SPRAWOZDAWCZOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE Z TERENU GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC

SPRAWOZDAWCZOŚC PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

1.  Zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.), podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane Burmistrzowi Mirosławca w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.

2.  Sprawozdanie powinno zawierać informacje o masie:

 • poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości;
 • pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych;
 • odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi;
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku.

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć do sprawozdania liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrał odpady komunalne oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a także wykaz tych właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz w przypadku rozwiązania umowy - informację, do kiedy umowa obowiązywała.

4. Przedsiębiorca, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje Burmistrzowi Mirosławca w terminie, określonym powyżej, sprawozdanie zerowe.

5. Wzór sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 630). Wypełniając sprawozdania  należy, przy obliczaniu wymaganego poziomu recyklingu, przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, stosować wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 645), jak również przy obliczaniu poziomów ograniczenia składowania masy odpadów ulegających biodegradacji, stosownych obliczeń należy dokonać na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

6. W celu weryfikacji danych zawartych w półrocznych sprawozdaniu Burmistrz Mirosławca może zobowiązać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. W przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, Burmistrz Mirosławca wzywa podmiot, który przekazał sprawozdanie, do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 14 dni.

7. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:

 • selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 • zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

 

8. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który:

 • odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej - podlega karze pieniężnej w wysokości 5.000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz 10.000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru;
 • miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami komunalnymi lub selektywnie zebrane odpady różnych rodzajów ze sobą - podlega karze pieniężnej w wysokości od 10000 zł do 50 000 zł;
 • nie przekazuje odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych albo w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2000 zł za pierwszy ujawniony przypadek;
 • przekazuje nierzetelne sprawozdanie - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania o korektę sprawozdania, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł;
 • przekazuje po terminie sprawozdanie - podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

 

 9. W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrz Mirosławca, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

 

 

 

   
   
   
   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Chałupczak 09-09-2015 10:40:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Chałupczak 09-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Kamila Chałupczak 09-09-2015 10:41:28