Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 22 maja 2015 r.

Protokół nr 6/2015

z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu

które odbyło się w dniu 22.05. 2015 r. w godz. 1100- 1205

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2).

 1. Otwarcie 6  posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu.
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad Komisji.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia  Komisji.
 5. Informacja na temat  stanu zaawansowania prac inwestycyjnych na terenie Gminy Mirosławiec.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1

Otwarcie 6  posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu.

O godz. 1100 Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad otworzył 6  posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecni: radny Grzegorz Plewa, radny Paweł Krawczyk.

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmian do przedłożonego projektu obrad.

W związku z brakiem propozycji, Przewodniczący Komisji  zwrócił się z wnioskiem o zmianę kolejności punktów 5 i 6 porządku obrad. Zaproponował, aby punkt
6 „Zaopiniowanie projektów uchwał” przenieść za pkt.  4. Tym samym punkt dotyczący zaopiniowania projektów uchwał otrzymałby nr 5, natomiast punkt dot.  „Informacja nt stanu zawansowania prac inwestycyjnych”  otrzymałby nr 6.

W związku z brakiem innych propozycji zmian przystąpiono do głosowania nad zaproponowana zmianą.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła zgłoszoną zmianę porządku obrad.

Następnie Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianach.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia  Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 5 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 5  posiedzenia Komisji.

Ad.5

Zaopiniowanie projektów uchwał.

 • w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec.

Na posiedzenie Komisji przybył  architekt Kowalski Piotr- główny projektant zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec.

Piotr Kowalski poinformował, iż zmiana studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec dotyczy wyznaczenia nowego kierunku rozwoju  południowej części gminy tj. energetyki wiatrowej.  Uzasadnieniem zmiany studium  jest możliwość wykorzystania własnego potencjału rozwojowego Gminy Mirosławiec z zachowaniem równowagi przyrodniczej, środowiskowej i społecznej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.  Elektrownia wiatrowa ma zostać zlokalizowana w rejonie miejscowości Hanki, Jadwiżyn i Setnica. Wokół terenu lokalizacji elektrowni wyznaczona zostanie strefa ochronna związana z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu  i użytkowaniu  terenu. Na wskazanym powyżej terenie ma zostać postawionych 6  wiatraków. Maksymalna wysokość wieży wiatrowej ma osiągnąć 145 m, przy czym wraz z wirnikiem w jego skrajnej pozycji pionowej do 210 m. Terem w okolicy miejscowości Hanki, Jadwiżyn i Setnica jest jedynym terenem na którym mogą zostać postawione wiatraki i na które wojsko wydało zgodę.

Radny Józef Ryźlak zwrócił się z zapytaniem czy istniałaby możliwość postawienia kolejnych turbin wiatrakowych w okolicy Łowicza Wałeckiego?

Zastępca Burmistrza Dariusz Bartosik poinformował, iż lokalizacja farmy wiatrowej uzależniona jest w głównej mierze również od opinii wojska z uwagi na funkcjonowanie lotniska wojskowego  w Mirosławcu Górnym

Piotr Kowalski poinformował, iż obecnie na terenie gdzie powstać ma farma wiatrakowa  prowadzony jest monitoring siedlisk ptaków.

Zastępca Burmistrza poinformował, iż starania dotyczące sporządzenia zmiany studium rozpoczęły się w 2013 roku. W 2014 r. Rada Miejska w Mirosławcu podjęła uchwałę w  sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec. Dodał, iż studium nie jest przepisem gminnym i nie stanowi podstawy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu. Jest  on dokumentem planistycznym obejmującym  obszar gminy, umożliwiającym na jej obszarze koordynację rzeczową i czasową działań przestrzennych. Podczas przeprowadzania całej procedury mającej na celu zmianę studium, uzyskania wszelkiego rodzaju pozwoleń, nie wpłynęły od mieszkańców na piśmie żadne zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej inwestycji.

Radny Józef Ryźlak poinformował, iż obszar  farmy wiatrowej będzie musiał zostać wyłączony z rejonu polowań.

Piotr Kowalski poinformował, iż zwierzęta z reguły nie zbliżają się do wiatraków.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż uchwalenie studium, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń oraz uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego jest długotrwałą procedurą.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem, kiedy planuje się zakończenie przedmiotowej inwestycji?

