Odpowiedź Burmistrza Mirosławca na zarządzenie pokontrolne

Mirosławiec, 7.12.2015 r. GIŚ.6232.7.2015.KC            

DI.7023.140.1.2015.DF

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

Delegatura w Koszalinie

           

W związku z przeprowadzoną w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu kontrolą problemową, której celem było sprawdzenie realizacji zadań własnych gminy w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w odpowiedzi na zarządzenie pokontrolne z dnia 10 listopada 2015 roku (data wpływu 16.11.2015 r.), informuje o podjęciu następujących działań mających na celu wyeliminowanie wskazanych w zarządzeniu naruszeń.

Zalecenie nr 1:

Obecnej na terenie Gminy Mirosławiec nie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Mieszkańcy, mogą dostarczyć i nieodpłatnie przekazać odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady segregowane bezpośrednio do Zakładu Unieszkodliwiania w Mirosławcu. Odpady metalowe i aluminiowe (puszki) można sprzedać w punkcie skupu przy ul. Parkowej w Mirosławcu, znajdującym się w niedalekim sąsiedztwie ZUO. Biorąc jednak pod uwagę regulacje ustawowe, Gmina Mirosławiec podjęła działania mające na celu utworzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Rada Miejska w Mirosławcu podczas sesji w miesiącu grudniu 2015 roku podejmować będzie dwie uchwały dotyczące organizacji i funkcjonowania PSZOK na terenie gminy Mirosławiec,  tj.

- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec;

- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów, funkcjonować będzie zgodnie z ww. uchwałami od dnia 1 lipca 2016 roku, po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec. Zlokalizowany zostanie na terenie miasta Mirosławiec przy ul. Parkowej 22, w miejscu zapewniającym łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Punkt zapewni przyjmowanie takich odpadów komunalnych jak: papier i tektura,  metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji w tym zielone, popiół i żużel, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatorki, odpady budowlane i rozbiórkowe.

Zalecenie nr 2:

Burmistrz Mirosławca podjął działania mające na celu bieżącą kontrolę przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, o których mowa w art.9e ust.1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W dniu 24.09.2015 roku wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie naruszania przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Eko Fiuk Sp. K. przepisów  art. 9e ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 roku poz. 1399 z późn. zm.) polegającego na nie przekazaniu w II, III i IV kwartale 2014 roku oraz I półroczu 2015 roku zmieszanych odpadów komunalnych, zebranych z terenu gminy Mirosławiec do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów właściwej dla regionu ich wytworzenia. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego dnia 17 listopada 2015 roku, Burmistrz Mirosławca wydała decyzję, w której nałożono na Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Eko Fiuk Spółka Komandytowa z siedzibą w miejscowości Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec karę pieniężną w wysokości 2000,00 zł za nie przekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu ich wytworzenia. Od niniejszej decyzji PHU Eko Fuk Sp. k. złożyło odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie.

W dniu 27 października 2015 roku wystosowano pisma do wszystkich przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Mirosławca, w którym zwrócono uwagę na konieczność przestrzegania zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, a w szczególności obowiązku przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów zielony do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów określonej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami  dla regionu szczecineckiego, do którego należy gmina Mirosławiec.

 

                                                                                                                                          Burmistrz Mirosąłwca

                                                                                                                                               /-/Piotr Pawlik

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1/ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie

2/ a/a

 

Załączniki do pobrania

1 ODPOWIEDZ NA ZARZĄDZENIE POKONTROLNE.pdf (PDF, 10KB) 2015-12-31 08:03:01 83 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 31-12-2015 08:03:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 07-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 31-12-2015 08:03:52