Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR XII/86/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Związku Stowarzyszenia Pilski Bank Żywności 2017-11-09 12:57:27
UCHWAŁA NR XII/85/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2003 r. 2017-11-09 12:55:51
UCHWAŁA NR XII/84/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz ustalania organów do tego uprawnionych 2017-11-09 12:53:41
UCHWAŁA NR XII/83/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej 2017-11-09 12:52:09
UCHWAŁA NR XII/82/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie dziennej stawki opłaty miejscowej 2017-11-09 12:50:53
UCHWAŁA NR XII/81/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 2017-11-09 12:49:24
UCHWAŁA NR XII/80/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na terenie gminy i miasta Mirosławiec 2017-11-09 12:47:54
UCHWAŁA NR XII/79/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo jako podstawy obliczania podatku leśnego na terenie giny i miasta Mirosławiec 2017-11-09 12:46:19
UCHWAŁA NR XII/78/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy i miasta Mirosławiec 2017-11-09 12:44:42
UCHWAŁA NR XII/77/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2017-11-09 12:43:01
UCHWAŁA NR X/76/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałczu i Rejonowego Sądu Pracy w Wałczu 2017-11-09 12:40:46
UCHWAŁA NR X/75/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2003 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów do Sądu Rejonowego w Wałczu i Sądu Pracy w Wałczu 2017-11-09 12:39:13
UCHWAŁA NR X/74/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nrIV/30/2002 Rady Miasta w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/113/97 w sprawie utworzenia stowarzyszenia - Stowarzyszenie Pojezierza Wałeckiego 2017-11-09 12:37:53
UCHWAŁA NR X/73/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta nr 2003 r. 2017-11-09 12:36:33
UCHWAŁA NR X/72/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 2017-11-09 12:34:25
UCHWAŁA NR IX/71/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wyróżnienia dyplomem Zasłużony Obywatel dla Miasta Mirosławiec 2017-11-09 12:32:30
UCHWAŁA NR IX/70/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Mirosławiec panu płk rez. lek. med. Jackowi Dyk 2017-11-09 12:31:11
UCHWAŁA NR VIII/69/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Mirosławcu 2017-11-09 12:29:58
UCHWAŁA NR VIII/68/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie obsługi finansowej szkół w Gminie Mirosławiec 2017-11-09 12:28:36
UCHWAŁA NR VIII/67/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą "Administracja Placówek Oświatowych" z siedzibą w Mirosławcu 2017-11-09 12:27:12
UCHWAŁA NR VIII/66/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany nazwy miejscowości 2017-11-09 12:25:05
UCHWAŁA NR VIII/65/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2017-11-09 12:23:39
UCHWAŁA NR VIII/64/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na terenie gminy i miasta Mirosławiec 2017-11-09 12:21:56
UCHWAŁA NR VIII/63/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r. 2017-11-09 12:20:22
UCHWAŁA NR VIII/62/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec 2017-11-09 12:17:30
UCHYLONA- UCHWAŁA NR VII/61/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie opłat z korzystanie z cmentarza 2017-11-09 12:15:37
UCHWAŁA NR VII/60/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017-11-09 12:10:23
UCHWAŁA NR VII/59/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących nazwy miejscowości 2017-11-09 12:08:20
UCHWAŁA NR VII/58/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie nadania statutu dla Zespołu Szkół z siedzibą w Mirosławcu ul. Wolności 21 2017-11-09 12:06:14
UCHWAŁA NR VII/57/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie utworzenia i określenia obwodu Zespołu Szkół z siedzibą w Piecniku nr 8, Gmina Mirosławiec 2017-11-09 12:03:40
UCHWAŁA NR VII/56/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie powołani na stanowisko Sekretarza Gminy i Miasta Mirosławiec 2017-11-09 11:59:49
UCHWAŁA NR VII/55/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie ustanowienia herbu oraz flagi Gminy i Miasta Mirosławiec 2017-11-09 11:58:56
UCHWAŁA NR VI/54/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na rok 2003 2017-11-09 11:55:47
Uchwała Nr VI/53/2003 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 marca 2003r. w sprawie ustalania i wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu oraz sołtysów. 2004-02-26 09:00:59
Uchwała Nr VI/52/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 marca 2003r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 05 września 2000 roku w sprawie ustalenia regulam 2004-02-26 08:59:55
UCHWAŁA Nr VI/51/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 marca 2003r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 XI.2002 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2004-02-26 08:58:57
UCHWAŁA NR VI/50/2003 RADY MIEJSKIEJ w MIROSŁAWCU z dnia 28 marca 2003r. w sprawie założenia Gimnazjum w Piecniku i określenia obwodu. 2004-02-11 13:47:06
Uchwała Nr VI/49/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 marca 2003r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. 2004-02-11 13:30:55
Uchwała Nr VI/48/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 marca 2003r. w sprawie nabycia na własność Gminy Mirosławie majątku Skarbu Państwa 2004-02-11 13:29:56
Uchwała Nr VI/47/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 marca 2003r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości (darowizna) stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec na rzecz General 2004-02-11 13:28:39
UCHWAŁA Nr VI/46/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 marca 2003r. w sprawie utworzenia i określenia obwodu Zespołu Szkół z siedzibą w Mirosławcu, ul. Wolności 21 2004-02-11 13:25:24
UCHWAŁA Nr VI/45/2003 Rady Miejskiej Mirosławiec z dnia 28 marca 2003r. w sprawie utworzenia środka specjalnego w oświatowych jednostkach budżetowych. 2004-02-09 13:40:57
UCHWAŁA NR VI/44/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 marca 2003r. w sprawie zasad zwrotu w części lub całości wydatków poniesionych przez gminę Mirosławiec na dożywianie uczniów szkół podstawow 2004-02-09 13:40:40
UCHWAŁA Nr V/43/2003 RADY MIEJSKIEJ MIROSŁAWIEC z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie protestu przeciwko ustalonemu projektowi przebiegu obwodnicy miasta Mirosławiec 2004-02-09 13:40:17
UCHWAŁA Nr V/42/2003 RADY MIEJSKIEJ w MIROSŁAWCU z dnia 30 stycznia 2003r. zmieniająca uchwałę nr XV/88/2000r. Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 05 września 2000r. w sprawie nadania statutu Miejs 2004-02-09 13:24:44
UCHWAŁA Nr V/41/2003 RADY MIEJSKIEJ MIROSŁAWIEC z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie wystąpienia ze spółki „NETIA - Telekom Piła Sp. z o.o.” poprzez zbycie udziałów Gminy Mirosławiec 2004-02-09 13:24:27
UCHWAŁA Nr V/40/2003 RADY MIEJSKIEJ MIROSŁAWIEC z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu. 2004-02-09 13:24:10
Uchwała nr V/39/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie wyrażenia zgody Rady Miejskiej w Mirosławcu na rozwiązanie stosunku pracy z Panem Józefem Kropielnickim - radnym Ra 2004-02-09 13:07:50
UCHWAŁA Nr V/38/2003 RADY MIEJSKIEJ MIROSŁAWIEC z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie bankowej obsługi budżetu Gminy Mirosławiec. 2004-02-09 13:07:05
UCHWAŁA Nr V/37/2003 Rady Miejskiej Mirosławiec z dnia 30 stycznia 2003r.w sprawie ustalenia opłat za wodę z wodociągów komunalnych i odprowadzanie ścieków do kolektorów sanitarnych stanowiących włas 2004-02-09 13:06:48