2


UCHWAŁA Nr XV/98/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 luty 2004 r.
w sprawie : Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( jednolity tekst Dz. U.z 2002 roku Nr 147 poz. 1231 ze zm. ) Rada Miejska w Mirosławcu§1 Uchwala Miejsko Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na rok 2004 – zwany dalej „programem”

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2 Zobowiązuje się Burmistrza Gminy do przedłożenia Radzie Miejskiej

rocznego sprawozdania z wykonania programu za rok 2004 do 31

marca 2005 roku.


§ 3 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta

Mirosławiec.


§ 4 Traci moc uchwała nr VII/60/03 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30

maja 2003 r. w sprawie Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


§ 5 Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XV/98/2004 z dnia 23 lutego 2004r.
Miejsko Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004Przyjmując do realizacji zadania nałożone przez ustawę „ o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „ określa się następujące cele jako kierunkowe dla gminnych działań na 2004 rok.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi spis działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które będą realizowane w 2004 roku.


Cele programu

Realizacja niniejszego programu winna doprowadzić, przede wszystkim do wyeliminowania spożywania alkoholu przez dzieci, młodzież, pomoc osobom uzależnionym oraz udzielenie pomocy prawnej rodzinom w których występują problemy alkoholowe.

Zadania do realizacji:


I .Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i

współuzależnionych oraz udzielenie rodzinom , w których występują problemy alkoholowe

pomocy psychospołecznej i prawnej , a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzi

nie ( art.4 ust.1 pkt.1 i 2 Ustawy)

poprzez:


1.Kontynuowanie Punktu Konsultacyjnego ( NZOZ przy PZP ) w Wałczu dla osób:

uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie.

Zadania punktu :

 • udzielanie wsparcia psychospołecznego i porad terapeutycznych , socjalnych , prawnych,

 • utrzymywanie kontaktów z osobami zagrożonymi - ofiarami przemocy , terapia

wspierająca ,

 • pilotowanie ” problemów wymagających dalszego skierowania do właściwych instytucji (Policja , Prokuratura , MGOPS, Centrum Pomocy Rodzinie i innych ) ,

- prowadzenie sesji rodzinnych,

 • kierowanie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym do świetlicy socjoterapeutycznej , innych zajęć pozalekcyjnych ,

 • kierowanie do poradni specjalistycznych ( PZP, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)

osób wymagających szczególnej opieki ,

 • współpraca z kuratorami sądowymi , pedagogami szkolnymi ,Centrum Pomocy Rodzinie, MGOPS - w zakresie koordynacji udzielania właściwej opieki i pomocy osobom i rodzinom,

 • psychoedukacja i motywowanie osób uzależnionych do zaprzestania picia i leczenia odwykowego.


2.Istnieje możliwość okresowej refundacji kosztów podróży osobom uzależnionym

od alkoholu w celu uczestnictwa w grupie terapeutycznej lub mitingu AA. Akceptacja

celowości dofinansowania po zaopiniowaniu przez Komisję.3.Działalność świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

 • zatrudnienie dodatkowych osób ( pedagog instruktor) do prowadzenia zajęć z dziećmi,

 • korzystanie z konsultacji psychologicznych w konkretnych uzasadnionych przypadkach,

 • doposażenie świetlic,


II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej szczególnie dla

dzieci i młodzieży ( art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy)

poprzez:


1.Szkolenie nauczycieli szkół w zakresie prowadzenia profilaktyki uzależnień wśród

dzieci i młodzieży.


2.Realizacjia programów edukacyjno profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień

dla dzieci i młodzieży .


III. Wspomaganie działalności szkół, instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych , służącej

rozwiązywaniu problemów alkoholowych ( art.4 ust.1 pkt.5 ustawy)

między innymi


1.Współpracę i wspieranie działalności Kościoła w zakresie prowadzenia profilaktyki

uzależnień,


2.Współpraca i wspieranie działalności szkół w zakresie prowadzenia profilaktyki uzależnień,


3.Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności społecznej dzieci i młodzieży poprzez

wspieranie działalności rekreacyjno – sportowej,


4.Współpraca i wspieranie instytucji zajmujących się terapią uzależnienia i pomocą

terapeutyczną dla członków rodzin osób uzależnionych.IV Szkolenia dla pracowników różnych służb i zawodów kontaktujących się w swojej pracy

z osobami uzależnionymi ich rodzinami.V. Działalność Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Zadania komisji:

- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa

odwykowego tj. przeprowadzenie rozmów z wnioskodawcami i uczestnikami

postępowania , przeprowadzenie wywiadów środowiskowych , przeprowadzenie

interwencji środowiskowych, kierowanie do badania w przedmiocie uzależnienia od

alkoholu , kierowanie wniosków do Sądu.

 • składanie do Burmistrza Gminy i Miasta wniosków o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w przypadku sprzedaży alkoholu nieletnim , nietrzeźwym lub zakłócaniu porządku publicznego w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy ,

 • prowadzenie wspólnie ze Strażą Miejską lub Policją kontroli punktów sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania zasad i warunków sprzedaży określonych w posiadanym zezwoleniu. Szczegółowy zakres i tryb kontroli określa załącznik nr 1 do programu wraz z wzorem upoważnienia do kontroli członków Komisji.

 • opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach handlowych i gastronomicznych w zakresie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu z uchwałą Rady Miejskiej,

 • opiniowanie wniosków o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

 • przeprowadzanie kontroli dotyczących realizatorów Programów i innych,

 • podejmowanie inicjatyw w zakresie potrzeb ograniczania dostępności alkoholu – określono w załączniku nr 2 do programu.


Za posiedzenia Komisji - członkowie otrzymują wynagrodzenie - /umowa zlecenie/ wynoszące 10% minimalnego wynagrodzenia / Dz. U. Nr 200 z 2002 roku poz. 1679/.ZAŁĄCZNIK Nr 1

do Programu


Szczegółowy zakres kontroli podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.


1.Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż i podawanie

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

2.Kontrolę przeprowadzają:

Straż Miejska, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Policja w zakresie:

 • zgodności prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnie ważnym

zezwoleniem ( zezwoleniami ) ,

 • przestrzeganie warunków zapisu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- przestrzeganie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych w uchwale Rady Miejskiej Mirosławiec,

 • przestrzeganie porządku publicznego wokół miejsca sprzedaży napojów alkoholowych,

 • przestrzeganie ustawowego zakazu sprzedawania napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym ,

 • przestrzegania ustawowego zakazu reklamowania napojów alkoholowych,

3.Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, których zakres określono w punkcie 2

przeprowadzone są co najmniej przez dwie osoby bez uprzedniego powiadomienia

publicznego.

4.Osoby upoważnione do dokonywania kontroli mają prawo:

a) wstępu na teren nieruchomości ,obiektu lokalu lub ich części , gdzie prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych ,

b) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz okazania zezwoleń ,

5.Czynności kontrolnych w przypadkach o których mowa w pkt. 3 dokonuje się w obecności

kontrolowanego , osoby zastępującej kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej .

6.Podmiot kontrolowany jest obowiązany zapewnić warunki i środki niezbędne do

prowadzenia kontroli.

7.Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół , który wraz z wnioskami niezwłocznie

przekazuje się do organu wydającego zezwolenia , a kopię pozostawia się w placówce

kontrolowanej.

8.Na podstawie wyników kontroli, organ wydający zezwolenia wzywa podmiot gospodarczy

do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie. W przypadku gdy

uchybienia są podstawą do cofnięcia zezwolenia organ wydający zezwolenia podejmuje

odpowiednie działania przewidziane prawem w tym zakresie.

9.Jednostka kontrolowana w terminie 7 dni od dnia otrzymanego wezwana do usunięcia

stwierdzonych uchybień , przesyła do organu wydającego zezwolenia, informację o wyko-

naniu zaleceń.

10.Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych stanowi odrębne zadanie kontrolne.

11.Rada Miejska Mirosławiec otrzymuje informację o wynikach kontroli zgodności obrotu

napojami alkoholowymi zgodnie z wymogami ustawy o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz. U. Nr 147 poz. 1231 z 2002 r. ze

zm./.ZAŁĄCZNIK Nr 2

do ProgramuPodejmowanie inicjatyw w zakresie ograniczania dostępności do alkoholu.


1. Sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona jest w punktach o stałej

zabudowie – w sklepach i zakładach gastronomicznych , których usytuowanie

nie koliduje z obiektami kultu religijnego , zakładami opieki zdrowotnej i

społecznej, obiektami szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych,

obiektami zajmowanymi przez organy ścigania , obiektami sportowymi,

plażami i kąpieliskami zorganizowanymi.


2. Zakazów o których mowa w pkt. 1 nie stosuje się w przypadku zgody właściciela

(Zarządcy) obiektu chronionego na jednorazowe prowadzenie sprzedaży napojów

alkoholowych.


3. Sprzedaż napojów alkoholowych może odbywać się w godz. 6.00 - 22.00.

4. Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu

(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzi się

w punktach sprzedaży, którymi są:

- sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych,

- wydzielone stoiska w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni

sprzedażowej powyżej 200 m2,

- pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których

sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych.


5. W wyjątkowych przypadkach udziela się zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych w godz. 22.00-6.00 w punktach które nie są zlokalizowane w budynkach

mieszkalnych i ich bezpośrednim sąsiedztwie.


6. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu

sprzedaży może być prowadzona w placówkach gastronomicznych tj. restauracjach,

kawiarniach, zajazdach, barach, pabach. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych nie

może być prowadzona w stołówkach pracowniczych.


7. Rada Miejska Mirosławiec może wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu na terenie

Gminy Mirosławiec w związku z mającymi odbyć się w gminie ważnymi wydarzeniami

o charakterze kulturalnym, religijnym ,sportowym lub innym.


8. Wobec tego, iż na terenie gminy Mirosławiec usytuowane są Jednostki Wojskowe wnioski

na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Mirosławiec Górny, winny być opiniowane

przez Dowódcę Garnizonu Mirosławiec.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 22-11-2004 11:46:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 22-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 22-11-2004 11:46:33