Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 24.06.2015 r.

Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu i Komisji Polityki Społecznej, które odbyło się 24 czerwca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w godz. 13.00- 15.00

 

Obecni na sali członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1 i 2)

Porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji w brzmieniu jak poniżej:

 1. Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3.  Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zapoznanie się:
  1. ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.
  2. z oceną RIO o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec,
  3. ze sprawozdaniem finansowym,
  4. z informacją o stanie mienie gminy,
  5. wypracowanie stanowisk  komisji.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.   

 Ad.1

Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.

Wspólne posiedzenie komisji otworzył Piotr Czech witając członków poszczególnych komisji stałych oraz zaproszonych gości.

  Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy    10 radnych ( Komisja Polityki Społecznej -5 członków, Komisja Gospodarki i Budżetu –  5 członków, nieobecny: Grzegorz Różycki), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Następnie poinformował, iż w związku z posiedzeniem komisji wspólnej istnieje konieczność wyboru przewodniczącego tejże komisji. Po przeprowadzonych rozmowach  z przewodniczącymi poszczególnych komisji, wytypowana została kandydatura Piotra Suchojad na Przewodniczącego wspólnego posiedzenia komisji.

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3  do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Zapoznanie się:

 1. ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2014 rok stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.

Członkowie Komisji wspólnej zostali zapoznani ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2014 rok.

 1. z oceną RIO o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec,

Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2014 rok stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Członkowie Komisji wspólnej zapoznali się z opinią RIO o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2014 rok.

 1. ze sprawozdaniem finansowym,

Członkowie Komisji wspólnej zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym Gminy i Miasta Mirosławiec za 2014 rok.

 1. z informacją o stanie mienie gminy,

W dalszej kolejności członkowie Komisji Polityki Społecznej oraz Gospodarki i Budżetu zapoznali się z informacja na temat stanu mienia Gminy.

 1. wypracowanie stanowisk  komisji.

Następnie poszczególne Komisje przystąpiły do wypracowania stanowisk w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2014 rok.

Komisja Polityki Społecznej: 5 głosów za pozytywną opinią z tytułu wykonania budżetu GiM Mirosławiec za 2014 rok.

Komisja Gospodarki i Budżetu: 5 głosów za pozytywną opinią z tytułu wykonania budżetu GiM Mirosławiec za 2014 rok.

Ad.5

Zaopiniowanie projektów uchwał.

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2014 rok.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2014 rok.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2014 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2014 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 6   do niniejszego protokołu.

 •  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  7  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż przed przystąpieniem do wyborów ławników na kolejna kadencję, rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w stawie  o sądach powszechnych. Ważne jest, aby wybrane osoby mogły służyć radnym fachową wiedzą i pomocą w wyborze najodpowiedniejszych kandydatur. Zwróciła się do członków poszczególnych komisji o wytypowanie po 1 z przedstawicielu.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o przedstawiciela Komisji Rewizyjnej?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Komisja Rewizyjna wytypuje swojego przedstawiciela podczas posiedzenia w dniu 25.06.2015 r.

Komisja Polityki Społecznej zgłosiła kandydaturę radnego Stanisława Wiese, który wyraził zgodę.

Komisja Gospodarki i Budżetu zgłosiła kandydaturę radnego Pawła Krawczyka, który wyraził zgodę.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż pismem z dnia 3 czerwca 2015 r. Nadleśnictwo Mirosławiec zwróciło się z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie uznania lasów Nadleśnictwa Mirosławiec położonych w obrębie gminy Mirosławiec za lasy ochronne. Są to lasy wodochronne, glebochronne, drzewostany nasienne wyłączone z użytkowania rębnego, cenne fragmenty rodzimej przyrody i stanowiące ostaje zwierząt prawnie chronionych. Zgodnie z zapisami ustawy o lasach rada gminy powinna wyrazić opinię o uznaniu lasu za ochronny lub pozostawienie tego charakteru.

Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż jego zdaniem wyrażona opinia nie ma żadnego znaczenia, do zatwierdzenia wysyłany jest tylko wniosek.

Radny Stanisław Wiese dodał, iż Rada Miejska musi podejmować decyzje, które nie mają żadnego znaczenia.

