Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 27.04.2015 r.

Protokół nr 5/2015

z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu

które odbyło się w dniu 27.04. 2015 r. w godz. 1300- 1335

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2).

 1. Otwarcie 5  posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu.
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad Komisji.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia  Komisji.
 5. Informacja na temat  kondycji finansowej spółki ZECWiK w Mirosławcu: rachunek zysków i strat, sprawozdanie finansowe spółki.
 6. Informacja na temat realizacji Uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1

Otwarcie 5  posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu.

O godz. 1300 Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad otworzył 5  posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecni: Radny Grzegorz Różycki,  Grzegorz Plewa.

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem propozycji zmian przedłożonego porządku obrad, przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia  Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 4 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 4  posiedzenia Komisji.

Ad.5

Informacja na temat  kondycji finansowej spółki ZECWiK w Mirosławcu: rachunek zysków i strat, sprawozdanie finansowe spółki.

Na posiedzenie Komisji przybył Dyrektor spółki ZECWiK w Mirosławcu Roman Stefaniak oraz Główna Księgowa spółki Danuta Przygoda.

W/w informacja stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.

Główna Księgowa Danuta Przygoda poinformowała, iż spółka zamknęła 2014 rok wynikiem finansowym netto (strata) w kwocie 25.275,17 zł z tego: zyskiem z  działalności podstawowej w kwocie 44.344,55 zł i stratą z gospodarki mieszkaniowej w kwocie 69.619,72 zł.  Uzyskany zysk z działalności podstawowej  przekazany zostanie na kapitał zapasowy w kwocie 44.344,55 zł. natomiast  strata z działalności mieszkaniowej  zostanie pokryta  z kapitału zapasowego w kwocie 69.619,72 zł.

Dyrektor ZECWiK-u Roman Stefaniak poinformował, iż podstawową działalnością spółki jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, wytwarzanie i zaopatrzenie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.  Dodatkowo spółka na zlecenie zarządza nieruchomościami oraz zajmuje się działalnością pomocniczą związaną z utrzymaniem porządku w budynkach. Spółka zajmuje się również dokonywaniem eksmisji z lokali wchodzących w skład gminy. Zaległości mieszkańców
w podstawowych opłatach sięgają niekiedy nawet do kilkunastu miesięcy.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem, co dzieje się z mieszkaniami opuszczonymi w wyniku eksmisji?

Dyrektor Spółki poinformował, iż jest bardzo duża ilość osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego. Dodał, iż w takim wypadku  Komisja Mieszkaniowa dokonuje przydziału mieszkań.

Rady Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem, czy umowa na wynajem lokalu socjalnego zawierana jest na czas określony?

Roman Stefaniak poinformował, iż umowa na wynajem lokali zawierana jest na okres 3 lat, chyba że pojawią się przesłanki o polepszeniu się sytuacji życiowej najemcy.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem, czy ze strony mieszkańców pojawił się odzew dotyczący propozycji wykupu mieszkań komunalnych?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zostało wysłanych 30 pism do mieszkańców, jednak nie było żadnego odzewu.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem o wspólnotę mieszkaniową przy ul. Wolności w Mirosławcu?

Roman Stefaniak poinformował, iż budynek znajdujący się w centrum miasta jest w bardzo złym stanie technicznym. Tylko 1 lokator zobligował się do wpłaty środków finansowych na remont do końca miesiąca kwiecień br.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem jaki jest szacunkowy koszt remontu?

Roman Stefaniak poinformował, iż planowana spinka budynku wynosić będzie około 27 tys. zł. Dodał, iż do powyższej kwoty należy doliczyć koszty kolejnych napraw, które mają zapobiec dalszemu niszczeniu budynku.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji podziękował Dyrektorowi ZECWiK oraz Głównej Księgowej za przybycie na posiedzenie Komisji.

O godz. 1315goście opuścili posiedzenie Komisji.

Ad.6

Informacja na temat realizacji Uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu  z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

W/w informacja stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek  poinformowała, iż w otrzymanych materiałach nie znajduje się informacja od spółki ZECWiK w Mirosławcu, ponieważ spółka prowadzi swoją działalność na podstawie odrębnych przepisów prawa i nie jest zobligowana do składania  przedmiotowej informacji. Dodała, iż w 2014 roku dokonane zostało tylko 1 umorzenie na kwotę 48 zł w Przedszkolu Samorządowym w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat realizacji Uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w w/w informację.

