ZARZĄDZENIE NR 106/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 8 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.2)) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej Nr II/10/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2015 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę 21.120,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne o kwotę 21.120,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę 21.120,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne o kwotę 21.120,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 71.002,10 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 5.300,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 20.768.911,61 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 3.158.644,30 zł,

b) wydatkami w kwocie 22.395.315,87 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 3.158.644,30 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 1.626.404,26 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


1)Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513.

2)Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 8 grudnia 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 8 grudnia 2015 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 106/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 8 grudnia 2015 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 106/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 8 grudnia 2015 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 106/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 08 grudnia 2015r.

Zwiększenie dochodów.

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymaną dotacją celową na zadania własne, tj. na podstawie:

- umowy nr 139/P/DI/2015 o dofinansowanie realizacji projektu informatycznego z przeznaczeniem na realizację projektu pt. "I-pełospr@wni odkrywają Bioregion" (rozdział 75095 § 2020) w kwocie 21.120,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 21.120,00 zł

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 21.120,00 zł przeznaczono na wydatki w dziale, rozdziale i paragrafie

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu.

Przemieszczono wydatki w kwocie 71.002,10 zł .

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2015 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3 .

Rozwiązanie rezerwy ogólnej

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 5.300,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny - 20% kosztów realizacji Projektu "I-pełnospr@wni odkrywają Bioregion" zgodnie z treścią załącznika nr 4 .