Radny Paweł Krawczyk dodał, iż  lasy uznaje się za ochronne jeden raz na dziesięć lat. Dodała, iż w chwili obecnej nadleśnictwo Mirosławiec posiada około 3 tys. hektarów lasów ochronnych.

Radny Stanisław Wiese poinformował, iż jego zdaniem nikt nie powinien mówić, co kto ma robić.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 4 głosach „za”, brakiem głosów ”przeciw” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów stanowiących własność Skarbu państwa za lasy ochronne.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-2

Przeciw-1

Wstrzymało się-2

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 2 głosach „za”, 1 głosem „przeciw” oraz 2 głosami „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  9  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zmiany uchwały uznającej za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w związku z wnioskiem Nadleśnictwa Mirosławiec  z dnia 29  kwietnia 2015 r. w sprawie powiększenia użytku ekologicznego położonego na działce ewidencyjnej o numerze 8382/1, proponuje się w przedłożonym projekcie uchwały powiększenie użytku ekologicznego.  Celem ochrony jest zachowanie powierzchni w trakcie przemian naturalnych. Jest to kompleks bardzo wilgotnych olsów, zmarłych częściowo w wyniku podtopienia oraz szuwarów turzycowych. Do niniejszego projektu uchwały została załączona pozytywna opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Radny Paweł Krawczyk dodał, iż wskazany teren znajduje się   w obszarze źródliskowym rzeki Setnica.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały uznającej za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały uznającej za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały uznającej za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  10 do niniejszego protokołu.

 • w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż z przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz o gospodarce nieruchomościami wynika iż, organem uprawnionym do ustalania stawek za dzierżawę nieruchomości komunalnych jest jedynie burmistrz. W uchwale będącej przedmiotem uchylenia Rada Miejska w Mirosławcu ustaliła natomiast konkretną stawkę czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dlaczego Rada Miejska nie może ustalać stawek opłat za dzierżawę?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Rada gminy nie może podejmować czynności, które należą do strefy organu wykonawczego.

Radny Stanisław Wiese poinformował, iż podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na uporządkowanie pewnych zasad oraz stawek.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad ustalania stypendiów za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż dotychczas w Gminie Mirosławiec stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce przyznawał Burmistrz na podstawie Uchwały Nr XXXV/185/2005 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2005 r. Obecnie proponuje się, aby stypendia za wyniki w  nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznawano w szkole, ponieważ takie rozwiązanie spowoduje zwiększenie dostępności stypendiów dla uczniów w ramach środków finansowych planowanych na ten cel przez organ prowadzący. Brak konieczności zwracania się z wnioskami do innego organu (tj. Burmistrza) i skoncentrowanie tegoż obowiązku na wychowawcy  klasy może w znaczący sposób poszerzyć krąg uczniów, którzy otrzymają stypendium.

Radny Stanisław Wiese zwrócił się z zapytaniem dotyczącym środków finansowych na wypłatę stypendiów?

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż Dyrektorzy placówek oświatowych otrzymają środki finansowe na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad ustalania stypendiów za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad ustalania stypendiów za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad ustalania stypendiów za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2014 rok.

Na posiedzenie Komisji przybyły: Dyrektor Ośrodka Kultury Anna Dzida, Główny Księgowy Ośrodka Katarzyna Mazur.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury jest w tym przypadku Rada Miejska w Mirosławcu.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem jak mają się ponoszone koszty przez Ośrodek Kultury w związku z organizowanymi imprezami, w stosunku do ich celowości. Dodała, iż w przedstawionej informacji podane zostały koszty organizacji takich imprez jak: ferie zimowe- 400 zł, Zielone Lato-5 tys. zł, Festiwal Żubra-114 tys. zł.

Dyrektor Ośrodka Kultury poinformowała, iż Ośrodek w związku z organizacją różnych imprez ponosi koszty zarówno mniejsze jak i większe. Wydatki na powyższy cel pochodzą tylko i wyłącznie z budżetu Ośrodka Kultury. Większość kosztów pokrywana jest z uzyskanych dofinansowań z zewnątrz.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem jakie profity otrzymuje Ośrodek Kultury w związku z organizacją Festiwalu Żubra?

