ZARZĄDZENIE NR 98

Burmistrza Mirosławca

z dnia 2 listopada 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz Zarządzenia Nr 8/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia przepisów szczegółowych z zakresu inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu, zarządzam co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji mienia Gminy Mirosławiec i rozliczenie jej wg stanu na 31 grudnia 2015 r.

1. Termin zdania arkuszy spisowych wyznacza się na 31 grudnia 2015 r.

2. Termin rozliczenia inwentaryzacji wyznacza się na 15 stycznia 2016 r.

§ 2. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona przez wyznaczone zespoły spisowe wg stanu osobowego jak w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

§ 3. Zasady i tryb przeprowadzenia inwentaryzacji określa Instrukcja Inwentaryzacyjna dla Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec wprowadzona Zarządzeniem Nr 8/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia przepisów szczegółowych z zakresu inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej, Sekretarzowi oraz Skarbnikowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98

Burmistrza Mirosławca

z dnia 2 listopada 2015 r.

Zespoły spisowe i harmonogram inwentaryzacji

Zalacznik1.pdf