UCHWAŁA NR XXVI/152/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta w rejonie ul. Wolności

UCHWAŁA NR XXVI/152/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta w rejonie ul. Wolności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 ze zmian.) oraz art. 8 ust. 1 i 2 i art. 26 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U z 1999 r. nr 15 poz. 139 ze zmian.), a także uchwałą nr XIV/81/96 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu  z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławca, Rada Gminy i Miasta  w Mirosławcu  uchwala co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławca, uchwalonego uchwałą nr III/12/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy w MIrosławcu z dnia 18 listopada 1988 r. podtrzymanego uchwałą nr VI/37/90 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego obowiązujących a terenie gminy Mirosławiec, wydanych przed dniem 27 maja 1990 r. (Dz.Urz. Woj. Pilskiego nr 4 poz. 27 z 15.04.1991 r.) zwaną dalej zmianą planu.

2.  Zmiana planu obejmuje obszar działek budowlanych nr 457-460, 467-471 o łącznej powierzchni 0,6332 ha, oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:500, zwany dalej rysunkiem, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1)  tereny mieszkaniowo-usługowe, oznaczenie na rysunku  - Mu

2)  teren usługowy, oznaczenie na rysunku - U

3) tereny pieszo-jezdne komunikacji publicznej i miejsc postojowych, oznaczenie na rysunku - K1

4) tereny kołowej komunikacji publicznej, oznaczenie na rysunku - K2

5) tereny publicznych przejść pieszych, oznaczenie na rysunku - K3

6) tereny pieszo-jezdne komunikacji prywatnej, mogącej stanowić współwłasność użytkowników lub drogę służebną, oznaczenie na rysunku - K4

7) pozostałe tereny, stanowiące poszerzenie pasa drogowego ul. Wolności.

§ 3. Ustala się następujące zasady rozgraniczania terenów, o których mowa w § 2:

1)  linie rozgraniczające przestrzeń publiczną stanowią rozgraniczenia obowiązujące,

2) minimalna ilość działek budowlanych może wynosić osiem przy zachowaniu następującej zasady łączenia terenów oznaczonych na rysunku cyframi:

a)  1 i 2

b)  3 i 4

3) maksymalna ilość działek może wynosić jedenaście, z prawem do podziału terenu oznaczonego na rysunku cyframi 6 i 7 na cztery działki budowlane,

4) teren oznaczony na rysunku cyfrą 1 może być włączony do jednej z sąsiednich działek.

§ 4.

1. Dla terenów mieszkaniowo-usługowych (Mu)ustala się zabudowę tworzącą pierzeję ul. Wolności z usługami w parterze budynku

2. Budynki zlokalizowane wzdłuż ul. Wolności muszą spełniać następujące warunki:

1) budynek zlokalizowany na działce oznaczonej na rysunku cyfrą 2, musi posiadać rzędną okapu - 114,99 m npm oraz kalenicy - 120,50 m npm, takie same jak w istniejącym budynku nr 19;

2) budynek zlokalizowany na działce oznaczonej na rysunku cyfrą 8 w części bryły graniczącej z przejściem pieszym musi posiadać rzędną okapu - 117,98 m npm i kalenicy - 122,43 m npm, takie same jak w istniejącym budynku nr 5;

3) budynek zlokalizowany na działce  oznaczonej na rysunku cyfrą 7 musi posiadać taką samą wysokość kalenicy jak istniejący budynek nr 5, tzn rzędną 122,43 m npm;

4) budynki zlokalizowane na działkach oznaczonych na rysunku cyframi 5 i 6 muszą posiadać jednakową wysokość kalenicy, nie wyższą niż 122,43 m npm lecz wyższą niż 120,50 m npm;

5) budynki zlokalizowane na działkach oznaczonych na rysunku cyframi 3 i 4 mogą posiadać wysokość kalenicy nie niższą niż 120,50 m npm inie wyższą niż 122,43 m npm;

3. W każdym budynku   zlokalizowanym wzdłuż ul. Wolności, partie wejściowe winny być usytuowane na poziomie terenu oraz mieć zapewniony dostęp na teren działki w formie przejścia bramowego lub klatki przelotowej. Przejścia oznaczono na rysunku symbolem literowym "p".

