ZARZĄDZENIE NR 65/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.

Na podstawie art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.2)) oraz §12 uchwały Rady Miejskiej Nr II/10/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu 2015r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę 138.937,44 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 138.937,44 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę 138.937,44 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 138.937,44 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 36.345,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 20.082.310,40 zł, w tym:

- na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 2.781.760,94 zł ,

b) wydatkami w kwocie 21.231.775,52 zł, w tym:

- na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 2.781.760,94 zł ,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 1.149.465,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


1)Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

2)Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 lipca 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 lipca 2015 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 65/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 lipca 2015 r.

Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 65/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 lipca 2015r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.46.12.2015.JŻ z dnia 15 lipca 2015r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich (dział750, rozdział 75011 § 2010) w kwocie 5.123,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.104.2.2015.PWz dnia 23 lipca 2015r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej innych niż zadania z zakresu spraw obywatelskich, w tym m. in. wpisy do CEIDG, wydawanie licencji i koncesji (dział750, rozdział 75011 § 2010) w kwocie 1.900,00 zł,

- informacji Nr 46 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie DKS-/3100/850/46/15 z dnia 20 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 06 września 2015 roku (dział 751, rozdział 75110 § 2010) w kwocie 5.756,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.42.12.2015.JŻ z dnia 03 lipca 2015r. na dofinansowanie zadań w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 (dział 852, rozdział 85206 § 2030) w kwocie 15.033,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.101.2.2015.NK z dnia 17 lipca 2015r. z przeznaczeniem na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dział 852, rozdział 85213 § 2010) w kwocie 2.700,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.66.9.2015.NK z dnia 30 lipca 2015 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85214 § 2030) w kwocie 48.000,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.3.23.2015.JŻ z dnia 08 lipca 2015r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (dział 852, rozdział 85215 § 2010) w kwocie 1.255,44 zł.

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.97.3.2015.NK z dnia 17 lipca 2015 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85216 § 2030) w kwocie 3.120,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.83.6.2015.NK z dnia 22 lipca 2015 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dział 852, rozdział 85295 § 2030) w kwocie 56.050,00 zł,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 138.937,44zł

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 138.937,44 zł przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenie wydatków budżetu.

Przemieszczono wydatki w kwocie 36.345,00 zł .

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 lipca 2015r., zgodnie z treścią załącznika nr 3 .