Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 28.09.2015 r.

Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu, Komisji Polityki Społecznej i Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 28 września 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w godz. 13.00- 15.10

Obecni na sali członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1 i 2)

 1. Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3.  Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec  za I półrocze 2015 r.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 6. Wolne wnioski i zapytania
 7. Praca w ramach poszczególnych komisji:
 1. Komisja Rewizyjna:
  • omówienie wniosków pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w sierpniu 2015 roku.
 1. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.       

Ad.1

Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.

Wspólne posiedzenie komisji otworzył Piotr Suchojad witając członków poszczególnych komisji stałych oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy  13 radnych ( Komisja Polityki Społecznej -4 członków, nieobecny: Urszula Stanisławska; Komisja Gospodarki i Budżetu – 6 członków, Komisja Rewizyjna – 3 członków), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3  do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Informacja na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec  za I półrocze 2015 r.

W/w informację radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Komisji.

Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż budżet Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 r. uchwalony został na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2014 r. Uchwałą Nr II/10/2014. W ciągu 6 miesięcy budżet korygowany był 15 razy na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza. Planowane dochody w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 4,48% tj. o kwotę 855.277, 96 zł. Zwiększeniu uległy również planowane wydatki o 14,49% tj. o kwotę 21.092.838,08 zł.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż do 30 września każdego roku jednostki podległe składają plany finansowe na kolejny rok. Dodał, iż w ciągu minionych kilku lat Gmina nie zaciągnęła żadnych zobowiązań. Spłacane są jednak zobowiązania z lat ubiegłych.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym klasyfikacji dochodów z tytułu gospodarki odpadami?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż klasyfikacja uległa zmianie w związku z dostosowaniem planu na podstawie   otrzymanego rozporządzenia Ministra Finansów.

Radna Anna Turska zwróciła uwagę na znaczny wzrost ponad plan dochodów  związanych z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Poinformowała, iż w rozdziale 60016 tj. drogi publiczne gminne wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 200.976,78 zł
z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg, natomiast kwota zaplanowana w budżecie  na 2015 rok na w/w cel wynosi 220.000,00 zł.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż sezon zimowy rozpoczyna się dopiero 15 listopada. Ogłoszony został już przetarg na letnio-zimowe utrzymanie dróg.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zwrotu akcyzy i zakupu artykułów biurowych?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż z tytułu zwrotu akcyzy określona jest procentowo kwota, którą można przeznaczyć na zakup artykułów biurowych.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym projektu pn. „I-pełnospr@wni odkrywają bioregion”?

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż Gmina otrzymała środki finansowe w ramach projektu dotyczącego dostosowania strony internetowej dla osób niepełnosprawnych.

W związku z brakiem innych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2015 r.

 Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  przyjęła informację na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2015 r.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła informację na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za  I półrocze 2015 r.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła informację na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za
 I półrocze 2015 r.

Ad.5

Zaopiniowanie projektów uchwał.

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększeniu ulegają dochody budżetowe w kwocie ogółem 70.374,00 zł z tytułu: zwiększonych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 20.110,00 zł, odsetek z tytułu środków budżetowych w kwocie 33.813,00 zł, kwot przekazanych przez MGOPS w Mirosławcu na dochody gminy z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych w kwocie 1.100,00 zł, zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Piecniku w kwocie 4.523,00 zł.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym budowy sieci oświetleniowej na Placu Papieskim w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż oświetlenie ma pojawić się pomiędzy istniejącymi ławkami na Placu Papieskim oraz przy Placu Wolności.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem na czym polega plan gospodarki niskoemisyjnej?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż potrzeba sporządzenia i realizacji planu wynika między innymi z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętych przez Radę Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 roku, jak również wypełnia obowiązki nałożone na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności  energetycznej. Do projektów związanych z przeprowadzeniem termomodernizacji budynków użyteczności publicznej musi zostać dołączony gminny plan niskoemisyjny.

