ZARZĄDZENIE NR 69 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 sierpnia2015 r. w sprawie sprzedaży zbędnych składników majatku ruchomego Gminy i Miasta Mirosławiec.

ZARZĄDZENIE NR 69

Burmistrza Mirosławca

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

w sprawie sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) oraz § 4 ust. 5 i § 6 Zarządzenia Nr 47 Burmistrza Mirosławca z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy i Miasta Mirosławiec zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży zbędne składniki majątku ruchomego o określonej wartości wymienione w załączniku.

§ 2. Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego nastąpi w trybie aukcji określonym w art. 701 i 702 kodeksu cywilnego.

§ 3. Ceną wywoławczą jest cena ustalona przez Burmistrza i podana przy każdym składniku mienia.

§ 4. Termin sprzedaży wyznacza się na 3 września 2015 r. godz. 14,00.

§ 5. Ogłoszenie o sprzedaży zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Mirosławiec, w prasie o zasięgu lokalnym, oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

§ 6. Miejsce sprzedaży – pokój nr 106 (sala narad) w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu ul. Wolności 37.

§ 7. Ustala się następujące warunki aukcji:

1. Cena wywoławcza jest podana w wartościach brutto.

2. Minimalne postąpienie ustala się w wysokości 5% ceny wywoławczej zaokrąglone do pełnych dziesiątek złotych.

3. Uczestnicy aukcji winni przed przystąpieniem do aukcji przedstawić komisji:

1) Osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

2) Pełnomocnicy podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z KRS dla podmiotów tam zarejestrowanych oraz pełnomocnictwo udzielone przez organ przedstawicielski określający zakres umocowania oraz górną granicę oferowanej ceny.

3) Pełnomocnicy osób fizycznych – pełnomocnictwo w formie zwykłej pisemnej wraz z upoważnieniem do górnej granicy oferowanej ceny.

4. Nie przedłożenie wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 3 skutkować będzie nie dopuszczeniem do udziału w aukcji.

§ 8. Ustala się następujący sposób przeprowadzenia aukcji.

1. Aukcja odbywa się przez podniesienie ręki osoby biorącej udział w aukcji oraz głośne podanie oferowanej ceny.

2. Komisja prowadząca aukcję czuwa nad przebiegiem aukcji.

3. O rozstrzygnięciu aukcji decyduje wielkość i kolejność zaoferowanej ceny.

4. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

5. Aukcja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej , co najmniej o jedno postąpienie.

6. Protokół aukcji sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 9.

1. Podstawę do podpisania umowy sprzedaży stanowi protokół aukcji; zawarcie umowy następuje z chwilą udzielenia przebicia.

2. Umowa sprzedaży winna być podpisana w terminie 5 dni od dnia aukcji. Z uzasadnionych przyczyn Burmistrz może ten termin przesunąć.

3. Jeżeli zwycięzca aukcji nie stawi się w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu w oznaczonym terminie w celu podpisania umowy sprzedaży, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy.

4. Zwycięzca aukcji zobowiązany jest zapłacić ustaloną cenę sprzedaży przedmiotu , przelewem na rachunek bankowy – Urząd Miejski w Mirosławcu Bank: SBL Złotów O/Mirosławiec konto Nr: 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 przed zawarciem umowy sprzedaży, w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków na konto.


5. Nabywca zobowiązany jest uiścić wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży.

§ 10. Zastrzega się prawo do odwołania aukcji w każdym czasie bądź zmiany warunków aukcji bez podania przyczyny.

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji w składzie:

1. Przewodniczący Komisji – Tadeusz Łosin

2. Członek Komisji – Aleksandra Mróz

3. Członek Komisji – Lidia Cybulska

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69

Burmistrza Mirosławca

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Lp. Nazwa Nr inwentarzowy cena uwagi
1. Samochód pożarniczy jelcz 315 typ 004 nr rej ZWA K559 ST/0270/743/1975 12.000,00  
2. Zestaw ratownictwa drogowego ST/2411/800/2005 3.810,00  

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 69.pdf (PDF, 16KB) 2015-08-11 12:26:38 167 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 11-08-2015 12:26:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 10-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 11-08-2015 12:26:38