Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 24.08.2015 r.

Protokół nr 8/2015

z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu

które odbyło się w dniu 24.08. 2015 r. w godz. 1100- 1140

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2).

 1. Otwarcie 8  posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu.
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad Komisji.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich  posiedzeń  Komisji.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie posiedzenia.
 8. Wizja lokalna Gminy Mirosławiec- przegląd prowadzonych inwestycji w  2015 roku.

d.1

Otwarcie 8  posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu.

O godz. 1100 Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad otworzył 8  posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmian do przedłożonego projektu obrad.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Przyjęcie protokołów z poprzednich  posiedzeń  Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 6 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 6  posiedzenia Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Polityki Społecznej.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z wspólnego posiedzenia Komisji.

Ad.5

Zaopiniowanie projektów uchwał.

 • w sprawie zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż  zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych rady gminy zasięgają od Komendanta Wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego informacji o zgłoszonych kandydatach na ławnika.  Wpłynęło 5 zgłoszeń od kandydatów na ławnika. Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników dokonał w dniu 11 sierpnia br. weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia przesłanek określonych w ustawie. W wyniku zakończenia procedury weryfikacji 2 zgłoszenia nie spełniały wymogów zawartych w ustawie. W związku z powyższym  zespół zawnioskował do Burmistrza Mirosławca  o przygotowanie niniejszego projektu uchwały.

Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż do Sądu Rejonowego w Wałczu zgłoszone zostały 3 kandydatury na 2 wolne miejsca, natomiast do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy na 1 miejsce zgłoszone zostały dwie kandydatury.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż na dzień dzisiejszy zachodzi potrzeba podjęcia projektu uchwały dotyczącego tylko i wyłącznie zasięgnięcia opinii o kandydatach.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgłoszenie Pani Kamili Anny Chałupczak do Sądu Rejonowego w Wałczu dokonane przez Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu zawiera  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, które datowane są na dzień 19 maja 2015 r. tj. na dzień wcześniejszy niż 30 dni przed dniem zgłoszenia data zgłoszenia: 23 czerwca 2015 r.), co jest niezgodne z art. 162 § 5 ustawy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

Głosowanie:

Za- 6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ustroju sądów powszechnych  zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w ustawie, pozostawia się bez dalszego biegu. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały. Zgłoszenie Pani Honoraty Cegielskiej do Sądu Rejonowego w Wałczu, dokonane przez grupę obywateli zostało wypełnione niezgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639) tj. karta zgłoszenia nie została wypełniona drukowanymi literami, nie wypełniono części A zgłoszenia, nie wypełniono punktu 13, 14, częściowo wypełniony został punkt 11, nie wskazano osoby reprezentującej kandydata na ławnika w konsekwencji część C  zgłoszenia dotycząca danych podmiotu zgłaszającego kandydata na ławnika nie została wypełniona i zgłoszenie nie zostało podpisane przez osobę reprezentującą kandydata.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

Głosowanie:

Za- 6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków  o realizację zadań publicznych Gminy Mirosławiec w ramach inicjatywy lokalnej.

Monika Stąporek poinformowała, iż inicjatywa lokalna stanowi formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami w celu wspólnego  realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Zawarte w projekcie uchwały kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej zostały opracowane w celu ujednolicenia procedury i ułatwienia Gminie Mirosławiec wyboru najlepszych przedsięwzięć. W miesiącu czerwcu zostały przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami na temat zapisów projektu uchwały. Na podstawie zapisów przedmiotowego projektu uchwały Gmina będzie miała możliwość  pomóc grupie mieszkańców, lub organizacji pozarządowej w realizacji zadania  pod warunkiem, że zostanie pokazany wkład własny w realizacji planowanego zadania czyli np. świadczenia rzeczowe, robocizna świadczona przez wnioskodawcę. Wsparcie Gminy w ramach inicjatywy lokalnej może mieć charakter rzeczowy – między innymi poprzez użyczenie sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej, organizacyjny- poprzez wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu dokumentacji oraz wsparcie informacyjne, lub też wsparcie finansowe.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem, czy na planowane zadania zostaną w budżecie zaplanowane środki finansowe?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Burmistrz dokona oceny celowości realizacji zadania publicznego w formie inicjatywy lokalnej i analizy możliwości zaangażowania środków Gminy w realizacji zadania oraz planowany poziom kosztów koniecznych do poniesienia przez Gminę. Wnioskodawca w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku otrzymuje odpowiedź o decyzji.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób do tej pory rozpatrywane były wnioski?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż do tej pory na terenie Gminy Mirosławiec nie funkcjonowała uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej.

