Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 25.02.2015

Protokół nr 3/2015

z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu

które odbyło się w dniu 25.02. 2015 r. w godz. 1300- 1517

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2).

 1. Otwarcie 3  posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu.
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad Komisji.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia  Komisji.
 5. Informacja na temat realizacji w 2014 roku Uchwały Nr XVIII/157/2012  Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Mirosławiec na lata 2012-2016” w tym realizacja przeprowadzonych remontów mieszkań komunalnych.
 6. Informacja na temat realizacji w 2014 roku Uchwały Nr XXIII/197/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu  z dnia 30 października 2012 roku w sprawie ustalenia zasad ustalenia polityki czynszowej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1

Otwarcie 3  posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu.

O godz. 1300 Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad otworzył
3  posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem propozycji zmian przedłożonego porządku obrad, przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia  Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 2 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 2  posiedzenia Komisji.

Ad.5

Informacja na temat realizacji w 2014 roku Uchwały Nr XVIII/157/2012  Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Mirosławiec na lata 2012-2016”

W/w informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Na posiedzenie Komisji przybyli: Dyrektor Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów  i Kanalizacji Roman Stefaniak oraz Inspektor ds. gospodarki komunalnej Małgorzata Bendowska-Kowalska.

Roman Stefaniak  poinformował, iż środki finansowe dla ZECWiK-u z budżetu Gminy przekazywane są odpowiednio do wysokości posiadanych udziałów w budynkach komunalnych. Dodał, iż znaczny wpływ na niewykonanie planu miał fakt, iż zarówno gmina jak i pozostali współwłaściciele jednego z budynku położonego przy ul. Wolności nie byli w stanie zabezpieczyć wkładu finansowego odpowiadającego wysokości posiadanych udziałów w nieruchomości. Zarządca budynków dbając o bezpieczeństwo użytkowników lokali mieszkalnych, kieruje się priorytetem wynikającym z okresowych przeglądów technicznych, ekspertyz oraz protokołów pokontrolnych i nakazów instytucji zewnętrznych.

Małgorzata Bendowska-Kowalska dodał, iż lokale mieszkalne w zasobie Gminy wynajmowane są na czas nieoznaczony. Około 16,52% zasobu mieszkaniowego wykorzystywana jest jako lokale socjalne. Gmina pozyskuje lokale  mieszkalne w wyniku naturalnego ruchu ludności. Jednak coroczne pozyskanie lokali mieszkalnych z tytułu ruchu ludności w ramach istniejącego zasobu nie zabezpieczają potrzeb Gminy na realizowanie nałożonych ustawą obowiązków, zapewnienia lokali socjalnych, lokali zamiennych oraz świadczenia pomocy mieszkaniowej gospodarstwom domowym o niskich dochodach.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem czy lokatorzy  powiadamiani są odpowiednio wcześniej o planach remontowych?

Roman Stefaniak poinformował, iż lokatorzy o planowanym remoncie powiadamiani są z przynajmniej rocznym wyprzedzeniem, chyba że budynek wymaga natychmiastowego remontu w związku z nagłym uszkodzeniem. Największym problemem jest jednak brak środków finansowych na koncie tzw. funduszu remontowym, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy są chętni, aby wpłacać środki finansowe.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż remont budynku może być przeprowadzony między innymi z kwot zebranych na tzw. funduszu remontowym.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem, co w sytuacjach w których Gmina posiada 100% udziałów w budynku?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w takim wypadku remonty dokonywane są w miarę istniejących potrzeb na bieżąco.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem, co w sytuacji kiedy budynek mieszkalny zostaje przeznaczony do rozbiórki?

 Roman Stefaniak poinformował, iż w takim wypadku należy zapewnić lokatorom lokal socjalny.

Radny Józef Ryźlak poinformował, iż sprawy mieszkań socjalnych są dość trudnymi sprawami.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem, czy najemcy mieszkań socjalnych wyrażają chęć wykupu mieszkań z zasobu Gminy, czy zainteresowani są tylko  remontami mieszkań?

Roman Stefaniak poinformował, iż  przed remontem mieszkania najemcy z reguły nie są zainteresowani wykupem mieszkania. Zainteresowanie wykupem wzrasta po przeprowadzeniu remontu i po zastosowaniu zniżki.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wymiany stolarki okiennej i drzwiowej?

