Uchwała Nr XXII/121 /2004 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie : ustalenia planu pracy Rady Miejskiej Mirosławiec i jej stałych komisji na II półrocze 2004 rok


        • Uchwała Nr XXII/121 /2004

        • RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU

z dnia 30 czerwca 2004 roku

w sprawie : ustalenia planu pracy Rady Miejskiej Mirosławiec i jej stałych komisji na II półrocze 2004 roku .

Na podstawie § 3 ust. 2 załącznika nr. 6 do Statutu Gminy - Uchwała Nr XXIV/139/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 września 2001r. w sprawie Statutu Gminy Mirosławiec ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 47 z dnia 6 grudnia 2001 ,oraz art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zm.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje :

§ 1

Zatwierdza się Plan Pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Polityki Społecznej zgodnie z załącznikiem nr.2.

Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Gospodarki i Budżetu zgodnie z załącznikiem nr.3.

Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Rewizyjnej zgodnie z załącznikiem nr.4.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Przewodniczącym stałych Komisji Rady.

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia

 • PLAN PRACY

 • Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu na rok 2004 na II półrocze 2004 r.

L.

P.

    • Termin

    • Tematyka

    • Wykonawca

1

    • Wrzesień

27.09.2004

godz.1000

1.Informacja o realizacji budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2004 roku.

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2004.

3.Analiza wykonania planu finansowo-rzeczowego w Ośrodku Kultury za I półrocze w tym: płace, pochodne, stan zatrudnienia, zobowiązania.

5.Informacja o stanie dróg gminnych i ulic oraz organizacja ruchu drogowego i ustawione znaki.

Skarbnik

H.Glińska

- ! -

Dyrektor

Ośrodka Kultury

Inspektor

W. Kośmider

2.

    • Październik

25.10.2004

godz.1000

1.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, obciążanie oraz wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy i miasta Mirosławiec.

2.Podjęcie uchwały w sprawie czynszów za dzierżawę gruntów na terenie gminy i miasta Mirosławiec.

3.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty adiacenckiej.

4.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej

5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowisk

Inspektor

B.Skrzypczyk

- ! -

- ! -

- ! -

Inspektor

A.Dybaczewska

3

    • Listopad

29.11.2004r

godz.1000

1.Zapozananie z projektem budżetu na 2005 rok.

2.Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat na 2005 rok.

3.Podjecie uchwały w sprawie ustalenia stawek za reklamy.

4.Informacja o sposobie załatwienia zgłaszanych skarg i zażaleń przez mieszkańców gminy i miasta Mirosławiec w 2004 roku

5.Przeciwdziałanie patologii Działania podejmowane przez Policję, Straż Miejską, Służbę Zdrowia i Dyrektorów Zespołów Szkół w okresie roku szkolnego 2003/2004

Skarbnik

H.Glińska

Insp. T.Stańczyk

Insp. M.Kowalska

Insp.d/s. Rady

Insp. W.Kosmider

Insp. B.Skrzypczyk

Insp.M.Kowalska

Kom.Policji

Komendant .S.M.

Dyr.Zesp. Szkół.

Lekarze.

4

Grudzień

30.12.2004r

godz. 1000

1.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2004.

2.Informacja w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy Mirosławiec

3.Ocena utrzymania stanu dróg gminnych i chodników w okresie zimowym.

4.Sprawozdania stałych komisji z działalności kontrolnej za rok 2004.

5.Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji i rady miejskiej na 2005 rok

Skarbnik

H.Glińska

Kom.S.M.

A.Matusiak

Insp.W.Kośmider

Przewod.Komisji.

Przew. R.M.

Przewod.Komisji

 • PLAN PRACY

Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mirosławcu na II półrocze 2004 r.

L.

p

    • Termin

     • Tematyka posiedzeń

Wykonawca

1

Wrzesień

13.09.2004

godz 10

1.Informacja o realizacji budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I- sze

półrocze 2004.

2.Zmiany w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2004 r.

- omówienie projektu uchwały o zmianach w budżecie.

3.Zapoznanaie się ze stanem dróg gminnych i ulic oraz organizacja ruchu drogowego.

4.Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2004/2005

Skarbnik

H.Glińska

- ! -

Insp.W.Kośmider

Dyr.Zespołu Szkół

Dyr.Przedszkola

2.

Październik

11.10.2004

godz.1000

1.Zaopiniowanie projektów uchwał:

- w sprawie określenia zasad zbywania , nabywania, obciążania oraz wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec.

-w sprawie wysokości czynszów za dzierżawę gruntów na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

- w sprawie opłaty adiacenckiej

- w sprawie opłaty prolongacyjnej

- w sprawie regulaminu targowisk

Insp.B. Skrzypczyk

- ! -

- ! -

Insp.T. Stańczyk

Insp. A.Dybaczewska

3.

