzenie w  wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mirosławiec.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1

Otwarcie 2  posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu.

O godz. 1300 Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad otworzył 2  posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecny: radny  Grzegorz Plewa.

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem propozycji zmian przedłożonego porządku obrad, przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia  Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 1 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 1  posiedzenia Komisji.

Ad.5

Zapoznanie się z kalkulacją opłat za zaopatrzenie w  wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mirosławiec.

Na posiedzenie Komisji przybył Dyrektor Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Roman Stefaniak.

Wniosek o zatwierdzenie taryf stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Burmistrz Mirosławca tytułem wstępu poinformował, iż zgodnie z zapisami ustawy
 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa powyżej taryfy zweryfikowane przez wójta wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku  o zatwierdzenie taryf.

1305- na posiedzenie Komisji przybył radnych Grzegorz plewa. Obecnych na posiedzeniu 6 członków Komisji.

Dyrektor ZECWiK poinformował, iż stawki za wodę wzrosły o 2,3% czyli  o 8 gr. za 1 m3, natomiast stawki za ścieki wzrosły o 2,27 % czyli o 0,15 gr za 1 m3. Ceny zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec. Dodał, iż w 2014 roku spółce ZECWiK udało się dokonać kanalizacji ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu oraz przeprowadzić kilka ważnych zadań na terenie Mirosławca Górnego. Ponadto na wioskach oprócz sołectwa Orle i Toporzyk udało się dokonać  zamontowania przyłącza do agregatów. W Bronikowie dokonano wyremontowania obiektu hydroforni, kolejnym obiektem przeznaczonym do remontu będzie hydrofornia
w Hankach.

Radny Józef Ryźlak zwrócił się z zapytaniem czy istnieje możliwość zróżnicowania stawek za wodę i ścieki dla grup odbiorców?

Dyrektor ZECWiK poinformował, iż ceny i stawki opłat określone w taryfie mogą zostać  zróżnicowane dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług na podstawie udokumentowanych różnic kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w gminach, w których mieszkańcy płacą mniejsze  opłaty za wodę i ścieki, niż firmy, różnica do stawek dopłacana jest z budżetu gminy.

Radny Józef Ryźlak poinformował, iż mieszkańcy nie będą zadowoleni z kolejnych podwyżek.

Roman Stefaniak poinformował, iż podwyżki stawek opłat za wodę i ścieki corocznie, sukcesywnie ulegają zmniejszeniu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w latach poprzednich były sytuację, kiedy to podwyżki  były dokonywane o 6%. W 2015 roku jest to podwyżka wody o 2,3%.

Radny Józef Ryźlak zaproponował, aby przynajmniej przez 1 rok nie zostały dokonane podwyżki stawek za wodę i ścieki.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż pojawiła się propozycja, aby stawki podatków na 2016 rok pozostawić na niezmienionym poziomie z 2015 roku.

Radny Grzegorz Różycki poinformował, iż otrzymanych zestawień wynika, iż firma ponosi bardzo wysokie koszty związane z wynajęciem wozu do przewozu ścieków. Zasugerował, aby spółka pomyślała nad zakupem własnego wozu. Być może dzięki temu uda się zmniejszyć koszty ponoszone przez spółkę.

Roman Stefaniak poinformował, iż po przeprowadzeniu inwestycji kanalizacji wsi Jabłonkowo będzie wiadomo jakie są koszty w stosunku rocznym wynajęcia wozu.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym  planów związanych
z dalszym rozwojem spółki.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż częste płukania sieci dokonywane przez spółkę powodują, iż awarie sieci wodnej są bardzo rzadkie.  Występujące sporadycznie awarie dzięki zamontowaniu specjalnego mechanizmu powodują, iż tylko nieliczna grupa mieszkańców ma chwilowy brak wody, a nie jak to bywało w latach poprzednich całe miasto. Dodał, iż w momencie przeprowadzania remontu nawierzchni drogi dokonywane jest sprawdzenie stanu technicznego istniejącej sieci.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym problemach podczas badania jakości wody.