Sekretarz Gminy dodała, iż zanim plan zostanie przedłożony radnym, musi w pierwszej kolejności zostać zweryfikowany przez audytora.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym organizowanym w dniu 30 września spotkania w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania oraz Partnerstwa Drawy organizują konsultacje społeczne, w zakresie tworzenia Lokalnej Strategii  Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru LGR Lider Wałecki oraz Partnerstwa Drawy.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym nowego zadania w Zespole Szkół w Mirosławcu związanego z przeprowadzeniem   kolejnego etapu  modernizacjami budynku?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż chodzi o dalszą modernizację pomieszczeń piwnicznych oraz  na I i II piętrze w budynku Szkoły Podstawowej.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem czy zakończony został remont pomieszczeń w szkole?

Piotr Pawlik poinformował, iż remont został zakończony. Dzieci korzystają już z wyremontowanych pomieszczeń.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem czy wszystkie zaplanowane prace remontowe w szkole uda się zrealizować?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jeśli kolejny etap remontu dojdzie do fazy realizacji, to będzie on musiał zostać podzielony. W okresie wakacyjnym nie uda się przeprowadzić remontu więcej niż jednego piętra szkoły.

Na wspólne  posiedzenie komisji stałych przybyła Dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu Anna Dzida.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż obecność Anny Dzidy związana jest z inwestycjami poczynionymi przez Ośrodek Kultury oraz środkami z budżetu Gminy przekazanymi na realizację inwestycji.

Anna Dzida poinformowała, iż Ośrodek Kultury od 2013 roku rozpoczął realizację projektu pn. „Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną”. Zakres ramowy projektu obejmował:  opracowanie dokumentacji projektowej – utworzenie Regionalnego Centrum Żubra w Mirosławcu,  utworzenie punktu Informacji o żubrach w Próchnowie, powiększenie zagrody pokazowej dla żubrów w Jabłonowie, oraz jej uatrakcyjnienie,  utworzenie punktu informacji o żubrach w leśnictwie Toporzyk,  utworzenie punktów informacji o żubrach w Ziemsku, Stobnicy i Sycowicach,  organizację konferencji międzynarodowej w dniu 5 września nt. Żubr w turystyce – popularyzacja wiedzy o żubrze,  ustawienie 4 witaczy z grafiką żubra.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem, dotyczącym terminu zakończenia remontu?

Anna Dzida poinformowała, iż czas realizacji projektu to 2013-2015. Dodała, iż po zakończeniu realizacji projektu należy złożyć wnioski o refundację kosztów, która jest na poziomie 95%. Ponadto dzięki realizacji projektu udało się wykonać ocieplenie fundamentów budynku Ośrodka Kultury, zmodernizować schody do OK, wymienić armaturę w łazience, wymienić w siedzibie Ośrodka cała instalację elektryczną, zakupić nowy sprzęt oświetleniowy i nagłaśniający.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wycieczek, które chciałyby zwiedzić muzeum?

Anna Dzida poinformowała, iż wycieczki jak najbardziej mogą przyjeżdżać, są zawsze mile widziane.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem związanym z remontem podłogi w sali widowiskowej Ośrodka Kultury?

Anna Dzida poinformowała, iż podłoga została wymieniona po raz pierwszy od ponad 20 lat. Niestety musiała zostać złożona reklamacja z powodu złego położenia warstwy lakieru.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem związanym z wyprowadzeniem pionów budynku?

Anna Dzida poinformowała, iż są to plany na dalsze lata.

 Radna Anna Turska poinformowała, iż śmietniki i kosze na odpady ustawione blisko wejścia do budynku Ośrodka psują estetykę. Dodała, iż koszty wykonania budżetu Ośrodka Kultury za I półrocze są bardzo wysokie.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem do kiedy ma zostać zamontowany klimatyzator w sali widowiskowej?

Anna Dzida poinformowała, iż prace montażowe znajdują się na ukończeniu.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem czy na sali bankietowej jest dostęp do internetu?

Dyrektor Ośrodka Kultury poinformowała, iż jak najbardziej jest możliwość podłączenia się do internetu poprzez sieć bezprzewodową.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem komu ma służyć Punkt Informacji o żubrach  w Próchnowie?