Anna Dzida poinformowała, iż dzięki organizacji festiwalu ma możliwość pozyskania sponsorów takich jak Żywiec Zdrój lub Enea, którzy mogą realizować również swoje działania.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zobowiązań Ośrodka Kultury zawartych na str. 9 sprawozdania.

Anna Dzida poinformowała, iż zobowiązania dotyczą płatności faktur z grudnia poprzedniego roku w miesiącu styczeń /luty następnego roku.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem jaki jest % wzrostu wydatków w stosunku od stycznia 2013 roku do stycznia 2014 roku?

Katarzyna Mazur poinformowała, iż jest to wzrost na poziomie około 50%.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym różnicy w  kwotach udzielonych dotacji w 2013 i 2014 roku?

Anna Dzida poinformowała, iż niekiedy zachodzi sytuacja, w której to  jest potrzeba zabezpieczenia własnego wkładu finansowego. Ośrodek Kultury w ramach zabezpieczenia wkładu własnego składał do gminy wniosek o zwiększenie dotacji dla Ośrodka Kultury.

Radna Anna Turska poinformowała, iż również w pozycji dotyczącej pozostałych dochodów wynika różnica pomiędzy rokiem 2013 a 2014.

Anna Dzida poinformowała, iż różnica wynika z rozpoczęcia realizacji projektu „Zabezpieczenie populacji Żubrów przed presją turystyczną”, który to rozpoczął się w 2013 roku, lecz większość zadań realizowana była w 2014 roku.

 Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem, czy wszystkie prace remontowe w siedzibie Ośrodka Kultury zostały zakończone?

Anna Dzida poinformowała, iż trwają jeszcze prace związane z montażem klimatyzacji oraz remontem łazienki.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o kwotę w wysokości 315 zł z tytułu postępowania sądowego?

Dyrektor Ośrodka Kultury poinformowała, iż jedna z firm wynajmująca salę w siedzibie Ośrodka na pokazy sprzętu nie zapłaciła za wynajem sali.

Radna Anna Turska poinformowała, iż podczas jednej z ostatnich imprez na plakatach widniała cena 10 zł za występ, natomiast jak się później okazało koncert był bezpłatny.

Anna Dzida poinformowała, iż zaszło pewne zamieszanie, ponieważ początkowa wersja zapowiadała, że bilet kosztować będzie 10 zł, potem jednak koncert był bezpłatny dla mieszkańców.

Radna Anna Turska poinformowała, iż podczas imprezy Gminnego Dnia dziecka na stadionie zamki dmuchane dla dzieci były odpłatne.

Anna Dzida poinformowała, iż podczas festynu były inne atrakcje dla dzieci, które nie były odpłatne. Koszt wynajęcia elementu dmuchanego wynosi 1000-1500 zł.

Radna Urszula Stanisławska zasugerowała, aby były tańsze bilety wstępu na zabawki.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem dotyczącym rozliczenia majątku trwałego.

Anna Dzida poinformowała, iż rozliczenie dotyczy zakupu sprzętu nagłaśniającego, wyposażenia sali widowiskowej.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż należy docenić pracę Ośrodka Kultury, ponieważ Ośrodek pozyskał bardzo dużą ilość środków z dofinansowań.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem o planowane uruchomienie sali kinowej  w siedzibie Ośrodka?

Anna Dzida poinformowała, iż trwa jeszcze kompletowanie dokumentów, ponieważ wymagana jest zgoda sanepidu z uwagi, iż sala kinowa ma znajdować się w pomieszczeniach piwnicznych. W chwili obecnej seanse odbywają się jeden raz w miesiącu.

Radny Grzegorz Plewa poinformował, iż z fontanny przy budynku Ośrodka Kultury znikają kamienie ozdobne.

Anna Dzida poinformowała, iż założony został monitoring, który pomoże w ustaleniu sprawców.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2014 rok.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2014 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2014 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  13  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2014 rok.