Dyrektor ZECWiK poinformował, iż wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dotyczy tylko  i wyłącznie mieszkań będących w Gminnym zasobie mieszkaniowym.

Radny Wasilij Głuscow  poinformował, iż  w budżecie Gminy na 2014 r. została zaplanowana kwota w wysokości 131 tys. zł.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż był to jedynie plan, który w ciągu  uległ zmianie.

Roman Stefaniak poinformował, iż kwota na planowany remont została zabezpieczona w budżecie Gminy. Jednak mieszkańcy budynku w którym miał zostać przeprowadzony remont nie byli w stanie zgromadzić pozostałej części kwoty niezbędnej do przeprowadzenia remontu.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem czy istniałaby możliwość uaktualnienia zapisów przedmiotowej uchwały?

Małgorzata Bendowska-Kowalska poinformowała, iż Wieloletni plan gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mirosławiec uchwalany jest na okres 5 lat.

Roman Stefaniak dodał, iż remonty, które spółka w danym roku nie była w stanie wykonać, stara się je wykonywać w miarę możliwości jak najszybciej.

Radny Grzegorz Różycki nawiązał do kwestii obniżenia kwoty  związanej z wykupem lokalu. Dodał, iż może byłaby to zachęta do wykupu lokalu.

Roman Stefaniak poinformował, iż czasami dobrze jest, że Gmina posiada udziały  w budynku, ponieważ może na bieżąco dokonywać remontów. Mieszkańcom, którzy zostaną pozostawieni bez pomocy ciężko jest zgromadzić środki finansowe niezbędne do przeprowadzenia remontu.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem, czy istniałaby możliwość dokonanie remontu elewacji budynku na Placu Wolności, w którym kiedyś mieścił się sklep Efelda?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż budynek nie  jest własnością gminy, tylko prywatnej osoby.

Dyrektor ZECWiK dodał, iż występują duże problemy, aby wymóc sądownie partycypację w kosztach remontu. Należy również zauważyć, że w większości lokali mieszkalnych należących do zasobu Gminy zamieszkują starsi ludzie.

Radny Grzegorz Różycki poinformował, iż jego zdaniem problem dotyczący środków finansowych będzie sukcesywnie narastał. W pewnym momencie Gmina stanie przed sytuacją zabezpieczenia lokali komunalnych.

Małgorzata Bendowska-Kowalska dodała, iż właściciele mieszkań muszą partycypować w kosztach remontu budynku.

Radny Józef Ryźlak zwrócił się z zapytaniem, czy ze spotkań z lokatorami sporządzane są protokoły?

Dyrektor ZECWiK poinformował, iż z każdego spotkania z mieszkańcami sporządzany jest protokół.  Ponadto każde pismo wysyłane do najemców wysyłane są za potwierdzeniem odbioru.

Radny Józef Ryźlak zwrócił się z zapytaniem jak wygląda sprawa przeglądów  budynków?

Małgorzata Bendowska-Kowalska poinformowała, iż przeglądy budynków przeprowadzane są na bieżąco. P przeprowadzonym przeglądzie protokoły wpisywane są systematycznie do Książek obiektów budowlanych.

Roman Stefaniak dodał, iż nikt nie pozwoli sobie, żeby nie prowadzić Książek obiektów budowlanych.

Radny Józef Ryźlak poinformował, iż w latach poprzednich nie były prowadzone Książki obiektu budowlanego.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Gmina posiada minimalne udziały w budynkach. W chwili obecnej jest to około 20 mieszkań. Dodał, iż do lokatorów wynajmujących mieszkania z zasobu Gminnego zostaną wystosowane pisma z propozycją wykupu lokalu przez najemców.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż w takim wypadku musi zostać powołany rzeczoznawca w celu sporządzenia wyceny lokalu przeznaczonego do sprzedaży.

Burmistrz Mirosławca dodał, iż rzeczoznawca powoływany jest w momencie, kiedy zostanie złożony wniosek o wykup lokalu.

Dyrektor ZECWiK poinformował, iż doraźne naprawy w budynkach wspólnoty mogą być wykonywane bez zgody lokatorów.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem, czy  wspólnoty mieszkaniowe gromadzą środki finansowe na tzw. funduszu remontowym?