Anna Dzida wyjaśniła, iż  punkt ma służyć  mieszkańcom, jak również  celom promocyjnym i edukacyjnym.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem o możliwość korzystania z internetu na świetlicy w Próchnowie?

Anna Dzida poinformowała, iż w chwili obecnej na świetlicy w Próchnowie znajduje się jeden zestaw komputerowy. W planach jest zakup kolejnego zestawu.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem czy osoba zatrudniona do opieki nad dziećmi w świetlicy pozwala korzystać dzieciom z internetu?

Anna Dzida poinformowała, iż jeśli dzieci bardzo nalegają to dostają pozwolenie na skorzystanie z internetu. Jeśli natomiast jest pogoda, to dzieci  organizowane mają zabawy na dworze.

Radny Marcin Karczewski zwrócił uwagę, iż miejsce organizacji dożynek powiatowo-gminnych nie było w odpowiedni sposób oznakowane. Osoby przyjezdne miały  problem, ponieważ nie wiedzieli gdzie mają się kierować.

Anna Dzida poinformowała, iż ustawienie jakiegokolwiek banera informacyjnego wymaga uzyskania pisemnej zgody od zarządcy drogi. Ponadto potrzebny jest również sporządzenie projektu, wszelkich uzgodnień  oraz uiszczenie stosownej opłaty.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-1

Przeciw-0

Wstrzymało się-2

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie „za”, brakiem głosów „ przeciw” oraz 2 głosami „wstrzymującymi się” nie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  5  do niniejszego protokołu.

 • zmieniający wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019;

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniający wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniający wieloletnia prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-1

Przeciw-0

Wstrzymało się-2

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie „za”, brakiem głosów „ przeciw” oraz 2 głosami „wstrzymującymi się” nie zaopiniowała projektu uchwały zmieniającego wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  6  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie;

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem, czy Gmina Mirosławiec nie jest zbyt hojna w wydawaniu środków finansowych dla innych podmiotów? Zarówno budynek jak i wnętrze Ośrodka Zdrowia w Mirosławcu wymagają przeprowadzenia remontu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Szpital w Tucznie, jak i 107 Szpital Wojskowy są miejscem w których również przebywają mieszkańcy Gminy. Jeśli chodzi natomiast o budynek Przechodni Zdrowia, to budynek zakwalifikowany jest do przeprowadzenia termomodernizacji.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem, jakie są szanse, że modernizacja budynku szpitala w Tucznie zostanie przeprowadzona?

Radny Janusz Beer zasugerował, iż należy na posiedzenie Rady Miejskiej zaprosić Dyrektora Zakładu w Tucznie Edwarda Ząbka.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zgodnie z przepisami podmioty wykonujące działalność leczniczą mogą uzyskać od jednostki samorządu terytorialnego dotację.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż  dzięki współpracy ze 107 Szpitalem Wojskowym raz w roku organizowane są akcje „Biała sobota”, dzięki której mieszkańcy Gminy mogą skorzystać z porad lekarzy specjalistów.

Radny Józef Ryźlak wyraził opinię, iż skoro na wcześniejszej sesji radni rady Miejskiej zdecydowali się udzielić dofinansowania, to należy sprawę doprowadzić do końca i przekazać wnioskowane dofinansowanie.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-1

Przeciw-0

Wstrzymało się-2

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, nie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  7  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej;

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-1

Przeciw-0

Wstrzymało się-3

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, nie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego  z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 5 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-1

Przeciw-2

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, nie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  8  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Choszczeńskiemu;

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Choszczeńskiemu.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Choszczeńskiemu.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Choszczeńskiemu.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Choszczeńskiemu.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  9  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Mirosławiec do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej;

Sekretarz Gminy poinformowała, iż plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istota planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych. Posiadanie przez Gminę i Miasto Mirosławiec planu gospodarki niskoemisyjnej będzie warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na inwestycje w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń i efektywności.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Mirosławiec do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Mirosławiec do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Mirosławiec do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Mirosławiec do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  10  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zmiany uchwały uznającej za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec;