Na posiedzenie Komisji przybyła Dyrektor Biblioteki Publicznej w Mirosławcu Krystyna Obara.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej jest w tym przypadku Rada Miejska w Mirosławcu.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym  podanej na str. nr 3 sprawozdania zapisu że „strata za 2014 rok pokryta zostanie z zysku z lat następnych”?

Katarzyna Mazur poinformowała, iż po zmianie w 2012 roku przepisów, fundusz instytucji tworzony jest na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, a nie jak to było w latach wcześniejszych na podstawie ustawy o działalności kulturalnej.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o stan zatrudnienia w ubiegłym roku, który został podany na str. nr 7 niniejszego sprawozdania?

Katarzyna Mazur poinformowała, iż wystąpił błąd pisarski, który zostanie sprostowany. Dodała, iż powyższy zapis nie ma wpływu na sporządzony bilans.

Radna Anna Turska poinformowała, iż usługi obce w 2014 roku wzrosły w stosunku do roku 2013.

Anna Dzida poinformowała, iż usługi obce dotyczą  wywozu nieczystości, usług transportowych, opłaty wpisowej za występy.

Krystyna Obara poinformowała, iż Biblioteka Publiczna na bieżąco musi ze względu na ochronę danych osobowych współpracować z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Radna Urszula Stanisławska zwróciła się z zapytaniem o spotkania z autorami książek?

Krystyna Obara poinformowała, iż spotkania autorskie odbywają się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy autor książki nie zażyczy sobie gratyfikacji z tego tytułu. Koszt gratyfikacji wynosi 600-800 zł netto

Radna Urszula Stanisławska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym frekwencji podczas organizowanych spotkań?

Krystyna Obara poinformowała, iż w 2015 roku zostało zorganizowane 1 spotkanie, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Zapełniona została cała sala.

Radna Anna Turska zwróciła się z propozycją, aby organizowane imprezy były bardziej rozreklamowane.

Dyrektor Biblioteki Publicznej poinformowała, iż w chwili obecnej powstaje książka o historii miasta Mirosławiec. Zaczęły pojawiać się już pierwsze wpłaty od mieszkańców.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem dotyczącym otrzymanego na minusie wyniku bilansowego w kwocie 298,18 zł.

Katarzyna Mazur poinformowała, iż powyższe zostało sporządzone na potrzeby Urzędu Skarbowego.

Radna Urszula Stanisławska zwróciła się z zapytaniem jaka jest wysokość wpłaty na książkę?

Krystyna Obara poinformowała, iż wysokość minimalnej kwoty wpłaty nie została nigdzie określona.

Radny Grzegorz Plewa korzystając z obecności Dyrektora Ośrodka Kultury zwrócił się  z prośbą o zaapelowanie do w imieniu mieszkańców Mirosławca Górnego do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o dokonanie remontu świetlicy środowiskowej w Mirosławcu Górnym.

Anna Dzida poinformowała, iż świetlica środowiskowa znajduje się w użyczeniu Ośrodka Kultury. W związku z tym mogą tam odbywać się tylko drobne naprawy.

 Radny Grzegorz Plewa dodał, iż skoro mieszkańcy Mirosławca Górnego korzystają z świetlicy, to niech zostanie ona dostosowana do ich potrzeb. Rada Sołecka na bieżąco stara się uzupełniać wyposażenie świetlicy.

Anna Dzida poinformowała, iż meble do świetlicy zostały zakupione w 2012 roku. Ponadto nie w każdej świetlicy funkcjonuje kuchnia z uwagi na przepisy bhp.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zapytanie dotyczące remontu pomieszczenia świetlicy w Mirosławcu Górnym zostało już skierowane do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Jeżeli WAM nie wykaże zainteresowania, poczynione zostaną starania, aby  przeprowadzić remont w momencie przeprowadzania remontu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Mirosławcu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem o spotkanie autora książki o historii Mirosławca z mieszkańcami?

Krystyna Obara poinformowała, iż w planach jest zorganizowanie spotkania autora książki  z mieszkańcami i uczniami szkół.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2014 rok.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2014 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2014 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 14  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż zaistniała potrzeba zmian w obowiązującym dotychczas trybie oraz kryteriach przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec m. in. w kwestii wysokości procentowej przeznaczenia środków na nagrody, kryteriów przyznawania nagród. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca dodał, iż przedmiotowy projekt uchwały został skonsultowany z Dyrektorami Placówek Oświatowych z terenu Gminy Mirosławiec.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  15  do niniejszego protokołu.

