ZARZĄDZENIE NR 78/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2016 r.

Na podstawie § 1 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr LII/315/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Projekt planu finansowego jednostki budżetowej winien zawierać:

1. Prognozowane dochody sporządza się w szczegółowości dział, rozdział, paragraf z podziałem na:

1) dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

2) dochody majątkowe w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

2. Prognozowane wydatki sporządza się w szczegółowości do działu, rozdziału z podziałem na:

1) wydatki bieżące z podziałem na:

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

b) dotacje na zadania bieżące,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

d) wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

f) obsługę długu Gminy,

2) wydatki majątkowe z podziałem na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,

b) zakup i objecie akcji i udziałów,

c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

4. Plan przychodów i wydatków środków ochrony środowiska.

5. Wysokość dotacji dla samorządowych instytucji kultury.

6. Zakres i kwoty dotacji celowych planowanych do przekazania ze środków budżetowych.

7. Planowane wpływy z opłat czynszowych i innych opłat z tytułu zarządzania nieruchomościami komunalnymi wraz z kosztami ich zarządzania. Koszty zarządzania w zakresie przewyższającym wpływy z czynszów zgodnie z § 8, ust. 1 umowy zlecenia w sprawie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy.

8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii.

§ 2. Do projektu planu finansowego należy dołączyć;

1. Objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy i miasta z uwzględnieniem następujących danych:

- nazwa i lokalizacja inwestycji,

- planowane nakłady na dany rok budżetowy.

§ 3. Pracownicy merytoryczni oraz kierownicy jednostek budżetowych, instytucji kultury, spółki przygotowują plany finansowe na drukach według wzorów stanowiących załączniki do zarządzenia (odpowiednio od nr 1 do nr 10) wraz z objaśnieniami do planowanych dochodów i wydatków ujętych w zestawieniach tabelarycznych.

§ 4. Do projektu budżetu na 2016 r. należy przyjąć następujące założenia;

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych - wzrost o 1,5% stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych uchwalonych przez Radę Miejską na 2015r. z uwzględnieniem przewidywanego ich wykonania za 2015 r. (bez zaległości z lat poprzednich), pozostałe dochody na poziomie prognozowanego wykonania za 2015r. oraz w wysokości wynikających z podpisanych umów,

- wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac (bez pochodnych od płac za grudzień 2016r.); dla nauczycieli w placówkach oświatowych - wzrost - 0%, dla pozostałych pracowników jednostek budżetowych - wzrost - 3,6% ,

- pozostałe wydatki pozapłacowe na poziomie 95% przewidywanego ich wykonania w 2015r.,

- udział Gminy w wysokości 20% w finansowaniu stypendiów socjalnych (rozdział 85415),

- prognozowana stopa inflacji 1,7%,

- do WPF (zał. nr 1 i 2 do WPF - dotychczas stosowany) należy przyjąć planowane przedsięwzięcia wieloletnie, których realizacja zaplanowana będzie na okres wykraczający 2016r.,

- do WPF nie należy wpisywać przedsięwzięć, których realizacja zostanie zakończona w 2016r.,

- harmonogram spłat pożyczek wraz z odsetkami, w odniesieniu do których Gmina udzieliła poręczenia, od realizowanej inwestycji w ZECWiK w Mirosławcu od 2016r. do terminu spłaty oraz prognozowane kwoty wniesienia wkładu pieniężnego w okresie od 2016r. do dnia spłaty.

§ 5. Zobowiązuję kierowników i pracowników merytorycznych oraz kierowników jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz spółki do ujęcia w projektach planów finansowych niezbędnych wydatków pozapłacowych.

§ 6. Projekty planów finansowych wraz z objaśnieniami należy złożyć do Skarbnika Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2015r.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 78/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 78/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 78/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 78/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 78/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 78/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 78/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 78/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 1 do WPF do Zarządzenia Nr 78/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zalacznik1 do WPF.pdf

Załącznik Nr 2 do WPF do Zarządzenia Nr 78/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zalacznik2 do WPF.pdf