ZARZĄDZENIE NR 100/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta w Mirosławcu na lata 2016-2019

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1) ), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta w Mirosławcu na lata 2016-2019 wraz załącznikami.

§ 2. Projekt uchwały wraz z załącznikami podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Mirosławcu celem uchwalenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1)Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 listopada 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 100/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 listopada 2015 r.

Zalacznik1.1.pdf