Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2016 rok.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2016 rok.

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1286) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1.  Uchwala się Miejsko – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016, zwany dalej „ Programem ” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia....................2016 r.

MIEJSKO - GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY MIROSŁAWIEC NA ROK 2016
Wprowadzenie

1. Spośród licznych problemów społecznych jakie występują w naszym kraju problemy związane z alkoholizmem mają szczególne znaczenie. Do problemów tych można zaliczyć:

1) używanie alkoholu przez młodzież,

2) uszkodzenia zdrowia osób uzależnionych,

3) uszkodzenia zdrowia związane z nadużywaniem alkoholu,

4) zaburzenia życia rodzinnego związane z alkoholem, w tym zjawisko przemocy w rodzinie,

5) naruszenie prawa przez osoby będące pod wpływem alkoholu, w tym kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu,

6) naruszanie prawa przez osoby handlujące alkoholem,

7) straty ekonomiczne, uszkodzenia środowiska pracy.

2. Do nasilenia wymienionych powyżej problemów przyczyniają się takie czynniki jak:

1) niewystarczająca wiedza społeczności lokalnej w zakresie uzależnień,

2) szkodliwe postawy społeczne wobec problemów alkoholowych,

3) zbyt duża dostępność i promocja napojów alkoholowych,

4) wysoki poziom spożycia alkoholu i ryzykowne wzory picia.

3. W Polsce podstawę prawną rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1286).

4. Ustawa kompleksowo reguluje zagadnienia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazuje zadania z tego zakresu oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację, określa również źródła finansowania tych zadań. Reguluje funkcjonowanie rynku napojów alkoholowych, określa zasady kontroli obrotu tymi napojami. Reguluje także dziedzinę promocji i reklamy napojów alkoholowych, a także formułuje przepisy karne dotyczące obrotu i reklamy alkoholu. Wprowadza regulacje dotyczące postępowania wobec osób nadużywających alkoholu, określa podstawy lecznictwa odwykowego oraz wskazuje kompetencje i zadania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. Ustawa stanowi, że większość kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych zlokalizowanych jest na poziomie gmin. Tak więc do zadań własnych gminy należy:

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

5) podejmowanie interwencji w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych,

6) występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

7) wspieranie zatrudnienia socjalnego i finansowanie centrów integracji społecznej.

6. Realizacja tych zadań prowadzona jest w formie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, który każdego roku przyjmowany jest przez radę gminy w formie uchwały. Tak więc każda gmina w Polsce ma obowiązek posiadać taki plan działania. Kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów alkoholowych na szczeblu lokalnym ustawodawca powierzył gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Jest ona powoływana w każdej gminie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Do ustawowych zadań komisji należy:

1) inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

2) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

3) opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży,

4) kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

Rozdział 1.
Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Mirosławiec

W grudniu 2013 r. została opracowana diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych. Jej celem było poznanie skali istniejących zagrożeń społecznych wśród dorosłych mieszkańców oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych naszej gminy. W badaniu osób dorosłych uwzględnione zostały takie obszary jak bezrobocie i wykluczenie społeczne, spożywanie alkoholu i zagrożenia z tym związane, używanie narkotyków, przemoc domowa, hazard. W badaniu młodych mieszkańców uwzględniono spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, używanie narkotyków oraz dopalaczy, przemoc rówieśniczą oraz domową, hazard oraz zachowania seksualne.

W badaniu wzięło udział 120 osób (85 kobiet i 35 mężczyzn). Wykształcenie większości badanych kobiet było wyższe (45,9%) oraz średnie (37,6%), podczas gdy 5,9% badanych kobiet legitymowało się wykształceniem zawodowym a 9,4% - wykształceniem podstawowym. Wśród badanych mężczyzn przeważało wykształcenie średnie (40%) oraz zawodowe ( 34,3%), 14,3% posiadało wykształcenie podstawowe. Zdaniem respondentów do najpoważniejszych problemów społecznych w naszej gminie należy bezrobocie. Na kolejnych miejscach znajdują się: alkoholizm, zubożenie społeczeństwa, problemy mieszkaniowe, kryzys rodzinny oraz kryzys norm moralnych.

Badaniem objęto także dzieci i młodzież. Wzięło w nim udział 159 uczniów ( 91 dziewcząt i 68 chłopców). W szkołach podstawowych przebadano 54 uczniów, a w szkołach gimnazjalnych 105 uczniów. Jako najczęstszą przyczynę spożywania alkoholu uczniowie szkół podstawowych podają chęć zaimponowania, presję rówieśniczą oraz obawę przed odrzuceniem. Uczniowie ze starszej grupy wiekowej wskazywali najczęściej na okazje towarzyskie, chęć zaimponowania oraz presję rówieśniczą. Najmniej uczniów wskazało na picie alkoholu z powodu braku możliwości bardziej atrakcyjnego spędzania wolnego czasu.