Roman Stefaniak poinformował, iż problem jakości wody dotyczy występowania przede wszystkim wysokich wskaźników żelaza i manganu.

Burmistrz Mirosławca dodał, iż dopóki w miejscowościach  Orle, Jabłonkowo i Próchnowo nie zostanie zamontowana prawidłowa sieć wodna, to jakość wody nie ulegnie poprawie.

Radny Grzegorz Różycki poruszył temat problemu z uzdatnianiem wody.

Roman Stefaniak poinformował, iż dotyczy to tylko terenu miasta Mirosławiec.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem o sposób rozliczania się mieszkańców za pobraną wodę i odprowadzone ścieki.

Dyrektor ZECWiK poinformował, iż znikoma ilość mieszkańców rozlicza się za wodę i ścieki w formie ryczałtowej.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem dotyczącym obowiązywania stawek za wodę i ścieki?

Roman Stefaniak poinformował, iż przedstawione stawki obowiązywać będą wszystkich mieszkańców jednakowo na terenie Gminy Mirosławiec.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem czy  spółka ZECWiK posiada wiedzę na temat ilości i wielkości zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Mirosławiec?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przeprowadzona zostanie kontrola Straży Miejskiej oraz pracownika ds. ochrony środowiska dotycząca stanu wybudowanych zbiorników bezodpływowych oraz kontrola dotycząca tego, czy mieszkańcy dokonują segregacji odpadów komunalnych zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem, gdzie trafiają wody opadowe i roztopowe z terenu miasta Mirosławiec?

Roman Stefaniak poinformował, iż trafiają one do sieci ogólnospławnej.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały nr 22  w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-1

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 4 głosach „za”, brakiem głosów ”przeciw” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 22  w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o.o. w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr  6  do niniejszego protokołu.

Ad.6

Zaopiniowanie projektów uchwał.

 • w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Mirosławiec;

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż generalną ideą powołania aglomeracji jest uporządkowanie gospodarki ścieków komunalnych oraz możliwość pozyskiwania środków pieniężnych z zewnątrz.  Zmiana granic aglomeracji spowodowana jest niekorzystnym  stosunkiem zbyt małej ilości mieszkańców  terenów wiejskich do długości sieci grawitacyjnej i tłocznej. Zasadność ekonomiczną budowy zbiorczej kanalizacji komunalnej określa wskaźnik długości sieci o wartości nie mniejszej niż 120 mieszkańców/ km sieci, obliczany jako iloraz ilości mieszkańców planowanych do objęcia systemem kanalizacji  zbiorczej i długości planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej. W Gminie Mirosławiec wskaźnik koncentracji wynosi 38,8 osób na 1 km sieci, a w obecnie planowanej aglomeracji wskaźnik ten wynosi 230 osób na 1 km sieci. Dodała, iż aglomeracje wyznacza się po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej, właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Wykaz aglomeracji stanowi integralną część Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem co w przypadku, kiedy jedna z wiosek np. Łowicz Wałecki czy Hanki zostaną skanalizowane?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w takim wypadku aglomeracja zostanie powiększona.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały nr 19 w sprawie wyrażenia opinii do projektu aglomeracji Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 19 w sprawie wyrażenia opinii do projektu aglomeracji Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr  6  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec;

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami  odstąpienie od obowiązku przetargowego tryby zawarcia umowy dzierżawy wymaga zgody Rady Miejskiej. W przypadku, gdy na dzierżawę nieruchomości wpłynie więcej niż 1 wniosek, wydzierżawienie odbędzie się w trybie przetargu.

Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż jego zdaniem stawki  opłat z tytułu dzierżawy są nielogiczne. Poinformował, iż należałoby dostosować umowy do powierzchni dzierżawionego gruntu. Należy również sprawdzić jakie zapisy zostały zawarte w zawieranych umowach. Dodał, iż jego zdaniem podjęcie niniejszej uchwały, to jakby udzielenie zgody na dzierżawę gruntów na kolejne lata za symboliczną opłatą.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż do czasu posiedzenia Rady Miejskiej zostaną sprawdzone zapisy zawartych umów oraz możliwości zmiany stawek za dzierżawę.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż  można również wprowadzić nowe regulacje poprzez aneksowanie zawartych umów.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały nr 21  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw  na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw  na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr  7  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu do Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Rada Miejska na podstawie uchwały Nr VIII/47/2007 określiła zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Mirosławiec. W związku z zapisami zawartymi w powyższej uchwale  Rada Miejska w ramach zapewnienia kontroli społecznej rozpatrywania wniosków o przydział lokalu, może delegować od 1 do 4 przedstawicieli ze swojego składu do Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej  podana została propozycja, aby wytypować po jednej osobie z każdej komisji.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż musi to być świadoma decyzja osoby kandydującej do Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Dodał, iż jako delegata Komisji Gospodarki i Budżetu wskazuje się Grzegorza Różyckiego.

Radny Grzegorz Różycki wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały nr 20 w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej do Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 20 w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej do Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr  8  do niniejszego protokołu.

 • zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie uchwałą Nr XXVIII.186.K.2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. stwierdziło nieważność uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu Nr XLV/382/2014 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie opłaty targowej, w części obejmującej postanowienie § 6 ust. 4, w zakresie wyrażenia: „do końca miesiąca. W którym zainkasowano opłatę”.  W związku
 z powyższym proponuję się brzmienie w/w zapisu w nowym brzmieniu: „Wynagrodzenie jest płatne na wskazany przez inkasenta rachunek bankowy w terminie do końca miesiąca, w którym  nastąpiło rozliczenie się z  pobranej kwoty”.

W związku z brakiem  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały nr 23 zmieniającego uchwałę w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 23 zmieniający uchwałę w sprawie opłaty targowej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr  9  do niniejszego protokołu.

Ad.7

Wolne wnioski i zapytania.

Radny Józef Ryźlak zwrócił się z wnioskiem o zamontowanie na wysepce w m. Hanki tablicy prowadzącej U-3, w celu uprzedzenia kierującego pojazdem o koniecznej zmianie kierunku jazdy na szczególnie niebezpiecznych łukach poziomych.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z wnioskiem o ustawienie znaku drogowego „Uwaga szkoła” na ulicy Wolności w Mirosławcu w okolicach ZS w Mirosławcu oraz o  dokonanie wycinki suchych konarów drzew rosnących na drodze od skrętu z ul. Sprzymierzonych w kierunku m. Sadowo.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem dotyczącym planowanej modernizacji świetlicy wiejskiej w Próchnowie.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż firma wykonująca przedmiotowe zadanie zaplanowała rozpoczęcie prac na przełomie stycznia/lutego.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z wnioskiem o poprawę ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Próchnowie przy placu zabaw.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem dotyczącym pisma złożonego przez Pana Z. Hul.

Przewodniczący Rady Piotr Czech poinformował, iż pismo dotyczy wyboru metody płatności za odpady komunalne. Pojawiła się propozycja, aby wnioskodawcę zaprosić na posiedzenie komisji, która w swoim zakresie ma gospodarkę odpadami, w celu przedstawienia argumentów związanych z wyborem metody.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym kwestii zbierania podpisów  dotyczących zmniejszenia populacji bobrów na terenie Gminy Mirosławiec.

Piotr Czech poinformował, iż udało się zebrać bardzo wiele podpisów mieszkańców. Podpisy są w dalszym ciągu zbierane. Ponadto do list z podpisami i pisma przewodniego zostanie dołączona dokumentacja zdjęciowa szkód, jakie wyrządzają bobry.

Ad.8

Zamknięcie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad   o godz.1445   zamknął 2  posiedzenie Komisji.

 

Protokołowała:                                         Przewodniczący   Komisji Gospodarki i Budżetu:

Lidia Cybulska                                                                    Piotr Suchojad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 23-04-2015 10:33:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 28-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 23-04-2015 10:33:09