Radny Grzegorz Plewa poinformował, iż jego zdaniem podjęcie przedłożonego projektu uchwały jest bardzo dobrym pomysłem. Dodał, iż z terenu sołectwa Mirosławiec Górny pojawi się bardzo wiele wniosków.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
 o realizację zadań publicznych Gminy Mirosławiec w ramach inicjatywy lokalnej.

Głosowanie:

Za- 5

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 5 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Gminy Mirosławiec w ramach inicjatywy lokalnej.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie umieszczania reklam na terenach, obiektach lub urządzeniach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż podjęcie uchwały uzasadnione jest z jednej strony potrzebą ujednolicenia, zweryfikowania i znowelizowania zasad umieszczania reklam na terenach, obiektach i urządzeniach komunalnych stanowiących własność Gminy Mirosławiec oraz pobierania z tego tytułu opłat, z drugiej strony zwiększenia wpływów do gminnego budżetu.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem na jakiej zasadzie zostały zaproponowane wysokości stawek?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zostały one zaproponowane na zasadzie porównania z innymi gminami, rozeznania w stawkach obowiązujących w sąsiedztwie. Dodała, iż stawki nie mogą być zbyt wysokie, ponieważ mogłyby odstraszyć zainteresowanych. Propozycja zmiany obowiązujących stawek została zaproponowana przez spółkę ZECWiK.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie umieszczania reklam na terenach, obiektach lub urządzeniach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat.

Głosowanie:

Za- 5

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 5 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie umieszczania reklam na terenach, obiektach lub urządzeniach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat.

 Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż dotychczasowy najemca wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Mirosławca  o zawarcie kolejnej umowy najmu  na okres 3 lat, na lokal użytkowy o powierzchni 80,17 m2 położony w Bronikowie, w budynku świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej.

Głosowanie:

Za- 6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.

 

Monika Stąporek poinformowała, najemca lokalu nr 2 przy ul. Sprzymierzonych 13 złożył wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego, w związku z czym przygotowano Zarządzenie nr 56 Burmistrza Mirosławca w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w którym znajduje się między innymi lokal przy ul. Sprzymierzonych 13/2, natomiast najemca lokalu przy ul. Kościuszki 36/1 swój wniosek złożył  w lipcu ubiegłego roku i zostało przygotowane Zarządzenie nr 62 Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Jednakże najemca złożył podanie  o przesunięcie terminu zawarcia aktu notarialnego na rok bieżący.

Burmistrz Mirosławca dodał, iż niniejszy projekt uchwały jest konsekwencją wysłanych w miesiącu marcu pism do najemców lokali wchodzących w zasób Gminy o wykup lokali. Z wysłanych około 30 pism do najemców, odzew był w około 10%.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.

Głosowanie:

Za- 6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec.

Monika Stąporek poinformowała, iż  z związku z prowadzoną procedurą zmiany administracyjnej granic miasta Mirosławiec  wymagana jest uchwała Rady Miejskiej opiniująca proponowaną zmianę granic. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec w dniach od 10 czerwca 2015 r.  do  1 lipca  2015 r. W dniu 25 czerwca 2015 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbyło się spotkanie z mieszkańcami  Mirosławca i właścicielami nieruchomości położonych w granicach proponowanej zmiany  w obrębie Mirosławiec 34 dot. konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec. Na spotkanie nie przybył żaden mieszkaniec Mirosławca ani właściciel nieruchomości położonych w granicach proponowanej zmiany  w obrębie Mirosławiec 34. Podczas trwania konsultacji społecznych nikt z mieszkańców ani właścicieli nieruchomości położonych w granicach proponowanej zmiany  w obrębie Mirosławiec 34 nie zgłosił uwag do projektu zmiany granic administracyjnych Mirosławca.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za- 6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z zapisami ustawy  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 rada gminy w drodze uchwały  ustala wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Opłata  za wpis do rejestru stanowi dochód gminy. Wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.  Wysokość  za wpis została ustalona na poziomie 50,00 zł.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Głosowanie:

