UCHWAŁA Nr XVIII /109/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec


        • UCHWAŁA Nr XVIII /109/2004

     • Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 kwietnia 2004 roku

w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z zm: Dz. U z 2002, Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568) , oraz art. 136 ust . 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r . o finansach publicznych ( jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz.148 z zm. Nr 45 poz 391, Nr 65 poz 594, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz. 1851, Nr 88 poz.961, Nr 153 poz.1271, Nr 96 poz.874, Nr19 poz.177) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje

§ 1 . Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Mirosławiec za 2003 rok pozytywnie ocenia się wykonanie budżetu w 2003 roku.

Sprawozdanie ustalono Zarządzeniem Nr 10/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec za 2003 rok stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 2. Udziela się absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec Elżbiety Rębeckiej- Sabak.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 4 Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 23-11-2004 09:38:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 23-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 23-11-2004 09:38:23