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w dniu 31 lipca br. Nadleśnictwo Mirosławiec zwróciło się z wnioskiem między innymi o zmianę uchwały Nr XII/58/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 grudnia 1995 r. uznającej za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec. W w/w uchwale w załączniku nr 1 jest zapis w brzmieniu: „Obręb leśny Nieradź (bagna) 448j”, a powinno być „Obręb leśny Nieradź (bagna) oddział 445j”. Do przedmiotowego projektu uchwały dołączona została również opinia RDOŚ.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały uznającej za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały uznającej za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały uznającej za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały uznającej za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  11  do niniejszego protokołu.

Ad.6

Wolne wnioski i zapytania.

Radna Anna Turska złożyła wnioski o: wykoszenie i posprzątanie terenu ul. Jeziornej w Mirosławcu od posesji Państwa Stupak do posesji Państwa Muzyka, o zlikwidowanie wystających studzienek na ul. Jeziornej, naprawę przystanku autobusowego w m. Jabłonowo, skierowanie patroli Policji i Straży Miejskiej w okolice drogi znajdującej się pomiędzy Stadionem Miejskim a Cmentarzem Komunalnym, posprzątanie terenu na ul. Krótkiej w Mirosławcu na terenie po byłym skupie zwierząt oraz o odmalowanie makiet żubrów postawionych na ul. Wolności w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca nawiązując do ostatniego wniosku poinformował, iż makiety żubrów zostały odmalowane.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem, czy kamera monitoringu zamontowana na bloku nr 22 na ul. Wolności  obejmuje swoim zasięgiem teren  sklepu spożywczy na ul. Spokojnej?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na terenie miasta, a szczególnie w okolicy ul. Spokojnej zostały wzmocnione patrole z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.

Radna Anna Turska zwróciła się z wnioskiem o dokonanie wycinki suchych konarów drzew na Cmentarzu Komunalnym w Mirosławcu.

 Radny Józef Ryźlak zwrócił się z zapytaniem dotyczącym postawienia wiat przystankowych na przystankach w m. Nieradź?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zachodzi również potrzeba postawienia wiat przystankowych w m. Kolonia Łowicz Wałecki.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem, czy Komisja Mieszkaniowa zajmuje się oceną stanu mieszkań przed sezonem zimowym?

Radny Janusz Beer poinformował, iż Komisja Mieszkaniowa zajmuje się tylko i wyłącznie przydziałem mieszkań socjalnych.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z wnioskiem o posprzątanie  i wyrównanie terenu na ul. Jeziornej w Mirosławcu w okolicy oczyszczalni ścieków. Zwrócił ponadto uwagę, iż podczas prowadzonego remontu drogi krajowej nr 10 na ul. Wolności w Mirosławcu dzieci uczęszczające do szkoły maja utrudnione przejście przez przejście dla pieszych. Ponadto sygnalizacja świetlna została wyłączona.

Radny Janusz Beer poinformował, iż z poczynionych obserwacji wynika, iż straż Miejska, która co rano pełni patrol w okolicach szkoły jest źle ustawiona, ponieważ nie widzi ona dzieci przechodzących przez jezdnię.

Radny Marcin Karczewski zasugerował, aby Straż Miejska przeprowadzała dzieci przez jezdnię.

Radny Stanisław Pilc poinformował, iż w związku z remontem, jest bardzo utrudniony przejazd przez miasto.

Radny Grzegorz Różycki poinformował, iż cały ruch kierowany jest objazdem przez ul. Zamkową w Mirosławcu.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym ciągu wodnego, który przechodzi między innymi przez drogę krajową nr 10?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż do projektanta zostały skierowane wszelkie niezbędne uwagi. Firma została zobligowana do odtworzenia kanału deszczowego.