Za- 5

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 5 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększone zostają dochody gminy i miasta na 2015 rok o kwotę 214.494,00 zł między innymi z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę 53.392,38 zł. Zwiększeniu ulegają również wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę 316.885,00 zł. z przeznaczeniem na: rozbudowę budynku remizy OSP w Mirosławcu (opracowanie dokumentacji technicznej) w kwocie 30.000,00 zł, dofinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej  w ZS w Mirosławcu w kwocie 5.000,00 zł,  budowę oświetlenia na ul. Orlej w Mirosławcu (odcinek za przejazdem kolejowym w stronę miejscowości Orle) – wykonanie robót i nadzór inwestorski w kwocie 48.023,00 zł., budowę wiaty na placu zabaw we wsi Toporzyk wraz
z ogrodzeniem- opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 8.000,00 zł, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach  Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 4.585,00 zł, budowę bezodpływowego zbiornika na ścieki przy ZS w Piecniku – opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót w kwocie 30.000,00 zł.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nie uda się wykonać remontu kaplicy na Cmentarzu Komunalnym ze środków inwestycyjnych, lecz z bieżących. Po sesji zostanie rozesłane zapytanie cenowe do firm budowlanych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem czy Kaplica Cmentarna znajduje się w rejestrze zabytków?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż kaplica jest objęta nadzorem Konserwatora Zabytków, jednak nie jest wpisana do rejestru zabytków. Dodał, iż ponadto zachodzi potrzeba dokonania remontu i wymiany instalacji elektrycznej w Sali gimnastycznej ZS w Mirosławcu. Jednak jest również  szansa na otrzymanie dofinansowania w wysokości 20% w ramach złożonego projektu do  Urzędu Marszałkowskiego.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Jabłonowie.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż trwają poszukiwania nowego i przede wszystkim tańszego sposobu ogrzewania budynku. W następnej kolejności są również świetlice w Piecniku i Hankach.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.

Głosowanie:

Za- 6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 13  do niniejszego protokołu.

 • zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż niniejszy projekt uchwały jest konsekwencją projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019.

Głosowanie:

Za- 6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 14  do niniejszego protokołu.

Ad.6

Wolne wnioski i zapytania.

Piotr Suchojad poinformował, iż w dniu 18 sierpnia 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyło się spotkanie poświęcone organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Dzieci (roczników 2005/2006/2007/2008) Gmin Pojezierza Wałeckiego, który odbędzie się w Wałczu w dniu 12 września 2015 r. Podczas  spotkania zostało ustalone, iż każdy z przedstawicieli władz samorządowych obejmie patronatem jeden z roczników dzieci.

Radny Józef Ryźlak zwrócił się z zapytaniem, czy w siedzibie Ośrodka Zdrowia w Mirosławcu znajduje się surowica, ponieważ na terenie Gminy Mirosławiec zaobserwowana została bardzo duża ilość żmij.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż dokona sprawdzenia powyższego.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem czy wyznaczony został termin zakończenia prac związanych z dokumentacją projektową na remont drogi Bronikowo-Próchnowo-Piecnik?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż odcinek drogi Bronikowo-Próchnowo był gotowy od dłuższego czasu. W chwili obecnej trwa nanoszenie do projektu poprawek.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z wnioskiem o zamontowanie progu zwalniającego przy wjeździe do m. Próchnowo od strony m. Bronikowo w celu poprawienia bezpieczeństwa dzieci.

Burmistrz Mirosławca zaproponował zorganizowanie spotkania z mieszkańcami sołectwa Próchnowo, w którym również mieliby uczestniczyć projektant drogi oraz przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z propozycją, aby podczas wizji lokalnej Komisja udała się między innymi do Jabłonkowa, do siedziby ZS w Mirosławcu oraz na drogę Bronikowo-Próchnowo.

Ad.7

Zamknięcie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad   o godz.1140   zamknął  8  posiedzenie Komisji.

 

Protokołowała:                                        Przewodniczący   Komisji Gospodarki i Budżetu:

Lidia Cybulska                                                                     Piotr Suchojad

 

Ad.8

Wizja lokalna Gminy Mirosławiec- przegląd prowadzonych inwestycji
w  2015 roku.

W dalszej części posiedzenia, członkowie Komisji Gospodarki i Budżetu udali się na wizje lokalną Gminy Mirosławiec.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 01-12-2015 13:38:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 01-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 01-12-2015 13:38:45