Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji przekazywanych publicznym i niepublicznym podmiotom oświatowym 2016-12-27 14:49:01
Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec 2016-12-27 14:36:49
Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2017 rok. 2016-12-22 10:29:50
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia  Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Mirosławiec na lata 2017 - 2020. 2016-12-22 10:22:28
Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016-12-22 10:13:18
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r. 2016-12-22 10:07:28
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec 2016-12-22 10:00:41
Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy i Miasta Mirosławiec 2016-12-22 09:53:30
Projekt uchwały w sprawie ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021" 2016-12-22 09:50:25
Projekt uchwały w sprawie "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2018" 2016-12-22 09:40:47
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 rok. 2016-12-22 09:29:49
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2016-11-22 12:34:17
Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2016-11-22 12:31:46
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rk 2016-11-21 11:01:32
Projekt uchwały w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2016-11-21 08:43:06
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025 2016-11-21 08:12:14
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Mirosławiec 2016-11-21 08:06:36
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia lini komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina i Miasto Mirosławiec 2016-11-21 07:59:56
Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2016-11-18 08:26:04
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok 2016-10-18 14:58:44
Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2016-10-18 12:29:35
Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej 2016-10-18 12:27:21
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej 2016-10-18 12:25:36
Projekt uchwały w sprawie w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. 2016-10-18 12:23:30
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2016-10-17 11:03:24
Projekt uchwały zmieniający wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019 2016-09-26 08:12:28
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Mirosławiec 2016-09-23 09:39:40
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok 2016-09-22 09:46:49
Projekt uchwały zmieniający wieloletnia prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019 2016-08-19 12:54:27
Projekt uchwały w sprawie apelu o ustawienie fotoradaru 2016-08-19 12:50:05
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mirosławiec 2016-08-19 12:48:26
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok 2016-08-19 11:29:55
Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami działek gruntu na rzecz ich dzierżawców 2016-06-16 11:20:02
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok 2016-06-16 10:43:52
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec 2016-06-08 14:07:09
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2015 rok 2016-06-07 09:42:04
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2015 rok 2016-06-07 09:40:21
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2015 rok 2016-06-07 09:26:19
Projekt uchwały zmnieniający wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta mirosławiec na lata 2016-2019 2016-05-20 13:47:23
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2020 oraz założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2030 2016-05-20 09:45:23
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok 2016-05-20 09:02:58
Projekt uchwały zmieniający wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019 2016-04-21 12:40:12
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok 2016-04-21 12:25:30
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Mirosławcu 2016-03-21 10:32:20
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok 2016-03-18 11:17:06
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2016 rok. 2016-03-17 16:02:15
Projekt uchwały o zmianie uchwały uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu 2016-03-17 15:31:59
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Mirosławcu do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-03-17 15:27:15
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki 2016-03-17 10:19:09
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Mirosławiec 2016-02-22 10:37:03
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania spójności terutorialnej województwa zachodniopomorskiego 2016-02-22 10:32:57
Projekt uchwały w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec 2016-02-22 08:39:01
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu 2016-02-17 12:06:00
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2016 roku 2016-02-17 12:01:54
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok 2016-02-17 11:54:50
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2016-2018 2016-01-22 13:27:16
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2016 rok. 2016-01-20 12:05:49
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec 2016-01-20 11:39:09
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprawadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu 2016-01-20 11:23:40
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok 2016-01-19 12:06:23
Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Polnej w miejscowości Mirosławiec 2016-01-19 11:59:29
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec 2016-01-15 07:38:15