W oparciu o zdiagnozowane zagrożenia został opracowany niniejszy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2016 rok.

Rozdział 2.

Źródła finansowania Programu

1. Źródłem finansowania zadań Programu są środki finansowe z budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 ) dochody z opłat uzyskiwanych za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych gminy mogą przeznaczać wyłącznie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację programów przeciwdziałania narkomanii. Środki te nie mogą być przeznaczane na inne cele.

Rozdział 3.
Dane statystyczne

1. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015roku Gmina Mirosławiec liczy 5 654 mieszkańców. Szacuje się, że osoby uzależnione od alkoholu to ok. 3 % populacji. Przyjmując to założenie można stwierdzić, że około 170 osób to osoby uzależnione. Zatem jeszcze liczniejszą grupę stanowią osoby żyjące w tych rodzinach
( współmałżonkowie, rodzice, dzieci itp.). Z danych Posterunku Policji w Mirosławcu wynika, że w 2015 roku Policja przeprowadziła 83 interwencji domowych, z czego 24 to interwencje dotyczące przemocy co stanowi około 29%. W 90 % sprawca był w stanie nietrzeźwym. Policja założyła 13 Niebieskich Kart. Naruszenie prawa przez osoby będące pod wpływem alkoholu w stosunku do podejrzanych ogółem przedstawia się następująco:

Rodzaj czynu

Nieletni ogółem

W tym nietrzeźwi

Podejrzani dorośli ogółem

W tym nietrzeźwi

Kodeks karny

7

2

0
0

42

22

Kodeks wykroczeń

158

78

Ogółem

9

0

200

100

2. Policja zatrzymała 11  kierowców będących pod wpływem alkoholu oraz 1 po narkotykach. Wypadki z udziałem nietrzeźwych -0, zatrzymani do wytrzeźwienia-22 osoby. O dostępności napojów alkoholowych świadczy liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W naszej gminie liczba ta ogółem wynosi 32, w tym:

1) 20 punktów do spożycia alkoholu poza miejscem sprzedaży, co wg zawartości alkoholu przedstawia się następująco:

- do 4,5 % - 20,

- od 4,5 % do 18 % - 16,

- powyżej 18 % - 13,

2) 12 punktów do spożycia alkoholu w miejscu sprzedaży, co wg zawartości alkoholu przedstawia się następująco:

- do 4,5 % - 12,

- od 4,5 % do 18 % - 4,

- powyżej 18 % - 3.

3. Jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada na około 177 osób.

Rozdział 4.
Stan zasobów

1) Posterunek Policji w Mirosławcu,

2) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu,

3) Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirosławcu,

4) Zespół Szkół w Mirosławcu,

5) Zespół Szkół w Piecniku,

6) Samorządowe Przedszkole „ Słoneczko ” w Mirosławcu,

7) Oddział Zamiejscowy Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Górnym,

8) zakłady opieki zdrowotnej w Mirosławcu

9) organizacje pozarządowe,

10) Parafie,

11) Straż Miejska w Mirosławcu,

12) Ośrodek Kultury w Mirosławcu,

13) Biblioteka publiczna w Mirosławcu,

14) Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

1. Ważną rolę w profilaktyce i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pełnią świetlice środowiskowe. Do świetlic tych uczęszcza ogółem około 140 dzieci. Oprócz zasobów naszej gminy mieszkańcy mają możliwość korzystania z pomocy placówek i grup samopomocowych funkcjonujących w Wałczu:

1) Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie przy NZOZ Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień ,ul. Kościuszkowców 10, w którym zatrudnieni są: specjalista terapii uzależnień, terapeuta i specjalista ds. uzależnień i pomoc terapeutyczna,

2) Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej, Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54, w którym można skorzystać z pomocy psychologa, terapeuty do spraw uzależnień i prawnika,

3) grupy samopomocowej AA i Al.-anon Wałeckiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Korona”, ul. Wojska Polskiego 2-6,

4) grupy samopomocowej AA, Plebania Św. Antoniego, ul. Orla 11.

Rozdział 5.
Cele Programu

1) Zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych na terenie naszej gminy.

2) Podniesienie świadomości społeczności lokalnej, w tym dzieci i młodzieży z zakresu problemu alkoholizmu.

3) Budowanie wsparcia dla działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi.

4) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie, w tym dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 6.
Zadania do realizacji

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działanie:

1) Zakup dodatkowych usług w Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Wałczu NZOZ Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy w Rodzinie na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz terapii osób współuzależnionych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Zadania Punktu:

- udzielanie wsparcia psychospołecznego,

- wstępna diagnoza zjawiska przemocy domowej,

- terapia dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie,

- programy edukacyjno – korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie,

- „ pilotowanie” problemów osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie, wymagających dalszego skierowania tych osób do właściwych instytucji ( policja, pomoc społeczna itp. ),

- prowadzenie sesji rodzinnych,

- kierowanie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych do świetlicy środowiskowej czy innych zajęć pozalekcyjnych,

- kierowanie osób wymagających szczególnej opieki do poradni specjalistycznych ( Poradnia Zdrowia Psychicznego w Wałczu, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wałczu ),

- współpraca z kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, pomocą społeczną w zakresie udzielania właściwej pomocy,

- psychoedukacja i motywowanie osób uzależnionych do zaprzestania picia i podjęcia leczenia odwykowego.

2) Zapewnienie dostępu do pomocy terapeuty ds. uzależnień i do pomocy prawnej poprzez dofinansowanie Punktu Interwencji Kryzysowej w Wałczu działającym przy PCPR w Wałczu. Zadania Punktu:

- pomoc terapeutyczna dla uzależnionych i ich rodzin;

- pomoc terapeutyczna dla ofiar przemocy i sprawców przemocy w rodzinie,

- pomoc prawna dla osób ofiar przemocy w rodzinie.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Działanie:

1) finansowanie działalności świetlic środowiskowych:

- refundowanie kosztów zatrudnienia instruktora,

- doposażenie świetlic: zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć,

- dofinansowanie zajęć w okresie wakacji letnich i ferii zimowych,

2) uruchamianie w zależności od potrzeb nowych świetlic środowiskowych,

3) realizacja w placówkach oświatowych i w świetlicach środowiskowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie ( między innymi: Międzyszkolny Przegląd Małych Form Teatralno - Kabaretowych " Profilaktyka na scenie",debata społeczna "Tak smakuje życie", Szkolny Dzień Profilaktyki "Niech moc będzie z tobą", realizacja programów profilaktycznych „NOE”, "DEBATA"itp.),

4) promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu placówek oświatowych i ośrodka kultury, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęć sportowych będących integralną częścią programów profilaktycznych,

5) udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom dzieci, które piją alkohol - rozpowszechnianie telefonów zaufania: „ Niebieska Linia ” i „ Pomarańczowa Linia ”,

6) dystrybucja materiałów informujących o możliwościach uzyskania pomocy w przypadku problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie ( ulotki, informacja na stronach internetowych instytucji, działalność pracowników socjalnych, Policji, oświaty, parafii itp. ),

7) prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej skierowanej do społeczności lokalnej oraz do rodzin, w których występuje problem alkoholowy i przemoc w rodzinie ( broszury, ulotki, informacje na stronach internetowych itp. ),

8) podejmowanie przez lekarzy i pielęgniarki czynności zmierzających do zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
( współpraca z MGKRPA ),

9) upowszechnianie informacji o zadaniach zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i o zadaniach komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

10) wspieranie pracy interdyscyplinarnego zespołu do spraw przemocy w rodzinie, w tym działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji członków zespołu,

11) realizacja programów dla rodziców przygotowujących ich do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w procesie wychowania dzieci.

3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Działania poprzez:

1) nawiązanie współpracy z Kościołem Katolickim w zakresie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców ( udział policjantów w obchodach Dnia Świętego Krzysztofa – patrona kierowców ),

2) akcje Policji i Straży Miejskiej prowadzonych na rzecz trzeźwości kierowców ( zakup materiałów promocyjnych ),

3) współpraca z Policją,Strażą Miejską, pomocą społeczną, placówkami oświatowymi, służbą zdrowia itp. w zakresie promocji i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

4) zainicjowanie wspólnych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych takich służb jak: Policja, Straż Miejska, pomoc społeczna, placówki oświatowe, służba zdrowia i innych.

Rozdział 7.
Zadania Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirosławcu

1) Podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

2) Pokrywanie kosztów wydania opinii przez biegłych sądowych ( psychiatrę i psychologa ) orzekających na zlecenie MGKRPA w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

3) Pokrywanie kosztów opłat sądowych, w związku ze złożeniem wniosku o poddanie się leczeniu odwykowemu.

4) Systematyczne kontrolowanie zasad prowadzenia reklamy i promocji napojów alkoholowych.

5) Systematyczne kontrolowanie dostępności alkoholu, w szczególności w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

6) Stosowanie procedury „ Niebieskiej Karty ”.

