UCHWAŁA NR XXV/130/1997 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 30 września 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec dla zespołu garaży w rejonie ulicy Spokojnej

UCHWAŁA NR XXV/130/1997

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 30 września 1997 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec dla zespołu garaży w rejonie ulicy Spokojnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 ze zmian.) art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.nr 89 poz. 415 z późn. zmian.) Rada Gminy i MIasta w Mirosławcu uchwala co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławca dla terenu zespołu garaży w rejonie ul. Spokojnej , zwanej dalej zmianą planu.

2.  Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku, zmiany planu w skali 1:500, zwany dalej rysunkiem, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Na obszarze objętym zmianą planu wyznacza się:

1)  tereny ogólnodostępnej komunikacji publicznej, oznaczenie na rysunku - K1,

2)  tereny ogólnodostępnej komunikacji prywatnej, oznaczenie na rysunku - K2,

3)  tereny stałych miejsc postojowych, oznaczenie na rysunku 0 K3,

4)  tereny ogólnodostępne o charakterze gospodarczym, oznaczenie na rysunku - K4,

5)  tereny publicznego przejścia pieszego, oznaczenie na rysunku - K5,

6)  tereny zieleni izolacyjnej szpalerowej, oznaczenie na rysunku - Z1,

7)  tereny istniejącego zbiornika p. poż. z zielenią towarzyszącą, oznaczenie na rysunku- Z2.

§ 3. Tereny ogólnodostępnej komunikacji publicznej, prywatnej i przejścia pieszego, o którym mowa w § 2 pkt 1,2 i 4 oraz zieleni, o której mowa  w § 2 pkt 6 i 7  stanowią tereny wyłączone z zabudowy.

§ 4. Dla terenów stałych miejsc postojowych (K-3) ustala się:

1) podział terenu na 90 działek budowlanych, z prawem realizacji I kondygnacyjnego obiektu  garażowego,

2) linie rozstrzygające działkę stanowią obowiązującą linię zabudowy,

3) wyznaczone pomiędzy dylatacjami zespoły garaży wymagają wspólnej realizacji na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę

§ 5.

1. Na terenach ogólnodostępnych o charakterze gospodarczym (K-4) mogą być realizowane elementy małej architektury np. osłony śmietnikowe i rampo-myjnia.

2. Tereny ogólnodostępnej komunikacji (K-2) mogą stanowić współwłasność użytkowników stałych miejsc postojowych.

§ 6.

1. Dla całego terenu ustala się uzbrojenie w sieć elektroenergetyczną na podstawie warunków dostawcy.

2. Teren, na którym realizowana będzie rampo-myjnia, poza uzbrojeniem o którym mowa w uat.1, wyposażony będzie w miejską sieć wodociągową i odprowadzenie wód deszczowych z osadnikiem piasku i tłuszczu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 8. Na obszarze objętym zmiana planu tracą moc ustalenia uchwały Nr III/12/88 Rady Miasta i Gminy w Mirosławcu z dnia 18 listopada 1988 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec.

§ 9. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pils

Załączniki do pobrania

1 1_okladka.jpg (JPG, 15KB) 2015-12-23 14:23:39 133 razy
2 2_czesc_tekstowa_uchwala.pdf (PDF, 10KB) 2015-12-23 14:23:39 134 razy
3 4.1_czesc_tekstowa_uchwala.jpg (JPG, 29KB) 2015-12-23 14:23:39 125 razy
4 4.2_czesc_tekstowa_uchwala.jpg (JPG, 28KB) 2015-12-23 14:23:39 125 razy
5 4.3_czesc_tekstowa_uchwala.jpg (JPG, 11KB) 2015-12-23 14:23:39 134 razy
6 5_zalacznik_do_uchwaly-kolor.jpg (JPG, 1.MB) 2015-12-23 14:23:39 139 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 23-12-2015 14:23:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Gminy i Miasta Mirosławiec 30-09-1997
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 23-12-2015 14:24:36