Roman Stefaniak poinformował, iż wysokość składek na fundusz remontowy jest wolą mieszkańców danej wspólnoty.

Małgorzata Bendowska-Kowalska dodała, iż składki w różnych wspólnotach kształtują się na poziomie od 0,70 gr do 3,50 zł. Zebrana kwota musi wystarczyć na opłaty eksploatacyjne  i remontowe. Każda ze wspólnot rozlicza się w indywidualny sposób.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem co dalej w kwestii  ewentualnego wystosowania pism do lokatorów z możliwością wykupu lokalu?

Roman Stefaniak poinformował, iż jego zdaniem poza jednostkowymi przypadkami, nie będzie dużego zainteresowania ewentualnym wykupem mieszkań.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił uwagę na planowaną w 2016 roku rozbiórkę dwóch budynków.

Roman Stefaniak poinformował, iż w/w budynki zostały już rozebrane.

Radny Józef Ryźlak poinformował, iż ludzie doskonale zdają sobie sprawę, gdzie mają się udać aby uzyskać profity.

Roman Stefaniak dodał, iż Gmina musi ponosić koszty do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z tytułu niezabezpieczenia lokali zastępczych dla zadłużonych lokatorów, którzy wynajmują mieszkania od WAM-u. Z chwilą wskazania przez Gminę lokalu zastępczego, Gmina zwolniona jest z ponoszenia kosztów z tytułu odszkodowania.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przedstawiona analiza pozwala na wskazanie zadań, które zostały wykonane i które są planowane do wykonania.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat realizacji w 2014 roku Uchwały Nr XVIII/157/2012  Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Mirosławiec na lata 2012-2016”

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w informację.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż podjęte zostaną starania, aby składki na fundusz remontowy były wyższe, niż te które są obecnie.

Ad.6

Informacja na temat realizacji w 2014 roku Uchwały Nr XXIII/197/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu  z dnia 30 października 2012 roku w sprawie ustalenia zasad ustalenia polityki czynszowej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

W/w informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Małgorzata Bendowska-Kowalska poinformowała, iż Uchwała Nr XXIII/197/2012 stanowi załącznik do niniejszej informacji. Wskazana uchwała ustala stawki bazowe czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w latach 2013-2016, które corocznie systematycznie wzrastają o 5%. W chwili obecnej stawka bazowa obowiązująca do 31 maja wynosi 1,49 zł, natomiast od 1 czerwca wynosić będzie 1,56 zł. Corocznie w miesiącu lutym na podstawie Zarządzenia Burmistrza- zarządzający mieniem komunalnym –ZECWiK wypowiada na piśmie najemcom wysokość czynszu z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Podwyżka następuje od dnia 1 czerwca każdego roku.

Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż kwota bazowa jest niska w stosunku do kwot, jakie zostały ustalone w innych gminach. Zwrócił się z zapytaniem czy istnieje możliwość podwyższenia stawki czynszu?

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem na jakiej podstawie ustalone zostały stawki maksymalne?

Małgorzata Bendowska-Kowalska poinformowała, iż stawki maksymalne obliczane są na podstawie czynników podwyższających  stawki czynszu. Dodała, iż w latach 2004 był moment, w którym Gmina wynajmowała od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 123 mieszkania. W chwili obecnej wynajmowanych jest tylko 13 lokali.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem czy lokale wynajmowane są na czas określony?

Małgorzata Bendowska-Kowalska poinformowała, iż lokale socjalne wynajmowane są na czas określony, na okres 3 lat.

Radny Wasilij Głuscow poinformował, iż miał przyjemność zobaczyć mieszkania socjalne przekazywane najemcom zaraz po wybudowaniu.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem jaka jest kwota przypadająca na 1 osobę?

Małgorzata Bendowska-Kowalska poinformowała, iż jest to pewien % najniższego wynagrodzenia za pracę. Dodała, iż w chwili obecnej nie jest w stanie podać dokładnych danych.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem, czy stawki czynszu mogą zostać podniesione w 2016 roku?

Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż cały czas czeka na odpowiedź, czy stawki czynszu mogą zostać podniesione.