7) Udział przedstawiciela MGKRPA w pracach zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 8.
Zasady wynagradzania członków Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Działalność Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirosławcu finansowana jest ze środków przeznaczonych na realizację Programu. Za udział w pracach komisji przysługuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia w wysokości 10 % aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia.

2. Ustala się wynagrodzenie dla Sekretarza Komisji w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości 25% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za prowadzenie biura Komisji.

3. Określa się stawkę za 1 km przebiegu pojazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy dla członków Komisji w wysokości 0,62 zł bez względu na pojemność skokową silnika.

Rozdział 9.
Zasady funkcjonowania świetlic środowiskowych

1. Celem działania świetlic środowiskowych jest przede wszystkim wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z rodzin ubogich, posiadającym problemy wychowawcze oraz inne dysfunkcje społeczne.

2. Świetlice środowiskowe funkcjonują w ramach struktury Ośrodka Kultury w Mirosławcu w takich miejscowościach jak: Mirosławiec, Mirosławiec Górny, Łowicz Wałecki, Piecnik, Jabłonowo, Bronikowo, Hanki.

3. Świetlice środowiskowe funkcjonują w oparciu o bazę lokalową świetlic wiejskich.

4. Świetlice środowiskowe realizują następujące zadania wobec dzieci:

1) współudział w procesie wychowania,

2) zapewnienie opieki,

3) pomoc w nauce,

4) organizację czasu wolnego,

5) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi zainteresowań i wypełniania obowiązków szkolnych,

6) współpracę z rodzicami i szkołą w procesie wychowania,

7) promocję zdrowego stylu życia,

8) dożywianie poprzez prowadzenie zajęć kulinarnych,

9) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych kompensujących braki wynikające z dysfunkcyjności rodzin i środowiska.

5. W celu realizacji zadań w świetlicach środowiskowych zatrudniani są instruktorzy. Świetlice środowiskowe działania opiekuńczo – wychowawcze mogą także opierać na wolontariacie oraz osobach odbywających staże i praktyki studenckie.

6. W wykonywaniu swoich zadań świetlice środowiskowe współpracują z:

1) rodzicami wychowanków,

2) środowiskiem lokalnym,

3) samorządem i jego jednostkami organizacyjnymi,

4) organizacjami społecznymi,

5) wolontariatem,

6) w zależności od potrzeb z innymi podmiotami.

7. Nadzór nad świetlicami środowiskowymi sprawuje Dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu, który kieruje, organizuje i koordynuje ich działalność i jest bezpośrednim przełożonym zatrudnianych w nich pracowników.

8. W celu realizowania zadań przez świetlice środowiskowe Dyrektor Ośrodka Kultury współpracuje z Miejsko - Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirosławcu.

9. Utrzymanie obiektów świetlic środowiskowych finansowane jest z budżetu gminy.

10. Koszty związane z bieżącą działalnością świetlic środowiskowych pokrywane są z budżetu gminy ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przy czym koszty te obejmują:

1) koszt zatrudnienia instruktora,

2) inne wydatki związane z działalnością świetlic środowiskowych, w szczególności:

- zakupy materiałów niezbędnych do merytorycznej działalności np. pomoce dydaktyczne,

- inne wydatki związane z działalnością świetlic.

11. Działalność świetlic środowiskowych może być wspierana ze środków pozabudżetowych gminy.

12. Świetlice środowiskowe czynne są według harmonogramu ustalonego przez Dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu, uwzględniając potrzeby wychowanków oraz zabezpieczenie kadrowe.

13. Świetlice środowiskowe funkcjonują także w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, a godziny ich pracy w tym czasie ustalane są w zależności od planu zajęć.

14. Zajęcia w świetlicach środowiskowych przewidziane są dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, przy czym zakłada się, że w sytuacjach szczególnie uzasadnionych istnieje możliwość przyjęcia dziecka w innym wieku.

15. Pobyt w świetlicach środowiskowych jest bezpłatny.

16. Uczestnictwo w zajęciach świetlic środowiskowych wymaga zgody opiekuna prawnego dziecka.

17. Program został pozytywnie zaopiniowany przez członków Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2016 r.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz.1286) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez radę gminy na podstawie art.41 ust.2 w/w ustawy. Niniejszy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok został opracowany z uwzględnieniem celu ustawy, w szczególności art. 1 i art. 2 jako ogólnych przepisów. Program ten stanowi kontynuację działań z lat poprzednich ukierunkowanych przede wszystkim na profilaktykę społeczności lokalnej, w tym dzieci i młodzieży szkolnej. Biorąc pod uwagę powyższe uchwalenie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 20-01-2016 12:05:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 20-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 15:12:06