ZARZĄDZENIE NR 50/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2015 r.

Na podstawie art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.2)) oraz §12 uchwały Rady Miejskiej Nr II/10/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu 2015r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na 2015 o kwotę 184,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę 184,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na 2015 o kwotę 184,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę 184,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 13.812,68 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 19.893.772,32 zł, w tym:

- na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 2.632.823,50 zł ,

b) wydatkami w kwocie 21.043.237,44 zł, w tym:

- na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 2.632.823,50 zł ,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 1.149.465,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


1)Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

2)Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 maja 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 maja 2015 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 50/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 maja 2015 r.

Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 50/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 maja 2015r.

Zwiększenie dochodów.

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymaną dotacją celową na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.46.8.2015.AM z dnia 21 maja 2015r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich (rozdział 75011 § 2010) w kwocie 184,00 zł . zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększone wydatki w kwocie 184,00 zł przeznaczono na wydatki w dziale, rozdziale i paragrafie zgodnie z treścią zał. nr 2 .

Przemieszczenie wydatków budżetu.

Przemieszczono wydatki w kwocie 13.812,68 zł.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 maja 2015r. zgodnie z treścią załącznika nr 3.