Małgorzata Bendowska-Kowalska poinformowała, iż należałoby dokonać zmiany zapisu dotyczącego podwyższenia czynszu.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem, czy podniesienie stawek czynszu nie spowoduje wzrostu liczby osób, które będą zmuszone skorzystać z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej?

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem czy stawki bazowe dotyczą tylko budynków mieszkalnych?

Roman Stefaniak poinformował, iż dotyczy to również budynków użytkowych.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż budynkami gospodarczymi zajmuje się Gmina Mirosławiec. Są to w większości przypadków budynki przynależące do części budynków mieszkalnych.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym sposobu płatności podatków za tego typu budynki?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Gmina ponosi opłaty z tytułu podatku od nieruchomości. Dodał, iż trwają rozmowy na temat ewentualnego przeniesienia spraw mieszkaniowych z ZECWiK-u do struktur Urzędu Miejskiego.  Chodzi przede wszystkim o to, aby sprawy dotyczące tematów gospodarki komunalnej znajdowały się tylko w jednym referacie. Wiele tematów, ale nie wszystkie udało się wyprostować.

Roman Stefaniak dodał, iż bardzo wiele rzeczy udało się wykonać z pełnym sukcesem, ale jest jeszcze wiele rzeczy, którymi należy się zająć.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż w 2015 roku stawki czynszów pozostają bez zmian.

Radny Paweł Krawczyk  poinformował, iż należy zastanowić się nad ewentualną zmianą stawek czynszu.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż wolą Komisji Gospodarki i Budżetu jest to, aby  jeszcze w bieżącym roku stawki pozostawić na niezmienionym poziomie.

Małgorzata Bendowska-Kowalska poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie stawek czynszu zostanie przygotowany w miesiącach jesiennych, tak aby uchwała od 01.01.2016 r. mogła zacząć obowiązywać.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat realizacji w 2014 roku Uchwały Nr XXIII/197/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu  z dnia 30 października 2012 roku w sprawie ustalenia zasad ustalenia polityki czynszowej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w informację.

Ad.7

Zaopiniowanie projektów uchwał.

 • w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy i Miasta Mirosławiec w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia członkowie uczestniczą w stowarzyszeniu poprzez delegata wybranego przez siebie  na okres równy kadencji rad. Dodał, iż Gmina Mirosławiec ma na chwilę obecną tylko jednego partnera. Nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości dołączy jeszcze jeden partner,

Sekretarz Gminy poinformowała, iż liczba delegatów danej jednostki samorządu terytorialnego uzależniona jest od liczby mieszkańców tj. 1 delegat z gmin o liczbie mieszkańców do 10000.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały nr 26 w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy i Miasta Mirosławiec
w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 26  w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy i Miasta Mirosławiec w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr  6  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2015 r.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt na gminie spoczywa obowiązek opracowania programu opieki nad zwierzętami.  Rada gminy corocznie do dnia 31 marca określa w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt uchwały został przedłożony Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii oraz Kołom Łowieckim. Niniejszy projekt uzyskał pozytywną opinię  w/w instytucji.

Opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Gmina na rzecz schroniska uiszcza abonament roczny w wysokości 10 tys. zł. Dodał, iż dzięki nagłośnionych akcja dotyczących możliwości adopcji bezdomnych psów, udało się zmniejszyć liczbę psów oddawanych do schroniska. Ponadto zostało przeprowadzonych dużo zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem ile zostało przeprowadzonych sterylizacji?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w 2014 roku zostało przeprowadzonych 14 zabiegów sterylizacji.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały nr  25 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2015 r.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 25 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2015 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr  8   do niniejszego protokołu.