Piotr Kowalski poinformował, iż jeśli wszystko przebiegać będzie bez przeszkód, być może zakończenie inwestycji nastąpi w 2018 roku. Dodał, iż wskazane jest, aby  drogi dojazdowe do poszczególnych elektrowni wiatrowych zlokalizowane były w pierwszej kolejności w miejscach dróg istniejących. Infrastruktura drogowa umożliwiać musi sprawną realizację inwestycji. Konieczne jest zapewnienie swobodnego dojazdu do poszczególnych turbin wiatrowych.  Droga na odcinku Kol. Hanki-Jadwiżyn będzie musiała zostać wyremontowana  aby mogły po niej poruszać się  samochody przewożące części do elektrowni.

Radny Wasilij Głuśców zwrócił się z zapytaniem dotyczącym sposobu wykorzystania wyprodukowanej energii?

Dariusz Bartosik poinformował, iż wyprodukowana energia z elektrowni wiatrowych kierowana będzie do Głównego Punktu Zasilania w Mirosławcu. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Państwa muszą wykazać wskaźniki 20% uzyskania czystej energii.

Piotr Kowalski poinformował, iż w sytuacjach awaryjnych prąd będzie z elektrowni wiatrowej. Problem może pojawić się jedynie z kumulacją energii.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż uzyskanie przez Gminę odpowiedniego poziomu niskoemisyjności jest dodatkowym atutem przy składaniu wniosków o dofinansowanie ze środków z Ochrony Środowiska.

Radny Józef Ryźlak zwrócił się z zapytaniem dotyczącym postawienia kolejnych elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Mirosławiec. Dodał, iż w okolicy m. Hanki –Setnica znajdują się pola, na których wieją silne wiatry.

Piotr Kowalski poinformował, iż okres przygotowania dokumentacji dotyczącej budowy farmy wiatrowej trwa około 5 lat. Ponadto dość kosztowne są badania dotyczące siedlisk ptaków i pomiary wiatrów.

Radny Józef Ryźlak zwrócił się z zapytaniem dotyczącym odległości elektrowni wiatrowych od siedlisk ptaków?

Piotr Kowalski poinformował, iż nie ma ustalonej konkretnej liczby. Wszystko zależy od opinii ornitologów i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu;

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż przedmiotowa skarga zostanie rozpatrzona podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej. Komisja podczas posiedzenia Rady Miejskiej zaproponuje rozwiązanie niemniejszej skargi.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” na okres programowania 2014-2020.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 zmieniony zostało kryterium Lokalnej Strategii Rozwoju.  W chwili obecnej o status Lokalnej Grupy Działania mogą ubiegać się stowarzyszenia, które swoim działaniem obejmują obszar na którym zamieszkuje minimum 30 000 mieszkańców. W związku z tym, iż Lokalna Grupa Działania Lider Wałecki swoim działaniem obejmuje liczbę 28 867 mieszkańców zasadne jest połączenie się Stowarzyszenia Lider Wałecki  ze Stowarzyszeniem Partnerstwo Drawy, które zawiązać mają nowy podmiot „LGD partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”.  Lokalna Grupa Działania działać będzie na obszarze gmin powiatu wałeckiego, powiatu drawskiego  i powiatu choszczeńskiego. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest wspólne działania na rzecz szeroko pojętego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich. Stowarzyszenie tworzyć również będzie wielosektorową strategię uwzględniającą środki pomocowe
z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Radny Józef Ryźlak zwrócił  się z zapytaniem, jakie są korzyści dla Gminy w związku z członkowstwem w stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Rybackiej?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż dzięki pozyskaniu środków finansowych z programu Lokalnej Grupy Rybackiej udało się uzyskać dofinansowanie na zagospodarowanie plaż nad jeziorem w Piecniku, Łowiczu Wałeckim oraz na organizację ubiegłorocznych dożynek gminnych „Święto Dyni”.

Przewodniczący Komisji zwrócił się  z zapytaniem jaka będzie rola stowarzyszenia Lider Wałecki w momencie połączenia się dwóch stowarzyszeń?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zapewne nastąpi zmiana statutu stowarzyszenia Lider Wałecki, jak również wybrane zostaną nowe władze stowarzyszenia.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem, dlaczego miasto Wałcz nie może być członkiem stowarzyszenia Lider Wałecki?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż członkami stowarzyszenia Lider Wałecki mogą być tylko i wyłącznie gminy wiejskie, natomiast miasto Wałcz jest gmina miejską.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem, czy w związku z przystąpieniem do nowego stowarzyszenia mają nastąpić inne zmiany niż zmiana statutu?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż ma nastąpić zmiana Statutu oraz wybór walnego zgromadzenia.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” na okres programowania 2014-2020.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” na okres programowania 2014-2020.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  6 do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok;