 • o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż Rada Miejska w Mirosławcu w dniu 27 września 2012 r. podjęła uchwałę Nr XXII/189/2012 w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Uchwałą z dnia 27 marca 2014 r. Rada Miejska dokonała zmian w załączniku do niniejszej uchwały wprowadzając do okręgu 7 ul. Kruczą. W okresie od kwietnia 2014 roku do czerwca 2015 roku na terenie Gminy Mirosławiec zameldowano przy ul. Sprzymierzonych (okręg nr 5) w Mirosławcu na pobyt stały osoby legitymujące się czynnym i biernym prawem wyborczym. Z uwagi na fakt, że adres niniejszy nie znalazł się w wykazie numerów domów przynależnych do ul. Sprzymierzonych i konieczności określenia jego przynależności do konkretnego okręgu głosowania, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic  i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  16  do niniejszego protokołu.

 • o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Rada Miejska w Mirosławcu uchwałą Nr  IV/28/2015 z dnia 26 lutego  2015 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dokonała zmiany siedzib dwóch obwodowych komisji wyborczych z powodu zawartych umów na wynajem w/w lokali na rzecz osób trzecich zanim został ogłoszony termin wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 r. Lokale niniejsze obecnie nie pozostają w wynajmie, wobec powyższego proponuje się przywrócenie im statusu siedzib obwodowych komisji wyborczych.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 17  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mirosławiec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż jednym z obowiązków ustawy o publicznym transporcie zbiorowym jest określenie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów  i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje szansa na zagospodarowanie terenu na ul. Dworcowej w Mirosławcu, ponieważ jest to dość newralgiczny teren.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż temat związany z zagospodarowaniem terenu na ul. Dworcowej w ciągu 1 roku zostanie uporządkowany.

Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż tereny na ul. dworcowej należą do PKP.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mirosławiec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mirosławiec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mirosławiec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 18  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż postanowienia uchwały Nr VI/42/2007 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2007 r. nakładają na Radę Miejską w Mirosławcu obowiązek podjęcia odrębnej uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do  rejestru zabytków. Wskazane w uchwale prace konserwatorskie przy Kościele filialnym pw. Św. Jadwigi w Jabłonowie mają charakter prac zmierzający  do zachowania wewnętrznego stanu zabytku a także poprawy jego wizerunku estetycznego oraz waloru zabytkowego.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem czy gmina musi udzielić dofinansowania, czy może jest to dobra wola?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż jest to dobra wola ze strony Gminy  udzielenia pomocy.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem, czy każdy z  kościołów na terenie Gminy Mirosławiec znajduje się w rejestrze zabytków?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż każdy z Kościołów korzystał z udzielonej przez Gminę dotacji na prace konserwatorskie. Dodał, iż remont Kościoła w Próchnowie wymaga bardzo dużej ilości środków finansowych.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 19  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Powiatu Wałeckiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi 2308z  w miejscowości Piecnik”.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w dniu 15 czerwca 2015 r. wpłynął wniosek od powiatu Wałeckiego o udzielenie dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi 2304z w miejscowości Piecnik” w kwocie 74 000,00 zł. Przedmiotowa kwota zostanie przeznaczona na wykonanie robót budowlanych, które mają obejmować wykonanie od drogi krajowej K10 do końca wsi Piecnik nowych chodników we wsi Piecnik. Na realizację zadania Powiat Wałecki zabezpieczy środki z przeznaczeniem na sporządzenie projektu technicznego oraz na wykonanie robót.