4. Poziom posadowienia parteru winien być dostosowany do rzędnej chodnika w ulicy Wolności i wynosić nie więcej nić:

1) dla działki oznaczonej na rysunku cyfrą 2 - 111,61 m npm  

2) dla działki oznaczonej na rysunku cyfrą 3 - 111,62 m npm

3) dla działki oznaczonej na rysunku cyfrą 4 - 111,65 m npm

4) dla działki oznaczonej na rysunku cyfrą 5 - 111,67 m npm

5) dla działki oznaczonej na rysunku cyfrą 6 - 111,73 m npm

6) dla działki oznaczonej na rysunku cyfrą 7 - 111,75 m npm

7) dla działki oznaczonej na rysunku cyfrą 8 - 111,75 m npm.

5. Budynki zlokalizowane na działkach oznaczonych na rysunku cyframi 5 i 6 winny posiadać narożnikowe kształtowanie bryły budynku od strony ciągu pieszego i akcent urbanistyczny wyrażony w formie lub detalu architektonicznym.

6. Budynek zlokalizowany na działce oznaczonej na rysunku cyfrą 8 winien w formie i detalu nawiązywać do istniejącego budynku przy ul. Wolności 5.

7. Każdy z zespołów budynków na działkach oznaczonych na rysunku cyframi 2-5 i 6-8 musi posiadać jednorodne materiałowo pokrycie dachowe, z wyłączeniem papy dachówkowej oraz jednakowy kolor pokrycia w obydwu zespołach tworzących pierzeję ulicy.

8. We wszystkich budynkach tworzących pierzeję ul. Wolności ustala się zakaz stosowania w północnej połaci dachowej - okien połaciowych, a w elewacji - okien z niesymetrycznym podziałem.

9. Usługi zlokalizowane w budynkach winny mieć charakter usług konsumpcyjnych, głównie z zakresu handlu detalicznego, usług bytowych np fryzjerstwo, zegarmistrzostwo itp.

10. Dopuszcza się lokalizowanie budynków tylko usługowych pod warunkiem zachowania formy  architektonicznej  zgodnej z niniejszą uchwałą.

11. Na działkach oznaczonych na rysunku cyframi 2,3,4,5 i 6 dopuszcza się sytuowanie garaży w miejscach oznaczonych na rysunku literą "g".

12. Na działkach oznaczonych na rysunku 7 i 8 dopuszcza się usytuowanie jednokondygnacyjnych budynków usługowych z dachem stromym, o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 30°, równym dla całej pierzei kształtującej zabudowę wzdłuż komunikacji kołowej oznaczonej K2 w tym również garaży.

13. Na wszystkich działkach dopuszcza się zabudowanie maksymalnie 50% powierzchni działki.

14. Dla działki oznaczonej na rysunku cyfrą 9 ustala się zakaz jakiejkolwiek nowej zabudowy. Istniejące budynki mogą być modernizowane z przeznaczeniem na funkcje zgodne z niniejszą uchwałą, pod warunkiem zmniejszenia ich powierzchni zabudowy. W parterze budynku mieszkalnego wskazane jest zlokalizowanie usług, pod warunkiem zachowania formy zewnętrznej piętra i poddasza.

15. Ustalona linia rozgraniczająca ul. Wolności, z zastrzeżeniem ust. 16 stanowi obowiązującą linię zabudowy. W pasie drogowym ul. Wolności mogą być zrealizowane tylko okapy budynków.

16. Dla działki oznaczonej na rysunku cyfrą 5 obowiązuje linia zabudowy, oznaczona na rysunku, odsunięta 2,0 m od linii rozgraniczającej ul. Wolności. Poza obowiązującą linią, w pasie 2,0 m mogą znajdować się okapy, zadaszenia, ryzality, wykusze i niezabudowane stopnie.

17. Na wszystkich działkach  mieszkaniowo- usługowych ustala się zakaz prowadzenia działalności produkcyjnej zwyczajowo nie umieszczonej w budynkach mieszkalnych np warsztaty mechaniczne, obsługi samochodów itp.

§ 5.

1. Dla terenów usługowych (U) ustala się, na każdej działce budowlanej, lokalizację jednego budynku usługowego, z prawem do usytuowania również funkcji mieszkalnej.

