Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR XVIII/109/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia planów pracy Rady Gminy i Miasta Mirosławiec i jej stałych komisji na rok 2001 2015-07-28 14:30:55
UCHWAŁA NR XVIII/108/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 2000 2015-07-28 14:29:46
UCHWAŁA NR XVIII/107/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie nazw ulic 2015-07-28 14:28:51
UCHWAŁA NR XVIII/106/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-07-28 14:28:08
UCHWAŁA NR XVIII/105/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/142/98 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, obciążania oraz wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy i miasta Mirosławiec 2015-07-28 14:27:25
UCHWAŁA NR XVIII/104/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie likwidacji Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego "Pomerania" oraz wytycznych dla Delegatów do Zgromadzenia KZC GPZ "Pomerania" 2015-07-28 14:26:33
UCHWAŁA NR XVIII/103/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę z wodociągów komunalnych i odprowadzanie ścieków do kolektorów sanitarnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-07-28 14:25:32
UCHWAŁA NR XVII/101/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 2000 2015-07-28 14:24:21
UCHWAŁA NR XVI/100/200 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na terenie gminy i miasta Mirosławiec 2015-07-28 14:22:45
UCHWAŁA NR XVI/99/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie lokalizacji i regulaminu targowiska miejskiego 2015-07-28 14:21:59
UCHWAŁA NR XVI/98/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 2015-07-28 14:20:56
UCHWAŁA NR XVI/97/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej 2015-07-28 14:20:06
UCHWAŁA NR XVI/96/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie dziennej stawki opłaty miejscowej 2015-07-28 14:18:19
UCHWAŁA NR XVI/95/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportu 2015-07-28 14:17:36
UCHWAŁA NR XVI/94/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów 2015-07-28 14:16:46
UCHWAŁA NR XVI/93/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-07-28 14:15:59
UCHWAŁA NR XVI/92/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych i sołtysów oraz w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady do wydawania Przewodniczącemu rady poleceń wyjazdów służbowych 2015-07-28 14:15:13
UCHWAŁA NR XVI/91/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu oraz sołtysów 2015-07-28 14:14:32
UCHWAŁA NR XVI/90/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/45/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławie z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia zasad dokonywania oceny pracowników samorządowych 2015-07-28 14:19:19
UCHWAŁA NR XV/89/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 5 września 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy i miasta Mirosławiec, dodatków do wynagrodzenia i nagród oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 2015-07-28 14:12:06
UCHWAŁA NR XV/88/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 5 września 2000 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mirosławcu 2015-07-28 14:09:00
UCHWAŁA NR XIV/87/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2000 r. 2015-07-28 14:05:16
UCHWAŁA NR XIV/86/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 2000 2015-07-28 14:03:52
UCHWAŁA NR XIV/85/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu 2015-07-28 14:02:44
UCHWAŁA NR XIV/84/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2015-07-28 14:01:57
UCHWAŁA NR XIII/83/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a Gminą niemiecką Prenzlau 2015-07-28 14:01:08
UCHWAŁA NR XII/82/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie zasad umieszczania reklam i opłat za reklamy na terenach i obiektach Miasta i Gminy Mirosławiec 2015-07-28 13:59:19
UCHWAŁA NR XII/81/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia stawki bazowej czynszu regulowanego za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy 2015-07-28 13:58:35
UCHWAŁA NR XII/80/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie udzielenia absolutorium 2015-07-28 13:57:42
UCHWAŁA NR XII/79/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasu za ochronny w odniesieniu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na obszarze Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-07-28 13:57:02
UCHWAŁA NR XII/78/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy i Miasta w Mirosławcu do zaciągnięcia zobowiązania finansowego 2015-07-28 13:56:18
UCHWAŁA NR XII/77/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie zasad finansowania Przedszkola Samorządowego z budżetu gminy oraz opłat za świadczenia przedszkola 2015-07-28 13:55:29
UCHWAŁA NR XI/76/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie pominięcia drogi nr 10 w krajowym planie budowy dróg ekspresowych 2015-07-28 13:54:25
UCHWAŁA NR XI/75/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłat diet dla radnych i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 2015-07-28 13:53:38
UCHWAŁA NR XI/74/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady do czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Przewodniczącego Zarządu 2015-07-28 13:52:55
UCHWAŁA NR XI/73/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zmian Statutu Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-07-28 13:51:57
UCHWAŁA NR XI/72/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie nadania statutu Gimnazjum w Mirosławcu 2015-07-28 13:14:31
UCHWAŁA NR XI/71/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015-07-28 13:11:53