Listopad

15.11.2004

godz 10

1.Zapoznanaie z projektem budżetu na 2005 rok

2.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie

- podatków i opłat na 2005 rok

- ustalenia stawek za reklamy

3.Przeciwdziałanie patologii społecznej.

- działania podejmowane przez Policję,Straż Miejską,Służbę Zdrowia i Dyrektorów Zespołów Szkół w roku szkolnym 2003/2004.

Skarbnik

Halina Glińska

Insp.T.Stańczyk

Insp.M.Kowalska

Kom.Policji,

Kom.S.M, Lekarze,

Dyr.Zespołów Szkół

4.

Grudzień

16.12.2004

godz.10

1..Zmiany w budżecie Gminy i Miasta Miroslawiec na 2004 rok

- omówienie projektu uchwały o zmianach w budżecie

2.Zaopiniowanie informacji w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy i miasta Mirosławiec.

3.Ocena utrzymania stanu dróg i chodników w okresie zimowym.

4.Podsumowanie i sprawozdanie z pracy Komisji za 2004 rok.

5.Opracowanie planu pracy Komisji na 2005 rok.

Skarbnik

Halina Glińska

Kom. S.M.

A.Matusiak

Insp.W.Kośmider

Przew.Komisji.

Przewodniczący i Komisja.

 • PLAN PRACY

Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Mirosławcu na II półrocze 2004 r.

L.

p

    • Termin

     • Tematyka posiedzeń

Wykonawca

1

Wrzesień

13.09.2004

godz 10

1.Informacja o realizacji budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I- sze

półrocze 2004.

2.Zmiany w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2004 r.

3.Realizacja planu finansowo-rzeczowego w Ośrodku Kultury za I-sze półrocze ( w tym płace, pochodne oraz zobowiązania).

Skarbnik

H.Glińska

- ! -

Dyrektor

Ośrodka Kultury

2.

Październik

11.10.2004

godz.1000

1.Zaopiniowanie projektów uchwał:

- w sprawie określenia zasad zbywania , nabywania, obciążania oraz wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec.

-w sprawie wysokości czynszów za dzierżawę gruntów na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

- w sprawie opłaty adiacenckiej

- w sprawie opłaty prolongacyjnej

- w sprawie regulaminu targowisk

Insp.B. Skrzypczyk

- ! -

- ! -

Insp.T. Stańczyk

Insp. A.Dybaczewska

3.

Listopad

15.11.2004

godz 10

1.Projekt budżetu na 2005 rok

 • wnioski i propozycje radnych

2.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie

 • podatków i opłat na 2005 rok

 • ustalenia stawek za reklamy

Skarbnik

Halina Glińska

Insp.T.Stańczyk

Insp.M.Kowalska

4.

Grudzień

16.12.2004

godz.10

1.Projekt budżetu na 2005 rok

- wnioski i propozycje radnych

2.Zmiany w budżecie Gminy i Miasta Miroslawiec - 2004 rok

3.Sprawozdanie z działalności komisji za 2004 rok.

4.Propozycje radnych do planu pracy komisji na 2005 rok

5.Informacja w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

6.Ocena stanu przygotowania do okresu zimowego ( zabezpieczenie dróg i chodników).

Skarbnik

Halina Glińska

- ! -

Przewod. Komisji

Członk. Komisji

Komendant S.M.

A.Matusiak

Insp.W.Kośmider

 • PLAN PRACY

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu na II półrocze 2004 r.

L.

p

    • Termin

     • Tematyka posiedzeń

Wykonawca

1

Wrzesień

1.Ocena realizacji przygotowania gminy do sezonu turystycznego z uwzględnieniem:

-stanu bazy noclegowej, biwakowej i gastronomicznej,

-działalność O.K i S w miesiącach letnich w tym organizacja festynów i imprez rekreacyjnych,

-zorganizowane formy wypoczynku dla młodzieży szkolnej w okresie wakacji,

-działalność punktu informacji turystycznej,

-promocji Gminy ( prasa, internet, propaganda wizualna,

-utrzymanie bazy rekreacyjnej i wypoczynkowej.

2.Wypracowanie wniosków komisji dotyczących realizacji budżetu gminy po I półroczu 2004 r.

2.

Październik

1.Kontrola pracy Burmistrza w tym wydanych rozporządzeń i ich realizacja.

2.Realizacja skarg i wniosków mieszkańców oraz wniosków i interpelacji radnych.

3.

Listopad

1.Kontrola problemowa dotycząca stopnia realizacji inwestycji zaplanowanych na 2004 rok.

2.Wypracowanie wniosków komisji dotyczących projektu budżetu na 2005 rok.

4.

Grudzień

1.Kontrola problemowa funkcjonowania gospodarki komunalnej.

2.Podsumowanie pracy komisji na 2004 rok oraz opracowanie projektu pracy kontroli na I półrocze 2005 r.

.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 23-11-2004 11:27:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 23-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 23-11-2004 11:27:08