2. Budynki, o których mowa w ust. 1 mogą mieć wysokość III kondygnacji, w tym poddasze użytkowe o nachyleniu połaci dachowych nie mniejszym niż 35°.

3. Budynki, o których mowa w ust. 1 mogą być przeznaczone na funkcje usługowe, w tym również produkcyjne np. krawiectwo.

§ 6.

1. Obsługę komunikacyjną terenu zapewnia droga publiczna łącząca ul. Wolności z ul. Zamkową obejmująca teren pieszo-jezdny, bez wyodrębnionej jezdni, oznaczony na rysunku - K1 oraz teren komunikacji kołowej z przekrojem ulicznym, oznaczony na rysunku - K2.

2. Dla terenu pieszo-jezdnego (K1) ustala się następujące warunki zagospodarowania:

1) zakaz wprowadzania przekroju ulicznego i różnicowania poziomów na całej powierzchni, poprzez uskoki terenu, schody itp;

2) zróżnicowanie funkcji nawierzchni (piesza, jedna, postój) poprzez zastosowanie innego materiału lub koloru nawierzchni;

3) wprowadzenie niskich form małej architektury i parkowych lamp oświetleniowych, z zachowaniem nie utrudnionego przejazdu do terenu K2 i miejsc postojowych oznaczonych na rysunku symbolem literowym - "mp".

3. Dla terenu komunikacji kołowej (K2) ustala się jezdnię o dwóch pasach ruchu i szerokości 6,0 m oraz linie rozgraniczające 10,0-12,0 m, zgodnie z wymiarowaniem oznaczonym na rysunku .

§ 7. Obowiązują oznaczone na rysunku:

1)  linie podziału obowiązujące, oznaczone na rysunku linią prostą,

2) linie podziału obowiązujące, oznaczone na rysunku linią przerywaną, jako podziały dopuszczalne, wynikające z ustaleń § 3 pkt 2 i 4,

3) nieprzekraczające linie zabudowy,

4) obowiązujące linie zabudowy.

§ 8.

1. Dla wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowę ustala się uzbrojenie techniczne z sieci miejskich, w zakresie:

1)  zaopatrzenia w wodę,

2)  zasilenia elektroenergetycznego,

3)  telekomunikacji,

4)  odprowadzenia wód opadowych,

5)  odprowadzenie ścieków sanitarnych.

2. Uzbrojenie techniczne, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,2,3,4, zapewniają sieci zlokalizowane w pasie drogowym ul. Wolności.

3. Odprowadzenie ścieków sanitarnych zapewnia kolektor Ø200, zlokalizowany w pasie drogi publicznej, oznaczonej na rysunku K1 i K2.

4. Usuwanie odpadów zapewnia miejski system gromadzenia odpadów.

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się indywidualne systemy grzewcze, z wyłączeniem kotłowni węglowych oraz paliw i urządzeń do ich spalania, które nie spełniają warunków ochrony środowiska.

6. Tereny komunikacji, o których mowa w § 2 pkt 3,4,5,6 i stanowią przestrzeń dla realizacji uzbrojenia technicznego.

7. Awaryjne zaopatrzenie ludności w wodę pitną wg programu funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla miasta Mirosławiec.

§ 9. Ustala się stawkę 0% służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, których wartość wzrosła na podstawie niniejszej uchwały.

§ 10. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych - RVIb, o pow. 0,0676 ha oraz RV - 0,0705 ha na cele określone w niniejszej uchwale.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i MIasta w Mirosławcu.

§ 12. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec uchwalonego uchwałą nr III/12/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Mirosławcu z dnia 18 listopada 1988r. (Dz.Urz.Woj. Pilskiego nr 3 z 20.01.1989) podtrzymanego uchwałą nr VI/37/90 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie gminy Mirosławiec, wydanych przed dniem 27 maja 1990 r. (Dz.Urz.Woj.Pilskiego nr 4 poz. 27 z 15.04.1991)

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki do pobrania

1 mpzp_wolnosci_miroslawiec.pdf (PDF, 2.MB) 2015-12-23 14:15:18 154 razy
2 mpzp_wolnosci_miroslawiec_zal.pdf (PDF, 2.MB) 2015-12-23 14:15:18 171 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 23-12-2015 14:15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Gminy i Miasta Mirosławiec 29-11-2001
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 23-12-2015 14:15:18