Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok

UCHWAŁA NR XV/    /2016
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045, poz. 1890) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 2.000,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i miasta Mirosławiec o kwotę 2.000,00zł.
§ 3. Zmniejsza się dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - na organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej o kwotę 2.000,00 zł.
§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 19.725.265,00 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 1.813.160,00 zł,
b) wydatkami w kwocie 19.059.712,12 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 1.813.160,00 zł,
c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 665.552,88 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/ /2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 stycznia 2016 r. w kwocie 2.000,00 zł z tego na:
- zwiększenie wydatków na dotacje na zadanie - upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec (rozdział 92195 § 2360) w kwocie 2.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 1.

zał. 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 19-01-2016 12:06:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 19-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 15:12:41