Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR III/22/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie określenia trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych. 2015-07-24 12:07:55
UCHWAŁA NR III/21/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/113/97 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego 2015-07-24 12:06:57
UCHWAŁA NR III/20/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie przystąpienia do Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego "POMERANIA" 2015-07-24 12:06:08
UCHWAŁA NR III/19/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 1998 2015-07-24 12:03:54
UCHWAŁA NR III/18/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie dziennej stawki opłaty miejscowej 2015-07-24 12:02:27
UCHWAŁA NR III/17/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów 2015-07-24 12:00:03
UCHWAŁA NR III/16/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2015-07-24 11:58:40
UCHWAŁA NR III/15/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 2015-07-24 11:57:46
UCHWAŁA NR III/14/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na terenie gminy i miasta Mirosławiec 2015-07-24 11:55:06
UCHWAŁA NR III/13/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie opłaty administracyjnej 2015-07-24 11:54:14
UCHWAŁA NR III/12/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-07-24 11:53:10
UCHWAŁA NR II/11/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-07-24 11:44:41
UCHWAŁA NR II/10/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-07-24 11:43:50
UCHWAŁA NR II/9/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-07-24 11:42:51
UCHWAŁA NR II/8/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej rady Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-07-24 11:41:53
UCHWAŁA NR II/7/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Mirosławiec w kadencji 1998-2002 2015-07-24 11:40:58
UCHWAŁA NR II/6/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-07-24 11:40:07
UCHWAŁA NR II/5/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza 2015-07-24 11:35:14
UCHWAŁA NR I/4/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 października 1998 r. w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-07-24 11:34:12
UCHWAŁA NR I/3/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 października 1998 r. w sprawie wyboru Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-07-24 11:33:23
UCHWAŁA NR I/2/1998 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 października 1998 r. W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Mirosławiec. 2015-07-24 11:32:31
UCHWAŁA NR I/1/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 października 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-07-24 11:31:29
UCHWAŁA NR XXX/155/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2015-07-24 11:30:22
UCHWAŁA NR XXX/154/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 1998 2015-07-24 11:29:34
UCHWAŁA NR XXIX/153/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie budowy sali gimnastycznej w Piecniku 2015-07-24 11:25:19
UCHWAŁA NR XXIX/152/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Mirosławiec 2015-07-24 11:24:09
UCHWAŁA NR XXIX/151/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie udzielenia absolutorium 2015-07-24 11:19:04
UCHWAŁA NR XXIX/150/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015-07-24 11:07:24
UCHWAŁA NR XXVIII/149/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 3 kwietnia 1998 r. w sprawie zmian ustrojowych proponowanych przez Rząd RP 2015-07-24 11:04:13
UCHWAŁA NR XXVII/148/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do żywienia dzieci 2015-07-24 11:00:44
UCHWAŁA NR XXVII/147/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie zmiany granic gminy 2015-07-24 10:59:40
UCHWAŁA NR XXVII/146/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy 2015-07-24 10:58:44
UCHWAŁA NR XXVII/145/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego i socjalnego za lokale mieszkalne 2015-07-24 10:53:11
UCHWAŁA NR XXVII/144/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego dla Miasta i Gminy Mirosławiec 2015-07-24 10:48:16
UCHWAŁA NR XXVII/143/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę z wodociągów komunalnych i odprowadzanie ścieków do kolektorów sanitarnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-07-24 10:45:42
UCHWAŁA NR XXVII/142/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, obciążania oraz wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy i miasta Mirosławiec 2015-07-24 10:44:23