ZARZĄDZENIE NR 48/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 22 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.

Na podstawie art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.2)) oraz §12 uchwały Rady Miejskiej Nr II/10/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu 2015r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę 5.900,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę 5.900,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę 5.900,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę 5.900,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 26.989,79 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 19.745.462,69 zł, w tym:

- na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 2.632.639,50 zł ,

b) wydatkami w kwocie 20.326.909,81 zł, w tym:

- na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 2.632.639,50 zł ,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 581.447,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


1)Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

2)Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 22 maja 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 22 maja 2015 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 48/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 22 maja 2015 r.

Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 48/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 22 maja 2015r.

Zwiększenie dochodów.

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- informacji nr 46b Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie DKS-/3100/46b-680/15 z dnia 18 maja 2015 r. z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. zarządzonych na dzień 24 maja 2015 roku (rozdział 75107 § 2010) w kwocie 5.900,00 zł zgodnie z treścią załącznika nr 1 .

Zwiększenie wydatków.

Zwiększone wydatki w kwocie 5.900,00 zł przeznaczono na wydatki w dziale, rozdziale i paragrafie zgodnie z treścią załącznika nr 2 .

Przemieszczenie wydatków budżetu.

Przemieszczono wydatki w kwocie 26.989,79 zł.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 maja 2015r. zgodnie z treścią załącznika nr 3 .