Radny Marcin Karczewski poinformował, iż po dożynkach miał zostać ustawiony kontener na odpady (gałęzie) po prawej stronie drogi nr 177 w kierunku m. Czaplinek w okolicy m. Kalinówka. Zwrócił się następnie z zapytaniem dlaczego zmienione zostały zasady płatności za letnio-zimowe utrzymanie dróg i ulic?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż do tej pory wykonawca wykonujący usługę  odśnieżania płacone miał w formie ryczałtu co miesiąc niezależnie od tego czy były wyjazdy, czy tez ich nie było. W chwili obecnej  płacone będzie miał za wyjazd.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem o możliwość przyciągnięcia na teren Gminy firm zajmujących się energia odnawialną.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż tereny wokół Gminy należą do prywatnych właścicieli. Ponadto nie wiadomo jest czy potencjalni zainteresowani otrzymają zgodę na postawienie instalacji.

Radny Mirosław Jaskulski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym remontu ul. Wąskiej w Mirosławcu?

 Burmistrz Mirosławca poinformował, iż dokumentacja projektowa związana z remontem drogi znajduje się w fazie ukończenia.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym poprawy zakrętu drogi wojewódzkiej nr 177 na ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu w kierunku m. Hanki?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wykonawca został zobligowany do poprawy nawierzchni drogi w ramach obowiązującej gwarancji. Nawierzchnia drogi na zakręcie zostanie sfrezowana.  W chwili obecnej zarządca drogi szuka środków finansowych na dokonanie w/w zadania.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem o ustawianie znaku „zakaz wjazdu” na ul. Wolności, przy budynku nr 18?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż znak ten ustawiany jest podczas organizowanych na Stadionie Miejskim imprez. Jest to związane z tymczasową organizacją ruchu. Poinformował następnie o zorganizowanym spotkaniu z Prezesem TBS w Wałczu, w sprawie budowy na terenie miasta mieszkań komunalnych. Ze strony mieszkańców zainteresowanie okazało się niewielkie. Pojawił się jednak pomysł wykupu od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej budynku po byłym internacie z przeznaczeniem na mieszkania.

Radny Janusz Beer zaapelowało o wpłatę środków finansowych na konto Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wydanie książki o historii Mirosławca. Koszt wydania pierwszego tomu wynosić będzie około 11 tys. zł.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż podczas organizowanego I Biegu Charytatywnego z wpłat uczestników  udało się zebrać kwotę 6 ty. zł.

Radna Anna Turska poinformowała, iż nikt nie spodziewał się tak wielkiego zainteresowania udziałem w biegu. Dodała, iż jej zdaniem należy imprezę wpisać w cykliczny kalendarz imprez gminnych.

W związku z wyczerpaniem przedłożonego porządku obrad o godz. 1500 Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Piotr Suchojad zamknął wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Protokołowała:                                                                     Prowadzący obrady:

Lidia Cybulska                                                                        Piotr Suchojad

Ad.7

Praca w ramach poszczególnych komisji:

 1. Komisja Rewizyjna:
 • omówienie wniosków pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej
  w sierpniu 2015 roku.

Następnie Komisji rewizyjna przystąpiła do omówienia wniosku pokontrolnych dotyczących kontroli dotyczącej stanu zaawansowania prac remontowych w Zespole Szkół w Mirosławcu.

Protokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc poinformował, iż kontrola została przeprowadzona  w dniu 20 sierpnia 2015 r. Kontrolujący dokonali przyjęcia informacji  o aktualnie prowadzonych pracach na terenie szkoły od Wykonawcy i Dyrektora ZS w Mirosławcu oraz przeglądu wykonanych już prac. Zespół kontrolny miał pewne wątpliwości, czy termin zakończenie inwestycji zostanie dotrzymany.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem jaki jest okres gwarancji na wykonane prace?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż gwarancja obejmuje okres 36 miesięcy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się z zapytaniem dotyczącym firmy, która przeprowadzała remont?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż firma posiada dobrą opinię na rynku budowlanym. Ponadto w związku z krótkim okresem czasu w którym przeprowadzany był remont i dużym zakresem prac firma miała dużą ilość pracowników.

Ad.8

Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.      

W związku z wyczerpaniem przedłożonego porządku obrad o godz. 1510 zamknięto posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 01-12-2015 13:40:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 01-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 01-12-2015 13:40:36