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększeniu ulegają dochody budżetu gminy i miasta o kwotę 148.125,63 zł oraz wydatki budżetu o kwotę 716.143,63 zł. Zwiększeniu ulegają również przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 568.018,00 do kwoty 1.815.018,00 zł. Zwiększenia wydatków następują na takie zadania jak: przebudowę i rozbudowę chodników we wsi Jabłonkowo – wykonanie i nadzór inwestorski  w kwocie 50.000,00 zł, przebudowę ulicy Sprzymierzonych  w Mirosławcu wraz z odwodnieniem (od ul. Wileńskiej do ul. Wolności) – wykonanie robót i nadzór inwestorski w kwocie 184.000,00 zł, przebudowę ul. Akacjowej i Lipowej w Mirosławcu – opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 3.440,00 zł, budowę zjazdów publicznych na ul. Polnej w Mirosławcu- opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 6,150.00 zł, nabycie nieruchomości  na mienie komunalne tj. przejęcie lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 63 położonego w miejscowości Hanki wraz z przynależną częścią gruntu działki nr 29/2 i opłaty notarialne w kwocie 23.000,00 zł, przebudowę chodników na ul. Wąskiej w Mirosławcu wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Wąskiej – opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 4.428,00 zł., budowę placu zabaw przy ZS w Mirosławcu w kwocie 80.000,00 zł oraz przy Przedszkolu Samorządowym „Słoneczko” za kwotę 132.000,00 zł, zakup drzew i innych materiałów (ze środków ochrony środowiska) w kwocie 20.000,00 zł, dofinansowanie usług sprzątania miasta i wsi ( ze środków ochrony środowiska) w kwocie 14.000,00 zł, dofinansowanie utylizacji azbestu (ze środków ochrony środowiska) w kwocie 10.000,00 zł, remont, modernizację sieci kanalizacyjnych, regulację studzienek (ze środków ochrony środowiska) w kwocie 10.179,63 zł, dofinansowanie usług na ogławianie i zabiegi pielęgnacyjne drzew (ze środków ochrony środowiska) w kwocie 20.000,00 zł,.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 maja 2015 r. z przeznaczeniem na: dofinansowanie opłat za administrowanie budynków komunalnych w kwocie 72.500,00 zł,  pokrycia kosztów przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu w kwocie 2.900,00 zł., zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu w kwocie 20.000,00 zł, dotacje celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację „festiwalu Żubra” w kwocie 110.000,00 zł,  wykonanie utwardzenia terenu oraz barierek ochronnych przy świetlicy wiejskiej we wsi Jadwiżyn – opracowanie dokumentacji technicznej i roboty w kwocie 12.000,00 zł.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość  składania wniosków dotyczących środków ochrony środowiska?

Przewodniczący Komisji poinformował, iż wnioski można składać do 8 czerwca br.

Skarbnik Gminy dodała, iż z tzw. wolnych środków wykonywane są takie zadania jak:  rozbudowa chodników we wsi Jabłonkowo, przebudowa ul. Sprzymierzonych, budowa zjazdów publicznych, przebudowa chodników na ul. Wąskiej.

Radny Józef Ryźlak poinformował, iż w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2019 w planach inwestycyjnych nie ma nic na temat budowy sieci kanalizacyjnej we wsi Hanki.

Zastępca Burmistrza Dariusz Bartosik poinformował, iż wieś Hanki  według wstępnych planów ma zostać przyłączona do oczyszczalni ścieków w Mirosławcu.

Radny Grzegorz Różycki poinformował, iż środki niewykorzystane w ramach zaplanowanych zadań wracają do budżetu gminy, a co za tym idzie następuje zmiana planu. Zwrócił się następnie z zapytaniem dotyczącym planowanego remontu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Mirosławcu?

Przewodniczący Komisji poinformował, iż powyższe zagadnienie omawiane zostanie w kolejnym punkcie porządku obrad.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  7 do niniejszego protokołu.

 • zmieniający wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019,

Skarbnik Gminy poinformowała, iż w/w projekt uchwały jest nieodłącznym elementem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Radny Wasilij Głuscow poinformował, iż spłaty kredytów mają zakończyć się dopiero w 2021 roku.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż Gmina do 2021 r. poręczać będzie dla spółki ZECWiK pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym”.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławic na lata 2015-2019.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający wieloletnią prognozę Finansowa Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

Ad.6

Informacja na temat  stanu zaawansowania prac inwestycyjnych na terenie Gminy Mirosławiec.