Radna Anna Turska poinformowała, iż na w/w zadanie zostały przeznaczone bardzo wysokie koszty.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem o środki finansowe w związku z planowanym remontem drogi powiatowej na odcinku Piecnik -Próchnowo-Bronikowo?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na w/w remont zostały zaplanowane środki finansowe.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Powiatu Wałeckiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi 2308z  w miejscowości Piecnik”.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Powiatu Wałeckiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi 2308z  w miejscowości Piecnik”.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Powiatu Wałeckiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi 2308z  w miejscowości Piecnik”.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 20  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z powiatem drawskim, Powiatem Wałeckim i Gmina Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec”.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż podjęcie uchwały intencyjnej pozwala na przygotowanie porozumienia- umowy na wspólne  rozpoczęcie prac przygotowawczych do realizacji zadania. W pierwszej kolejności opracowana zostanie dokumentacja techniczna, która pozwoli na określenie kosztów jej realizacji. Idea wspólnej realizacji inwestycji opiera się na zasadzie, że wszystkie 4 samorządy lokalne (tj. Kalisz Pomorski, Mirosławiec, Zarząd dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Wałczu) miałyby  współfinansować planowaną inwestycję w wysokości ¼ kosztów. Planuje się, że w latach 2015-2016 nastąpiłoby wykonanie dokumentacji technicznej, zaś po roku 2016 realizacja inwestycji. Planowany szacunkowy koszt inwestycji wynosi 15 mln zł. Szacunkowy koszt przypadający na 1 samorząd kształtowałby się w granicach 650 000,00 zł- 1 750 000 zł. Przebudowa drogi w wyżej wymienionym zakresie pozwoli na dokończenie przebudowy drogi powiatowej 1984Z na terenie Gminy Mirosławiec, której pierwszy etap został zrealizowany w 2012 roku oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego oraz wpłynie korzystnie na walory estetyczne gminy i regionu.

Przewodniczący Komisji dodał, iż droga ma zostać wyremontowana od końca ul. Orla w Mirosławcu do granic powiatu w kierunku m. Stara Studnica.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z powiatem drawskim, Powiatem Wałeckim i Gmina Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec”.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z powiatem drawskim, Powiatem Wałeckim i Gmina Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec”.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z powiatem drawskim, Powiatem Wałeckim i Gmina Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec”.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 21  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.

Burmistrz Mirosławca zwrócił się z zapytaniem, czy podane opisy zadań  planowanych do realizacji są wystarczające?

Radna Anna Turska poinformowała, iż  propozycje wydatków z którymi Rada Miejska ma styczność przedstawiane są dopiero przed posiedzeniami rady. Dodała, iż jej zdaniem Rada Miejska nie ma nic do powiedzenia w kwestii planowanych wydatków.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zadania rozpoczynane są z chwilą wprowadzenia do budżetu   tzw. wolnych środków. Zdarza się, że rozpoczynane zadania dotyczą tematów zgłoszonych w latach poprzednich.  Dodał, iż tematy dotyczące oświetlenia oraz kanalizacji są dla Gminy zadaniami priorytetowymi. Tematy dotyczące budowy placów zabaw są konsekwencją poprzedniego roku.

Sekretarz Gminy dodała, iż wolne środki finansowe pojawiają się dopiero na przełomie miesięcy luty/marzec.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym roli Rady Miejskiej, czy jest ona tylko do dokonywania przemieszczeń środków finansowych?

 Piotr Pawlik poinformował, iż stara się sygnalizować tematy zaplanowane do realizacji  z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. Ponadto w realizowanych zadaniach zawierane są również tematy mieszkańców poszczególnych sołectw zgłoszone podczas przeprowadzanych wyborów sołeckich. Wszystkie zgłaszane tematy będą sukcesywnie realizowane.

Sekretarz Gminy dodała, iż niektóre z realizowanych zadań dotyczą tematów zgłoszonych podczas kadencji poprzedniego Burmistrza Mirosławca.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym projektu dokumentacji na oświetlenie uliczne na ul. Lipowej w Mirosławcu?

 Burmistrz Mirosławca poinformował, iż dokumentacja techniczna zostanie sporządzona  całą długość ul. Lipowej.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby gdyby opracowana dokumentacja techniczna na oświetlenie ulic sporządzona została w formie jednego dokument, a nie jak zostało to zrobione w kilku?

Piotr Pawlik poinformował, iż zawarte w projekcie uchwały projekty budowy oświetlenia są osobnymi zadaniami inwestycyjnymi. Lepiej i łatwiej  wykonywać jest mniejsze zadania.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zagospodarowania plaży nad jeziorem Kosiakowo?

