ZARZĄDZENIE NR 42 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budzetu gminy Mirosławiec dla samorządowych instytucji kultury.

ZARZĄDZENIE NR 42

Burmistrza Mirosławca

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji podmiotowej z budżetu gminy Mirosławiec dla samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 12 i 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 poz. 406) zarządzam co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 119 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji podmiotowej z budżetu gminy Mirosławiec dla samorządowych instytucji kulturydowych instytucji kultury, wprowadza się następujące zmiany:

1) w Cyfrze I dodaje się punkty 9, 10 i 11 o brzmieniu:

„9.  Samorządowa instytucja kultury może ubiegać się o dodatkowe środki finansowe z budżetu Gminy w trakcie roku budżetowego w przypadkach:

a) powierzenia jej do realizacji dodatkowego, nieplanowanego zadania,

b) zaistnienia wyjątkowych okoliczności, wymagających zwiększenia planowanej dotacji na dany rok budżetowy.

10. W przypadkach określonych w pkt. 9, samorządowa instytucja kultury składa wniosek do Organizatora o zwiększenie dotacji wraz z uzasadnieniem.

11. Decyzję o przyznaniu dodatkowych środków podejmuje każdorazowo w imieniu Organizatora Burmistrz Mirosławca.”

2) w Cyfrze II zmienia się brzmienie punktów 1 i 2:

„1.  Dotacja na działalność bieżącą przekazywana jest w transzach miesięcznych do 4 dnia każdego miesiąca w wysokości 1/12 dotacji rocznej.

2. W okresach zwiększonego tempa realizacji zadań objętych dotacją powodujących wzrost wydatków, na uzasadniony wniosek dyrektora samorządowej instytucji kultury Burmistrz Mirosławca może zwiększyć miesięczną kwotę powyżej 1/12 dotacji rocznej, powodując zmniejszenie rat następnych, o których mowa w ust. 1.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i dyrektorom instytucji kultury.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 42.pdf (PDF, 91KB) 2015-04-29 11:35:41 179 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 27-04-2015 14:49:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 24-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 29-04-2015 11:35:41