ZARZĄDZENIE NR 76 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

ZARZĄDZENIE NR 76

Burmistrza Mirosławca

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) i art. 58 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014 r., poz. 1741, zm. poz. 1888.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 31 Burmistrza Mirosławca z 6 maja 2013 r. w sprawie ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego , wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1.  Kierownikowi i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Mirosławcu pełniącym obowiązki przy uroczystych formach przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, nadaniem imienia i jubileuszy przysługuje ekwiwalent pieniężny z tytułu zakupu uroczystego ubioru z własnych środków pracownika. Jednocześnie nakładam obowiązek używania reprezentacyjnego ubioru służbowego przez Kierownika i Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Mirosławcu podczas pełnienia obowiązków przy uroczystych formach przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, nadaniem imienia i jubileuszy.”

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7.  Ubiór składa się z:

1) dla kobiety:

a) kostium dwuczęściowy wizytowy,

b) bluzka,

c) obuwie.

2) dla mężczyzny:

a) garnitur

b) koszula

c) obuwie.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 

㤠3.

1.  Ekwiwalent, o którym mowa w §1 przysługuje raz na trzy lata i jest wypłacany na podstawie wniosku sporządzonego przez Kierownika i Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Mirosławcu zatwierdzonego przez Burmistrza Mirosławca nie później niż do 30 września kolejnego roku, za który przysługuje ekwiwalent.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Wniosek należy złożyć do Referatu Finansowego 10 dni przed upływem terminu o którym mowa w ust. 1.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi USC w Mirosławcu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ....................

Burmistrza Mirosławca

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Wniosek o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego na sfinansowanie kosztów zakupu reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika USC/ Zastępcy Kierownika USC* w Mirosławcu.

Dane pracownika:

Imię i nazwisko: ………………………………………….

Stanowisko ……………………………………………….

Data wypłaty ostatniego ekwiwalentu/wypłata po raz pierwszy*: ……………………..

Wysokość wypłaconego ekwiwalentu (jeżeli dotyczy): …………………… zł.

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego:

Wyżej wymieniona osoba spełnia warunki do wypłaty ekwiwalentu w wysokości ………………….. zł (słownie złotych ……………………………………………….), który stanowi kwotę określoną zgodnie z § 2 i § 4 ust 1 i 2 oraz § 5 ust 1 i 2 zarządzenia nr 31/2013 Burmistrza Mirosławca z dnia 6 maja 2013 roku.

………………………………………………….                                                                         …………………………………..…

(data, pieczątka i podpis inspektora ds. zarządzania kryzysowego)                       (data, pieczątka i podpis Burmistrza Mirosławca)

* niepotrzebne skreslić

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 76.pdf (PDF, 17KB) 2015-08-27 08:21:01 127 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 27-08-2015 08:21:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 26-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 02-09-2015 09:35:21