ZARZĄDZENIE NR 70 BURMISTRZA MIROSŁAWCA w sprawie oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu

ZARZĄDZENIE NR 70

Burmistrza Mirosławca

z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w sprawie oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) i art. 226 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.2))oraz § 39 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t . j. Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu dla stanowisk pracy:

1) Pracownik administracyjno – biurowy – zgodnie z kartą oceny ryzyka zawodowego stanowiącym załącznik nr 1,

2) Pracownik administracyjno – biurowy: Archiwista – zgodnie z kartą oceny ryzyka zawodowego stanowiącym załącznik nr 2,

3) Pracownik administracyjno – biurowy: Informatyk – zgodnie z kartą oceny ryzyka zawodowego stanowiącym załącznik nr 3,

4) Pracownik gospodarczy – zgodnie z kartą oceny ryzyka zawodowego stanowiącym załącznik nr 4,

5) Kierowca samochodu służbowego – zgodnie z kartą oceny ryzyka zawodowego stanowiącym załącznik nr 5,

6) Sprzątaczka – zgodnie z karta oceny ryzyka zawodowego stanowiącym załącznik nr 6,

7) Opiekun uczniów - goniec – zgodnie z kartą oceny ryzyka zawodowego stanowiącym załącznik nr 7,

8) Strażnik miejski – zgodnie z kartą oceny ryzyka zawodowego stanowiącym załącznik nr 8.

§ 2. Karty z oceny ryzyka zawodowego o których mowa w §1 są jawne i wchodzą w skład dokumentacji oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu.

§ 3. Dokumentację oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu prowadzi i aktualizuje samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego w zakresie bezpieczeństwo i higiena pracy lub na podstawie zlecenia uprawniona instytucja zewnętrzna, albo osoba fizyczna.

§ 4. Zobowiązuje się kierowników referatów i komórek organizacyjnych do zapoznania podległych im pracowników z dokumentacją „Oceny Ryzyka Zawodowego” oraz jej podpisania.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


1)Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

2)Zm. z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2014 r. poz. 1662.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 70 1.pdf (PDF, 92KB) 2015-08-12 08:31:27 281 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 12-08-2015 08:31:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 11-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 12-08-2015 08:31:27