 • o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż na podstawie ustawy Kodeks Wyborczy Burmistrz może przedłożyć Radzie Gminy wnioski w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych. W związku z tym proponuje się zmianę dwóch siedzib obwodowych komisji wyborczych tj. w obwodzie nr 3 w Mirosławcu Górnym  w miejsce Świetlicy Środowiskowej położonej przy ul. Osiedle XXX- lecia LLP 4/1 siedziba obwodu byłaby  w Oddziale Zamiejscowym Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu Górnym, ul. Osiedle XXX- lecia LLP 9 oraz  w obwodzie nr 4 w miejsce świetlicy wiejskiej Hanki 47,  siedziba obwodu byłaby w świetlicy wiejskiej w Bronikowie. Niniejsza zmiana podyktowana jest względami prawnymi wynikającymi z wcześniej zawartych umów na wynajem lokali na rzecz osób  trzecich, zanim ogłoszony został termin wyborów na prezydenta RP przypadających na dzień 10 maja 2015 r. Zaproponowane siedziby spełniają wszystkie wymogi  dotyczące warunków lokalowych, jakim powinny odpowiadać lokale wyborcze, a ich usytuowanie nie utrudni przeprowadzenia wyborów.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zastanawia się nad tym, aby siedziba obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 znajdowała się na stałe w świetlicy wiejskiej w Bronikowie. 

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem czy zmiana siedziby wyborczej jest jednorazowa, czy ma obowiązywać na stałe?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zmiana siedzib komisji wyborczych obowiązywać będzie tylko na czas przeprowadzenia wyborów na prezydenta RP.

Radny Wasilij Głuscow dodał, iż jest jednak zdania, żeby siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 4 znajdowała się w świetlicy wiejskiej w Hankach.

Sekretarz Gminy dodała, iż na dzień dzisiejszy zmiana siedziby jest zmiana jednorazową. Ponadto podczas posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu zostanie zgłoszona przez Burmistrza Mirosławca autopoprawka do niniejszego projektu uchwały. Chodzi o dodanie przy m. Kalinówka i Mirosławiec Górny wyrażenia „Sołectwo”. Ponadto w uzasadnieniu  do projektu uchwały zostanie dopisane, że zmianie ulega tylko nazewnictwo miejscowości, a nie granice obwodu głosowania.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem od kiedy Mirosławiec Górny stało się sołectwem?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż od 1 stycznia br. zarówno Kalinówka jak i Mirosławiec Górny są sołectwem.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały nr 28 o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 28 o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr  9  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie kryteriów oraz ich wartości punktowej w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirosławiec

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu, oddział przedszkolny przy szkole podstawowej lub inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap rekrutacji. Na drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący z uwzględnieniem jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata musi pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Każdemu kryterium przyznaje się określoną liczbę punktów, przy czym mogą one mieć różną wartość, oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia. 

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem czy przedstawione w projekcie uchwały kryteria są obowiązkowe, czy też jest pewna dobrowolność w doborze kryteriów?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż jest możliwość przedstawienia swojego własnego zakresu kryteriów. W poprzednim roku obowiązywały 4 kryteria i nabór dzieci został przeprowadzony w dość sprawny sposób.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały nr 27 w sprawie kryteriów oraz ich wartości punktowej w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 27 w sprawie kryteriów oraz ich wartości punktowej w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr  10  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy nieruchomości gminnej

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż dotychczasowy najemca  wystąpił  z wnioskiem do Burmistrza Mirosławca o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 3 lat. Nieruchomość stanowi lokal użytkowy tj. garaż o powierzchni 18,42 m2 znajdujący się w budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu.

Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż Rada tylko wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy. Kwestie dotyczące czynszu to sprawa odrębna.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w momencie większej ilości chętnych osób, przeprowadzony zostanie przetarg.

 Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem co w kwestii opłaty adiacenckiej?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż opłaty adiacenckie będą naliczane.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały nr  24 w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 24 w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11   do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przemieszczenia dochodów zawarte w projekcie uchwały wynikają z dostosowania planu do rozporządzenia Ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów  oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych tj. dostosowania rozdziału z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 472.308,00 zł. Pozostałe przemieszczenia zawarte w projekcie uchwały dotyczą dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 lutego 2015 r. w  kwocie 25.114,00 zł z przeznaczeniem na: opracowanie dokumentacji technicznej naprawy murów ceglanych, izolacji fundamentów, stropu drewnianego oraz wymiany pokrycia dachowego budynku Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Mirosławcu w kwocie 14.000,00 zł, podział środków na doskonalenie pozostałych form doskonalenia zawodowego w kwocie ogólnej 8.006,00 zł, zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez MGOPS w Mirosławcu w kwocie  2.908,00 zł, badania lekarskie Straży Miejskiej w kwocie 200,00 zł.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały nr 29 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 29 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr  12  do niniejszego protokołu.