Ad.7

Zaopiniowanie projektów uchwał.

 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego  i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż działanie  jest kontynuacją współpracy z lat poprzednich z powiatem Wałeckim  poprzez dofinansowanie do prowadzenia Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, z którego pośrednictwa korzystają mieszkańcy Gminy Mirosławiec. Przepis ustawy o finansach publicznych uwzględnia możliwości udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej albo rzeczowej. Podstawą przekazania środków na realizację pomocy wraz z zasadami rozliczania będzie stanowić umowa zawarta pomiędzy Powiatem Wałeckim a Gminą Mirosławiec.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem, czy mieszkańcy Gminy korzystają z  porad specjalistów?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Gmina co roku otrzymuje sprawozdanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w którym ujęta jest ilość mieszkańców Gminy Mirosławiec korzystających z pomocy.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem czy środki finansowe  na udzielenie pomocy zaplanowane zostały w budżecie Gminy na 2015 rok?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż środki finansowe zostały zaplanowane w uchwale budżetowej na 2015 rok.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały nr 52 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego  i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 52 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego  i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr  6  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększenie dochodów następuje na kwotę 7.000,97 zł z tytułu: kwot przekazanych przez MGOPS w Mirosławcu na dochody gminy z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r.; otrzymanych dotacji celowych na zadania własne i zlecone na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r.  Przemieszczenia wydatków wynikają natomiast z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 30.04.2015 r. w kwocie 69.771,00 zł.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zajdzie potrzeba znalezienia w budżecie Gminy środków finansowych związanych z funkcjonowaniem szkół w kwocie około 2 mln zł oraz MGOPS w kwocie 900 tys. zł.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem, czy w związku ze spadkiem ilości uczniów, zmniejszeniu ulega zatrudnienie w oświacie?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w momencie tworzenia siatki godzin nauczycieli prowadzone są na bieżąco konsultacje z Dyrektorami placówek oświatowych.

Radny Wasilij Głuscow poinformował, iż jego zdaniem liczba dzieci będzie miała tendencję spadkową.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż liczy jednak na wzrost liczby dzieci w szkołach.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowanie projektu uchwały nr 53 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 53 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr  7  do niniejszego protokołu.

Ad.8

Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym ponownego pisma Pana Zdzisława Hul w sprawie uchwały Nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r.  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Pan Zdzisław Hul w dalszym ciągu nie zgadza się z zapisami podjętej w 2012 r przez Radę Miejską uchwały. Złożone w dniu 15 kwietnia br. pismo zgodnie z jego treścią zostało przez Burmistrza Mirosławca przesłane do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż dla niego nieporozumieniem jest sposób odbioru odpadów od mieszkańców przez firmę. Odpady zbierane w sposób selektywny przez mieszkańców, podczas ich odbioru wrzucane są do jednego samochodu. Dodał, iż są to spostrzeżenia również od innych mieszkańców. Właściciel firmy twierdzi, iż samochód, który dokonuje odbioru odpadów posiada dwie osobne komory odpowiednie do rodzaju odbieranych odpadów. Poinformował, iż chciałby zobaczyć, co dzieje się z odpadami po opróżnieniu samochodu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż odpady po opróżnieniu samochodu wjeżdżają na taśmociąg, gdzie dokonywana jest ręczna segregacja.

Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż należy zwrócić na powyższy fakt uwagę właścicielowi firmy.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem czego dotyczyła interwencja Straży Pożarnej na składowisku odpadów?

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż na terenie biokompostowni podczas spawania elementów zapaliło się podłoże.

1332 – na posiedzenie Komisji przybył radny Grzegorz Plewa. Obecnych na posiedzeniu 5 członków Komisji.

 Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem o podział gruntów  na ul. Tęczowej na działki budowlane?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż nie została jeszcze przeprowadzona procedura podziału działek. W momencie podziału działek oraz ich sprzedaży, z mieszkańcami zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec.
Ad.9

Zamknięcie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad   o godz.1335   zamknął  5  posiedzenie Komisji.

Protokołowała:                                       Przewodniczący   Komisji Gospodarki i Budżetu:

Lidia Cybulska                                                                     Piotr Suchojad

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 01-12-2015 13:22:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 01-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 01-12-2015 13:22:06