W/w informacja stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

Radny Grzegorz Różycki ponownie zwrócił się z zapytaniem dotyczącym remontu pomieszczeń w szkole podstawowej w Mirosławcu?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż 12 maja br. nastąpiło otwarcie  ofert w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego. Wpłynęły 3 oferty. Dodała, iż w chwili obecnej trwa procedura związana z oceną ofert i wyborem wykonawcy robót.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem, czy zaplanowane zadanie rozpocznie się w terminie który został zaplanowany i czy nie będzie opóźnień?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż jak na razie nic nie wskazuje na to, aby były jakiekolwiek opóźnienia.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przebudowy ul. Sprzymierzonych?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż chodzi o odcinek  ulicy Sprzymierzonych od ul. Wileńskiej do ul. Wolności. Zrobiona zostanie nawierzchnia drogi, odwodnienie oraz położony nowy chodnik po prawej strony drogi.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem  dotyczącym uzyskania wszelkich pozwoleń na  budowę sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej we wsi Próchnowo.

Monika Stąporek poinformowała, iż w ramach zadania wykonywana jest dokumentacja techniczna oraz uzyskiwane są przez wykonawcę wszelkie niezbędne zgody do prawa dysponowania nieruchomościami, uzgodnienia i pozwolenia.

Radny Józef Ryźlak zwrócił się z zapytaniem dotyczącym budowy fermy kurzej oraz budowy ujęcia wody na odcinku pomiędzy m. Bronikowo a m. Próchnowo?

Radny Wasilij Głuscow  poinformował, iż zakład fermy kurzej budowany jest przez prywatnego inwestora. Na terenie zakładu ma powstać ujęcie wody, na które właściciel jest w trakcie uzyskiwania wszelkich pozwoleń ba budowę.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż inwestor zadeklarował partycypację  w kosztach remontu drogi powiatowej na odcinku Bronikowo-Próchnowo.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż wnioski o dofinansowanie remontu dróg składane w ramach partnerstwo publiczno-prywatnego mają bardzo dużą szansę na otrzymanie dofinansowania. Następnie zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zadania zagospodarowania plaży nad jeziorem Kosiakowo?

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż w kwietniu 2015 r. opracowana została dokumentacja techniczno-kosztorysowa oraz uzyskane pozwolenie na budowę i wykonanie robót budowlanych. Dodała, iż w chwili obecnej brak jest odpowiedniego programu z którego istniałaby możliwość otrzymania dofinansowania.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż ze strony mieszkańców pojawiają się zapytania dotyczące zagospodarowania jeziora Kosiakowo.

Sekretarz Gminy poinformowała również, iż do budżetu Gminy zostały zwrócone niewykorzystane środki finansowe w ramach realizowanego zadania  budowy zbiornika na nieczystości ciekłe we wsi Jabłonowo.  Całość zadania okazała się mniejsza, niż zostało to pierwotnie zaplanowane.

Następnie Sekretarz Gminy Monika Stąporek dokonała omówienia kolejnych zadań inwestycyjnych zawartych w przedstawionej informacji.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat stanu zaawansowania prac inwestycyjnych na terenie Gminy Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjęła informację na temat stanu zaawansowania prac inwestycyjnych na terenie Gminy Mirosławiec.

Ad.7

Wolne wnioski i zapytania.

Radny Grzegorz Różycki  zwrócił się z wnioskiem o wykoszenie terenów zielonych znajdujących się na ul. Młyńskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż przetarg na wykaszanie terenów zielonych na terenie Gminy Mirosławiec wygrała firma z Człopy, która w chwili obecnej zapoznaje się ze specyfiką terenów, które mają być wykaszane.

Radny Wasilij Głuscow poinformował, iż jest ogólny problem z wykaszaniem terenów zielonych na terenie sołectw.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż sołtysi sprawowali nadzór nad wykaszaniem terenów na sołectwach przez pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych. W ubiegłym roku tereny sołectw zostały włączone do  procedury przetargowej.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z wnioskiem o włączenie  do wykaszania terenów zielonych znajdujących się przy wspólnocie mieszkaniowej na ul. Wolności 16
w Mirosławcu.

Ad.8

Zamknięcie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad   o godz.1205   zamknął  6  posiedzenie Komisji.

 

Protokołowała:                                       Przewodniczący   Komisji Gospodarki i Budżetu:

Lidia Cybulska                                                                     Piotr Suchojad

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 01-12-2015 13:25:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 01-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 01-12-2015 13:25:31