Ad.8

Wolne wnioski i zapytania

Radny Wasilij Głuscow poinformował, iż na terenie Sołectwa Próchnowo miała miejsce kontrola zbiorników bezodpływowych składająca się z pracownika Urzędu miejskiego ds. ochrony środowiska, Straży Miejskiej. Kontrola dotyczyła sprawdzenia stanu istniejących szamb, ilości osób korzystających z szamba,  rachunków za odbiór nieczystości.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż systematycznie w wyznaczony dzień przeprowadzane są kontrole zbiorników bezodpływowych.

Radny Wasilij Głuscow poinformował, iż temat dotyczący szamb monitoruje od kilku lat. Dodał, iż na chwilę obecną nie ma pełnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania szamb.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nie ma rejestru wybudowanych szamb.

Radny Wasilij Głuscow poinformował, iż nie zostanie zaprowadzony porządek dopóki nie będzie prowadzony rejestr. Zaproponował, aby jeśli jest to możliwe mieszkańcy złożyli deklaracje o posiadania szamb, z uwzględnieniem ich pojemności oraz częstotliwości opróżniania.

Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż temat kanalizacji będzie otwarty dopóki nie zostanie on w pełni uporządkowany.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem ile firm zajmuje się wywozem nieczystości płynnych?

Piotr Pawlik poinformował, iż wywozem  nieczystości zajmują się 2 firmy z terenu Gminy Mirosławiec, 1 firma z Tuczna i 1 firma z Ostrowca.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem czy spółka ZECWiK posiada umowę na odbiór nieczystości?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nigdy nie będzie sytuacji, w której to 100% poboru wody będzie taka sama jak odbiór nieczystości płynnych.

Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż od spraw kanalizacji wniosek się nie ucieknie.

Radny Wasilij Głuscow poinformował, iż na stronie www.bip.miroslawiec.pl zamieszczane są sprawozdania podmiotów odbierających zbiorniki bezodpływowe. Brakuje jednak sprawozdania jednej z firm. Poinformował, iż podczas ostatniego posiedzenia Komisji złożył wniosek o poprawę ogrodzenia znajdującego się przy placu zabaw w Próchnowie, a nie jak to zostało ujęte przy budynku świetlicy wiejskiej w Próchnowie. Ponadto złożył następujące wnioski: o naprawę, bądź postawienie nowej tablicy informacyjnej „Regulamin korzystania z placu zabaw” przy placu zabaw w Próchnowie oraz o uzupełnienie oświetlenia na placu zabaw w m. Próchnowo.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż dokona sprawdzenia doświetlenia placu zabaw w Próchnowie. Albo zostanie to zrobione poprzez dołożenie lampy, albo też opracowanie nowego projektu dokumentacji oświetlenia.

Radny Wasilij Głuscow złożył kolejny wniosek  o postawienie tabliczki informacyjnej „Teren monitorowany” przy placu zabaw w m. Próchnowo.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na terenie Mirosławca Górnego zostały wymienione wszystkie oprawy oświetleniowe. Dodał, iż jak na razie wszystko działa bez zarzutu.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wycięcia suchych konarów drzew przy drodze od zjazdu z ul. Sprzymierzonych  do m. Sadowo.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Zarząd Melioracji nie zdążył w wyznaczonym terminie dokonać wycinki. W związku z tym zostało wysłane pismo z wydłużeniem terminu dokonania wycinki.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem dotyczącym pisma otrzymanego ze 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu, dotyczącego możliwości przekazania dofinansowania na remont oddziałów szpitalnych, bądź zakup sprzętu medycznego.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Gmina 4 lata temu również przekazywała środki finansowe na rzecz Szpitala Wojskowego na remont jednej z sal. Dodał, iż przedmiotowy temat zostanie  ponownie poruszony bliżej okresu letniego, kiedy będzie już wiadomo jaka jest wysokość wolnych środków.

Ad.9

Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad   o godz. 1517  zamknął  3  posiedzenie Komisji.

 

Protokołowała:                                      Przewodniczący   Komisji Gospodarki i Budżetu:

Lidia Cybulska                                                                    Piotr Suchojad

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 23-04-2015 10:38:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 25-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 23-04-2015 10:38:13