Piotr Pawlik poinformował, iż całkowity koszt zagospodarowania plaży został oszacowany na kwotę 700-800 tys. zł. Dodał, iż przez cały czas trwają oczekiwania na pojawienie się odpowiedniego programu, dzięki któremu będzie możliwość uzyskania dofinansowania zadania.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym  budowy placów zabaw?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż budowa placów zabaw dotyczy tzw. środków niewygasających.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z wnioskiem o naprawę bądź rozbiórkę ruchomego pomostu nad jeziorem Kosiakowo, który jest w złym stanie technicznym.

Radny Paweł Krawczyk dodał, iż jezioro Kosiakowo oznaczone jest jako wody płynące. Na budowę wszelkiego rodzaju pomostów musza zostać wydane stosowne pozwolenia.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do zaopiniowania  projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 22  do niniejszego protokołu.

 • zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania  projektu uchwały zmieniającego wieloletnią prognozę  finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniający wieloletnią prognozę  finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniający wieloletnią prognozę  finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 23  do niniejszego protokołu.

Ad.6

Wolne wnioski i zapytania.

Radny Józef Ryźlak zwrócił się z wnioskiem o wycięcie krzewów i gałęzi drzew rosnących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Mirosławiec-Hanki.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił uwagę na kwestię związaną z pełnieniem dyżurów przez Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu w okresie wakacyjnym, tj. przez okres 3 tygodni. Dodał, iż jego zdaniem jest to zbyt krótki okres czasu, ponieważ niejednokrotnie rodzice mają problem z dziećmi w okresie wakacyjnym.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż dokona rozeznania jak wygląda w tym roku sytuacja z dyżurem w Przedszkolu.  Dodał, iż każdego roku przed feriami, wakacjami sporządzana jest lista dzieci, które mają przebywać w dniach wolnych w przedszkolu.

Radny Paweł Krawczyk dodał, iż należy z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym zwracać się do rodziców z takim zapytaniem.

Sekretarz Gminy dodała, iż w mieście Wałcz w okresie wakacyjnym, z kilku przedszkoli dyżur pełni tylko jedno.

Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż przeważnie Przedszkole pełniło dyżur przez okres 4 tygodni, w tym roku zostało to zmniejszone do 3 tygodni.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem czy podczas remontu nawierzchni drogi krajowej nr 10 na ul. Wolności w Mirosławcu oraz wymiany chodników, istnieć będzie możliwość wytyczenia na chodnikach ścieżki rowerowej?

 Burmistrz Mirosławca poinformował, iż chodniki wzdłuż drogi nr 10 są szerokie tylko na pewnych odcinkach. Nie ma możliwości w takim wypadku wyznaczenia ścieżki dla rowerów.

Radna Anna Turska zwróciła się z wnioskiem o załatanie dziury w jezdni na skrzyżowaniu ulic Zamkowa i Szkolna w Mirosławcu. Ponadto zwróciła się z wnioskiem o uporządkowanie terenu, wycięcia gałęzi krzewów na działce znajdującej się na ul. Wolności, po lewej stronie za torami w kierunku m. Kalisz Pomorski. Gałęzie drzew utrudniają poruszanie się pieszym po chodniku.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem dotyczącym oświetlenia ulicznego  w Mirosławcu Górnym?

 Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Gminy w chwili obecnej nie stać na  zrealizowanie zadania o którym mowa powyżej, w ciągu jednego roku. Wspólnie z firmą Enea trwać będą poszukiwania mające na celu znalezienie rozwiązania. Dodał, iż również w chwili obecnej nie jest w stanie wskazać terminu realizacji.

Ad.7

Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.   

W związku z wyczerpaniem przedłożonego porządku obrad Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji o godz. 15.00 zamknął wspólne posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Gospodarki i Budżetu.

 

Protokołowała:                                              Przewodniczący Komisji:

Lidia Cybulska                                              Piotr Suchojad

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 01-12-2015 13:29:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 01-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 01-12-2015 13:29:12